КОМПЛЕКСНЕ ВАРІАНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ КОМП’ЮТЕРНИМИ ГЕОМЕТРИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.178-189

Ключові слова:

комплексне варіантне проектування, комп’ютерні геометричні засоби, параметри мікроклімату, православні храми, BIM-технології.

Анотація

Дану працю присвячено подальшому розвитку методології оптимізації параметрів мікроклімату православних храмів засобами геометричного моделювання. Актуальність обраної теми досліджень обумовлена, зокрема, й напруженою ситуацією з пандемією COVID-19. Для збереження здоров’я людей у сучасних умовах доволі важливе підтримання необхідного санітарно-гігієнічного стану громадських будівель. Це стосується різноманітних закладів медицини, освіти, торгівлі, харчування, спорту, культури тощо. Не виключенням в наведеному плані є і православні храми.

Загальновідома велика залежність параметрів мікроклімату будівлі від таких її геометричних характеристик як площі та об’єми приміщень, товщини стін, розміри віконних і дверних прорізів і т. д., це з одного боку, а з іншого, від використаних для спорудження матеріалів, обраних систем опалення, вентиляції, кондиціонування тощо. Суттєвим є також зовнішнє середовище (температура повітря, його вологість, наявність шкідливих речовин і т. п.) та внутрішні особливості будівлі, наприклад, кількість присутніх у ній людей, тривалість і періодичність їх перебування, здійснювана діяльність тощо. Усе це в повній мірі відноситься й до православних храмів.

Через певні матеріальні, фінансові та інші обмеження, які завжди існують при зведенні архітектурних споруд і подальшій їх експлуатації, вкрай необхідним є комплексне врахування розглянутих вище аспектів під час побудови нових православних храмів. Зазначені процеси доволі поширені нині в Україні, що обумовлено духовним відродженням нації після десятків років примусового атеїзму.

Отже, на мікроклімат будівель впливають багато чинників, зокрема, архітектурні об’ємно-планувальні рішення, обрані будівельні конструкції, системи опалення, вентиляції, кондиціонування повітря і т. д. Один із шляхів успішного розв’язування проаналізованої складної технічної задачі полягає в застосуванні комплексного варіантного проектування параметрів мікроклімату приміщень із використанням комп’ютерних графічних засобів. Цей підхід базується на тому, що в середовищі BIM (Building Information Modeling) технологій центральне місце займає геометрична модель створюваного об’єкта, яка поєднує в одне ціле решту його математичних та інших описів. Висвітлення окресленого напрямку наукових досліджень на прикладі православних храмів становить головну мету даної публікації.

Посилання

Література

Плоский В.О., Регіда О.В., Терещук М.О. Комп’ютерне геометричне моделювання як засіб підвищення ефективності архітектурно-будівельного проектування. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 37. С. 37–46.

Регіда О.В., Терещук М.О. Деякі перспективи розвитку сучасного комп’ютерного будівельного моделювання. Управління розвитком складних систем. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 42. С. 119–124. doi: 10.32347/2412-9933.2020.42.119-124.

Aubin P. F. The Aubin Academy Revit Architecture, covers Version 2016 and beyond. Oak Lawn: G3B Press, 2015. 801 p.

Уокенбах Д. Excel 2013. Библия пользователя. Москва: Вильямс, 2015. 928 с.

Tereschuk M. Variant planning orthodox churches in an integrated computer environment Excel-Dynamo-Revit. Danish Scientific Journal. Copenhagen, Denmark: POYS, 2020. № 42. Vol. 1. P. 3–7.

Терещук М.О. Застосування комп’ютерного геометричного моделювання для оптимізації мікроклімату православних храмів. Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». Київ: Open Science Laboratory, 2020. С. 573–582. URL: https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/12/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_12_11_tezy.pdf

Шевчук Г. Будівельні конструкції церков. Львів: Державний університет «Львівська політехніка» Міжнародна школа церковної архітектури, 1998. 96 с.

Стандарт АВОК. Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Москва: НП АВОК, 2004. 14 с.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. Москва: ФГУП ЦПП, 2004. 26 с.

СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. Москва: ФГУП ЦПП, 2006. 71 с.

СП 23-101-2000. Проектирование тепловой защиты зданий. Москва: ФГУП ЦПП, 2001. 98 с.

СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника. Москва: ЦИТП, 1986. 32 с.

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Москва: ФГУП ЦПП, 2004. 55 с.

Пилюшенко В.П., Борухова Л.В. Расчет воздухообмена общественных и промышленных зданий. Минск: БНТУ, 2003. 46 с.

References

Ploskyi V.O., Rehida O.V., Tereshchuk M.O. Kompiuterne heometrychne modeliuvannia yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti arkhitekturno-budivelnoho proektuvannia. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn. Kyiv: KNUBA, 2018. Vyp. 37. P. 37–46. {in Ukrainian}

Rehida O.V., Tereshchuk M.O. Deiaki perspektyvy rozvytku suchasnoho kompiuternoho budivelnoho modeliuvannia. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. Kyiv: KNUBA, 2020. Vyp. 42. P. 119–124. doi: 10.32347/2412-9933.2020.42.119-124. {in Ukrainian}

Aubin P. F. The Aubin Academy Revit Architecture, covers Version 2016 and beyond. Oak Lawn: G3B Press, 2015. 801 p. {in English}

Uokenbah D. Excel 2013. Bibliya polzovatelya. Moskva: Vilyams, 2015. 928 p. {in Russian}

Tereschuk M. Variant planning orthodox churches in an integrated computer environment Excel-Dynamo-Revit. Danish Scientific Journal. Copenhagen, Denmark: POYS, 2020. № 42. Vol. 1. P. 3–7. {in English}

Tereshchuk M.O. Zastosuvannia kompiuternoho heometrychnoho modeliuvannia dlia optymizatsii mikroklimatu pravoslavnykh khramiv. Materialy XI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Suchasni vyklyky i aktualni problemy nauky, osvity ta vyrobnytstva: mizhhaluzevi dysputy». Kyiv: Open Science Laboratory, 2020. P. 573–582. URL: https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/12/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_12_11_tezy.pdf {in Ukrainian}

Shevchuk H. Budivelni konstruktsii tserkov. Lviv: Derzhavnyi universytet «Lvivska politekhnika» Mizhnarodna shkola tserkovnoi arkhitektury, 1998. 96 p. {in Ukrainian}

Standart AVOK. Hramyi pravoslavnyie. Otoplenie, ventilyatsiya, konditsionirovanie vozduha. Moskva: NP AVOK, 2004. 14 s. {in Russian}

SNiP 23-02-2003. Teplovaya zaschita zdaniy. Moskva: FGUP TsPP, 2004. 26 p. {in Russian}

SNiP 23-01-99*. Stroitelnaya klimatologiya. Moskva: FGUP TsPP, 2006. 71 p. {in Russian}

SP 23-101-2000. Proektirovanie teplovoy zaschityi zdaniy. Moskva: FGUP TsPP, 2001. 98 p. {in Russian}

SNiP II-3-79**. Stroitelnaya teplotehnika. Moskva: TsITP, 1986. 32 p. {in Russian}

SNiP 41-01-2003. Otoplenie, ventilyatsiya i konditsionirovanie. Moskva: FGUP TsPP, 2004. 55 p. {in Russian}

Pilyushenko V.P., Boruhova L.V. Raschet vozduhoobmena obschestvennyih i promyishlennyih zdaniy. Minsk: BNTU, 2003. 46 p. {in Russian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

Статті