ДО ПИТАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ СТРУКТУРНОПАРАМЕТРИЧНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Автор(и)

  • Volodymyr Vanin Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://orcid.org/0000-0001-7008-7269
  • Gennadii Virchenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://orcid.org/0000-0001-9586-4538
  • Petro Yablonskyi Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://orcid.org/0000-0002-1971-5140

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.56-64

Ключові слова:

автоматизоване формоутворення, геометричні моделі, інтегрована комплексна методологія, дискові робочі органи ґрунтообробних знарядь, структурно-параметричний підхід, технічні об’єкти.

Анотація

Нинішній етап розвитку наукової школи прикладної геометрії КПІ імені Ігоря Сікорського характеризується, зокрема, розроблянням інтегрованої комплексної методології формоутворення різноманітних технічних об’єктів для підвищення ефективності їх проектування, виготовлення та експлуатації. При цьому особливо важливими є задачі напрацювання належних теоретичних основ, узагальнення відповідних використовуваних способів побудов, удосконалення методичного, інформаційного і програмного забезпечення комп’ютерних систем, практичного впровадження отриманих результатів.

Запропонований школою КПІ імені Ігоря Сікорського структурно-параметричний підхід до геометричного моделювання становить підґрунтя для інтегрованого комплексного автоматизованого формоутворення. Тому подальше покращення зазначеної методології завдяки поліпшенню існуючого математичного апарату, розроблянню нових і вдосконаленню наявних способів, прийомів та алгоритмів є актуальною науково-прикладною проблемою.

У публікації наведено методику узагальнення структурно-параметричних геометричних моделей шляхом застосування до їх елементів циклічних, тобто повторювальних, операцій формоутворення. Поданий інваріантний спосіб проілюстровано на прикладі автоматизованого проектування таких компонентів сільсько-господарських машин як дискові робочі органи ґрунтообробних знарядь. При цьому використано викладену в попередніх працях авторів геометричну класифікацію даних технічних об’єктів, прийоми їх комп’ютерного твердотільного формоутворення, спосіб зменшення області проектних розв’язків та узагальненого контуру.

Таким чином, дослідження, що розглядається, є розвитком наукових здобутків, отриманих на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки КПІ імені Ігоря Сікорського, певним їх теоретичним узагальненням. У статті окреслено перспективи проведення подальших розвідок у проаналізованому науковому напрямку для напрацювання належної інтегрованої комплексної методології формоутворення багатоманітних технічних об’єктів.

Біографія автора

Gennadii Virchenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

"

Посилання

Література

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Гумен О.М. та ін. Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку наукової школи прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Прикладні питання математичного моделювання. 2018. Вип. 2. С. 1723. doi: 10.32782/2618-0340-2018-2-17-23.

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Гетьман О.Г., Яблонський П.М. Структурно-параметричне формоутворення як засіб інтеграції автомати-зованого проектування технічних об’єктів. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2019. Вип. 95. С. 4650.

Ванін В.В., Вірченко Г.А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 4248.

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Яблонський П.М. Деякі геометричні аспекти класифікації дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь. Сучасні проблеми моделювання. 2019. Вип. 16. С. 7075.

Яблонський П.М. Деякі питання узагальнення формоутворення різального інструменту. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2019. Вип. 1 (68). С. 7377.

Яблонський П.М. Деякі питання узагальнення засобів геометричного моделювання для проектування технічних об’єктів. Сучасні проблеми моделювання. 2018. Вип. 13. С. 192198.

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Яблонський П.М. Автоматизоване геометричне моделювання дискових робочих органів технічних об’єктів. Інформаційні системи, механіка та керування. 2019. Вип.21. С. 513. doi: 10.20535/2219-3804212019197602.

References

Vanin, V.V., Virchenko, G.A., Gumen, O.M., Yurchuk, V.P., Yablonskyi, P.M. Suchasnyi stan i perspektyvy podalshoho rozvytku naukovoi shkoly prykladnoi heometrii Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho». Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. 2018. Vyp. 2. S. 1723. doi: 10.32782/2618-0340-2018-2-17-23. {in Ukrainian}

Vanin V.V., Virchenko G.A., Hetman O.H., Yablonskyi P.M. Strukturno-parametrychne formoutvorennia yak zasib intehratsii avtomatyzovanoho proektuvannia tekhnichnykh obiektiv. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 2019. Vyp. 95. S. 4650. {in Ukrainian}

Vanin, V.V., & Virchenko, G.A. Vyznachennia ta osnovni polozhennia strukturno-parametrychnoho heometrychnoho modeliuvannia. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. 2009. Vyp. 23. S. 4248. {in Ukrainian}

Vanin V.V., Virchenko G.A., Yablonskyi P.M. Deiaki heometrychni aspekty klasyfikatsii dyskovykh robochykh orhaniv gruntoobrobnykh znariad. Suchasni problemy modeliuvannia. 2019. Vyp. 16. S. 7075. {in Ukrainian}

Yablonskyi P.M. Deiaki pytannia uzahalnennia formoutvorennia rizalnoho instrumentu. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2019. Vyp. 1 (68). S. 7377. {in Ukrainian}

Yablonskyi P.M. Deiaki pytannia uzahalnennia zasobiv heometrychnoho modeliuvannia dlia proektuvannia tekhnichnykh obiektiv. Suchasni problemy modeliuvannia. 2018. Vyp. 13. S. 192198. {in Ukrainian}

Vanin V.V., Virchenko G.A., Yablonskyi P.M. Avtomatyzovane heometrychne modeliuvannia dyskovykh robochykh orhaniv tekhnichnykh obiektiv. Informatsiini systemy, mekhanika ta keruvannia. 2019. Vyp. 21. S. 513. doi: 10.20535/2219-3804212019197602. {in Ukrainian}

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті