ІНТЕРАКТИВНИЙ КУРС «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ І ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Tetjana Gnitetska Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9682-6488
  • Galyna Gnitetska Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2864-3142

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.79-89

Ключові слова:

дистанційне навчання, нарисна геометрія, інженерна графіка, інтерактивні курси, інформаційні технології

Анотація

У роботі представлено структуру інтерактивного курсу «Нарисна геометрія і інженерна графіка», який використовується в умовах дистанційного навчання на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Курс розміщено на платформі дистанційного навчання «Сікорський», яка була створена в університеті для акумуляції усіх дистанційних курсів дисциплін і організації цілеспрямованого управління навчальним процесом вузу в період дистанційного навчання

Посилання

Література

Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Григорчук В.І., Бондаренко Р.С. Вдосконалення графічної підготовки студентів-першокурсників дизайнерських спеціальностей. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ. КНУБА, 2020. Вип. 97. С. 3–15. doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.3-15. http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/195056/pdf_2.

Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П. та інш. Формування графічної культури у студентів молодших курсів технічних вузів. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали ІІ Міжнародної конференції, 12-15 листопада 2018 р. / М-во освіти і науки України, ІнІФН. Дніпро-Гельсінкі, 2018. С. 40-43.

Гнітецька Т.В. Електронний підручник «Нарисна геометрія та інженерна графіка» Електронна інтерактивна дидактична система для дистанційного навчання на базі Flash-технологій. Дата надання грифу НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»» 25.06.2017. URL:https://do.ipo.kpi.ua/ Український інститут інформаційних технологій в освіті КПІ ім. Ігоря Сікорського. Система дистанційного навчання.

Гнітецька Т.В. Інтерактивна дидактична система в практиці навчання інженерно-графічним дисциплінам. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ». Одеса, 23 – 24 квітня 2020. С.111.

Referenses

Botvinovska S., Nicolaenko T., Grigirchuk V., Bondarenko R. (2020). Improvement of graphic training of first year studens of desigen specialties. Applied geometry and engineering grafics. Kiev. KNUCA. № 97. P. 3–15. doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.3-15. URL: http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/195056/pdf_2. {in Ukranian}.

Botvinovska S., Nikolaienko T. etc. Formation of graphic culture in junior students of technical universities. Innovatsiini tekhnolohii v nautsi ta osviti. Yevropeiskyi dosvid : materialy II Mizhnarodnoi konferentsii, 12-15 lystopada 2018 r. / M-vo osvity i nauky Ukrainy, InIFN. Dnipro-Helsinki, 2018. P. 40–43. {in Ukranian}.

Gnitetska T.V. Elektronnyi pidruchnyk «Narysna heometriia ta inzhenerna hrafika» Elektronna interaktyvna dydaktychna systema dlia dystantsiinoho navchannia na bazi Flash-tekhnolohii. Data nadannia hryfu NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho»» 25.06.2017. URL:https://do.ipo.kpi.ua/ Ukrainskyi instytut informatsiinykh tekhnolohii v osviti KPI im. Ihoria Sikorskoho. Systema dystantsiinoho navchannia {in Ukranian}.

Gnitetska T.V. Interaktyvna dydaktychna systema v praktytsi navchannia inzhenerno-hrafichnym dystsyplinam. Zbirnyk tez dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Hrafichni tekhnolohii modeliuvannia obiektiv, protsesiv ta yavyshch». Odesa, 23 – 24 kvitnia 2020. P. 111. {in Ukranian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

Статті