ВИКЛАДАННЯ МЕТОДІВ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ СТУДЕНТАМ АРХІТЕКТОРАМ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ ВИСОТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.163-177

Ключові слова:

висотні будівлі, криволінійні поверхні, криві другого порядку, геометричне моделювання та формоутворення.

Анотація

У статті представлено теоретичні та методологічні основи викладання спеціального курсу для студентів – архітекторів із застосуванням геометричних способів формоутворення оболонок при проектуванні сучасних висотних будівель. Обґрунтовано актуальність застосування криволінійних форм у сучасній висотній архітектурі. Визначено напрями моделювання параметрів змін при формоутворенні поверхонь висотних будівель. Представлені способи геометричного моделювання та приклад їх застосування при проектуванні висотного комплексу

Посилання

Література

Petruševski Lj., Petrović M., Devetaković M., Ivanović J. (2017): Modeling of Focal-Directorial Surfaces for Application in Architecture, FME Transactions, VOL. 45, No 2, pp. 294-300.

Krasić S., Ando N., Pejić P., Tošić Z. (2019): Teaching of Geometric Surfaces for Architectural Students at the Faculty of Engineering and Design, of Hosei University in Tokyo, Japan. FME Transactions 47, №2, рр.293-298. doi:10.5937/fmet1902293K.

Подгорный А.Л. Геометрическое моделирование пространственных конструкций: дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01. Киев: КИСИ, 1975. 371 с.

Михайленко В.Е., Обухова В.С., Подгорный А.Л. Формообразование оболочек в архитектуре. Киев. «Будівельник», 1972, стр. 205.

Подгорный А.Л. Множества кривых второго порядка и конструирова-ние из них поверхностей / Прикл. геометрия и инж. графика. Киев : КИСИ, 1969. Вып. 9. С. 38-52.

Михайленко В.Е., Ковалев С.Н. Конструирование форм современных архитектурных сооружений. Київ : Будівельник, 1978. 112 с.

Плоский В.А. Формообразование оболочек на основе реализации инвариантной конструктивной модели геометрических преобразований : автореф. дис. на соискание научной степени канд. техн. наук : 05.01.01 «Прикладная геометрия, инженерная графика». Киев : КИСИ, 1986. 16 с.

Ботвіновська С.І. Моделювання криволінійних поверхонь об’єктів дизайну та управління їх формою. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. технічний збірник. Київ : КНУБА, 2017. № 47. С. 451– 457.

Кривошапко С.Н., Иванов В.Н. Энциклопедия аналитических поверхностей. Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. 556 с.

Сазонов К. А. Диалоговое графическое пространственное проектирование: автореф. дисс. … д-ра техн. наук: 05.13.12 / Московский инженерно-строительный институт. Москва, 1988. 38 с.

Несвідомін В.М. Комп’ютерні моделі синтетичної геометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Київ: КНКУБА, 2008. 41 с.

Кащенко О.В. Формоутворення в дизайні та архітектурі на основі моделювання біопрототипів: дис. д-ра техн. наук: 05.01.03. Київ, 2013. 328 с.

Яковлев М. І. Геометричні принципи художнього формоутворення :дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.03. Київ : КНУБА,1999. 352 с.

Плоский В.О., Данієлян А.Є. Геометричні принципи в формоутворенні об'єктів еко-архітектури / Праці таврійського держ. агротехн. ун-ту. Вип.4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Мелітополь, 2011. Том 50. С. 18–22.

Krivenko O., Mileikovskyi V., Tkachenko T. The principles of energy efficient microclimate provision in the skyscraper «Biotecton» of 1 km height// European Journal of Formal Sciences and Engineering. Volume 1, Issue 3, 2018. pp. 8–17. URL: http://dx.doi.org/10.26417/ejef.v2i3.p66-75.

Кривенко О.В. Біокліматична архітектура як явище в екологічній архітектурі / Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Київ : КНУБА, 2013. Вип. 4. С. 155-160.

References

Petruševski Lj., Petrović M., Devetaković M., Ivanović J. (2017): Modeling of Focal-Directorial Surfaces for Application in Architecture, FME Transactions, VOL. 45, No 2, pp. 294-300. {in English}.

