ДО ПИТАННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.190-199

Ключові слова:

архітектурно-будівельне проектування, комп’ютерні геометричні засоби, структурно-параметричне формоутворення, православні храми, BIM-технології.

Анотація

У наш час доволі поширені для автоматизованого проектування архітектурних об’єктів комп’ютерні засоби, що отримали узагальнену назву BIM (Building Information Modeling), тобто будівельного інформаційного моделювання. Перевагою даного підходу є комплексне врахування багатьох факторів, які мають місце протягом усього життєвого циклу різноманітних споруд. Це сприяє підвищенню якості, зменшенню витрат при зведенні та подальшій їх експлуатації.

Виконаний аналіз літературних джерел за окресленою тематикою показав, що однією з базових складових BIM-технологій є комп’ютерне геометричне моделювання. Останнє не тільки унаочнює створювані об’єкти, а й слугує основою для узгодження суперечливих вимог до них із боку великого числа фахових дисциплін, які задіяні у процесах будівництва. Тому належне вдосконалення засобів автоматизованого формоутворення постає актуальною задачею для подальшого розвитку архітектурного проектування.

Достатньо ефективне нині комп’ютерне параметричне геометричне моделювання. Головна його перевага полягає в забезпеченні гнучких і продуктивних модифікацій розроблюваної споруди згідно з мінливими вимогами замовників, потребою оптимізації необхідних технічних або економічних характеристик тощо. Порівняно з попередніми непараметричними методами, зазначений підхід вельми прогресивний. Але й йому притаманні певні недоліки. Ці особливості визначають засади для покращення сучасного формоутворення.  

Один із таких напрямків становить структурно-параметричне геометричне моделювання, що застосовується в машинобудуванні, зокрема у вітчизняній авіаційній галузі. З теоретичної точки зору воно є узагальненням параметричного підходу, оскільки являє собою одночасне використання кількох параметричних моделей опрацьовуваного об’єкта. При цьому досліджувані варіанти різняться складом і взаємодією своїх елементів, тобто структурою, та значеннями їх параметрів. Проведені наукові розвідки показали, що для раціонального архітектурно-будівельного застосування машинобудівні засоби формоутворення потребують адаптації, тобто розробляння відповідних нових способів і методик комп’ютерних побудов. Цим аспектам на прикладі проектування православних храмів присвячено дану публікацію.

Посилання

Література

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Ванін В.В. Структурно-параметричні геометричні моделі як інваріантна складова комп’ютерних інформаційних технологій підтримки життєвого циклу виробів машинобудування. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. Мелітополь: ТДАТА, 2007. Вип. 4. Т. 36. С. 16–21.

Ванін В.В., Вірченко Г.А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків: ХДУХТ, 2009. Вип. 23. С. 4248.

Талапов В.В. Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий. Москва: ДМК Пресс, 2011. 392 с.

Барабаш М.С. Программные комплексы САПФИР и ЛИРА-САПР – основа отечественных BIM-технологий. Москва: Юрайт, 2013. 366 с.

Плоский В.О., Регіда О.В., Терещук М.О. Комп’ютерне геометричне моделювання як засіб підвищення ефективності архітектурно-будівельного проектування. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 37. С. 37–46.

Регіда О.В. Деякі проблемні питання автоматизованого архітектурно-будівельного геометричного моделювання. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2020». Херсон: ХНТУ, 2020. С. 411–412.

Регіда О.В., Терещук М.О. Деякі перспективи розвитку сучасного комп’ютерного будівельного моделювання. Управління розвитком складних систем. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 42. С. 119–124. doi: 10.32347/2412-9933.2020.42.119-124.

Регіда О.В. До питання розроблення методик та алгоритмів структурно-параметричного моделювання будівельних об’єктів. Прикладні питання математичного моделювання. Херсон: ХНТУ, 2020. Том 3, № 1. С. 178–186. doi: 10.32782/2618-0340/2020.1-3.18

Tereschuk M. Variant planning orthodox churches in an integrated computer environment Excel-Dynamo-Revit. Danish Scientific Journal. Copenhagen, Denmark: POYS, 2020. № 42. Vol. 1. P. 3–7.

Терещук М.О. Застосування комп’ютерного геометричного моделювання для оптимізації мікроклімату православних храмів. Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». Київ: Open Science Laboratory, 2020. С. 573–582. URL: https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/12/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_12_11_tezy.pdf

References

Vanin V.V., Virchenko G.A., Vanin V.V. Strukturno-parametrychni heometrychni modeli yak invariantna skladova kompiuternykh informatsiinykh tekhnolohii pidtrymky zhyttievoho tsyklu vyrobiv mashynobuduvannia. Pratsi Tavriiskoi derzhavnoi ahrotekhnichnoi akademii. Melitopol: TDATA, 2007. Vyp. 4. T. 36. P. 16–21. {in Ukrainian}

Vanin V.V., Virchenko G.A. Vyznachennia ta osnovni polozhennia strukturno-parametrychnoho heometrychnoho modeliuvannia. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. Kharkiv: KhDUKhT, 2009. Vyp. 23. P. 42–48. {in Ukrainian}

Talapov V.V. Osnovyi BIM: vvedenie v informatsionnoe modelirovanie zdaniy. Moskva: DMK Press, 2011. 392 p. {in Russian}

Barabash M.S. Programmnyie kompleksyi SAPFIR i LIRA-SAPR – osnova otechestvennyih BIM-tehnologiy. Moskva: Yurayt, 2013. 366 p. {in Russian}

Ploskyi V.O., Rehida O.V., Tereshchuk M.O. Kompiuterne heometrychne modeliuvannia yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti arkhitekturno-budivelnoho proektuvannia. Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn. Kyiv: KNUBA, 2018. Vyp. 37. P. 37–46. {in Ukrainian}

Rehida O.V. Deiaki problemni pytannia avtomatyzovanoho arkhitekturno-budivelnoho heometrychnoho modeliuvannia. Materialy VI mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasni tekhnolohii promyslovoho kompleksu – 2020». Kherson: KhNTU, 2020. P. 411–412. {in Ukrainian}

Rehida O.V., Tereshchuk M.O. Deiaki perspektyvy rozvytku suchasnoho kompiuternoho budivelnoho modeliuvannia. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. Kyiv: KNUBA, 2020. Vyp. 42. P. 119–124. doi: 10.32347/2412-9933.2020.42.119-124. {in Ukrainian}

Rehida O.V. Do pytannia rozroblennia metodyk ta alhorytmiv strukturno-parametrychnoho modeliuvannia budivelnykh obiektiv. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. Kherson: KhNTU, 2020. Tom 3, № 1. P. 178–186. doi: 10.32782/2618-0340/2020.1-3.18. {in Ukrainian}

Tereschuk M. Variant planning orthodox churches in an integrated computer environment Excel-Dynamo-Revit. Danish Scientific Journal. Copenhagen, Denmark: POYS, 2020. № 42. Vol. 1. P. 3–7. {in English}

Tereshchuk M.O. Zastosuvannia kompiuternoho heometrychnoho modeliuvannia dlia optymizatsii mikroklimatu pravoslavnykh khramiv. Materialy XI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Suchasni vyklyky i aktualni problemy nauky, osvity ta vyrobnytstva: mizhhaluzevi dysputy». Kyiv: Open Science Laboratory, 2020. P. 573–582. URL: https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/12/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_12_11_tezy.pdf {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

Статті