Krasić S., Ando N., Pejić P., Tošić Z. (2019): Teaching of Geometric Surfaces for Architectural Students at the Faculty of Engineering and Design, of Hosei University in Tokyo, Japan. FME Transactions 47, №2, рр.293-298. doi:10.5937/fmet1902293K. {in English}.

Podgornyy A.L. Geometricheskoye modelirovaniye prostranstvennykh konstruktsiy : dis. ... doktora tekhn. nauk : 05.01.01. Kiyev : KISI, 1975. 371 s. {in Russian}.

Mikhaylenko V.Ye., Obukhova V.S., Podgornyy A.L. Formoobrazovaniye obolochek v arkhitekture. Kiyev. «Budível'nik», 1972, str. 205. {in Russian}.

Podgornyy A.L. Mnozhestva krivykh vtorogo poryadka i konstruirova-niye iz nikh poverkhnostey // Prikl. geometriya i inzh. grafika. K., 1969. Vyp. 9. S. 38-52. {in Russian}.

Mikhaylenko V.Ye., Kovalev S.N. Konstruirovaniye form sovremennykh arkhitekturnykh sooruzheniy. Kií̈v : Budível'nik, 1978. 112 s. {in Russian}.

Ploskiy V.A. Formoobrazovaniye obolochek na osnove realizatsii invariantnoy konstruktivnoy modeli geometricheskikh preobrazovaniy : avtoref. dis. na soiskaniye nauchnoy stepeni kand. tekhn. nauk : 05.01.01 «Prikladnaya geometriya, inzhenernaya grafika». Kiyev : KISI, 1986. 16 s. {in Russian}.

Botvinovsʹka S.I. Modelyuvannya kryvoliniynykh poverkhonʹ obʺyektiv dyzaynu ta upravlinnya yikh formoyu. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya : nauk. tekhnichnyy zbirnyk. Kyyiv : KNUBA, 2017. № 47. P. 451– 457 {in Ukranian}.

Krivoshapko S.N., Ivanov V.N. Entsiklopediya analiticheskikh poverkhnostey. Moskva : Knizhnyy dom "LIBROKOM", 2010. 556 p. {in Russian}.

Sazonov K.A. Dialogovoye graficheskoye prostranstvennoye proyektirovaniye: avtoref. diss. … d-ra tekhn. nauk: 05.13.12 / Moskovskiy inzhenerno-stroitel'nyy institut. Moskva, 1988. 38 p. {in Russian}.

Nesvidomin V.M. Kompʺyuterni modeli syntetychnoyi heometriyi : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra tekhn. nauk : spets. 05.01.01 «Prykladna heometriya, inzhenerna hrafika». Kyyiv: KNKUBA, 2008. 41 p. {in Ukranian}

Kashchenko O.V. Formoutvorennya v dyzayni ta arkhitekturi na osnovi modelyuvannya bioprototypiv: dys. d-ra tekhn. nauk: 05.01.03. Kyyiv, 2013. 328 p. {in Ukranian}.

Yakovlev M. I. Heometrychni pryntsypy khudozhnʹoho formoutvorennya : dys. ... d-ra tekhn. nauk : 05.01.03. Kyiv : KNUBA, 1999. 352 p. {in Ukranian}

Ploskyy V.O., Daniyelyan A.YE. Heometrychni pryntsypy v formoutvorenni ob'yektiv eko-arkhitektury // Pratsi tavriysʹkoho derzh. ahrotekhn. un-tu. Vyp.4. Prykladna heometriya ta inzhenerna hrafika. Melitopolʹ, 2011. Tom 50. pp. 18–22. {in Ukranian}.

Krivenko O., Mileikovskyi V., Tkachenko T. The principles of energy efficient microclimate provision in the skyscraper «Biotecton» of 1 km height// European Journal of Formal Sciences and Engineering volume 1, Issue 3, 2018, pp. 8–17. URL: http://dx.doi.org/10.26417/ejef.v2i3.p66-75.

Kryvenko O.V. Bioklimatychna arkhitektura yak yavyshche v ekolohichniy arkhitekturi / Enerhoefektyvnistʹ v budivnytstvi ta arkhitekturi. Kyiv : KNUBA,2013. Vyp. 4. pp.155–160. {in Ukranian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

Статті