СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Автор(и)

  • Володимир Ванін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7008-7269
  • Геннадій Вірченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9586-4538
  • Олена Гумен Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3992-895X

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.5-12

Ключові слова:

геометричне моделювання, інженерно-графічні дисципліни, КПІ ім. Ігоря Сікорського, наукова школа прикладної геометрії, технічні об’єкти і процеси

Анотація

Виникнення школи прикладної геометрії КПІ ім. Ігоря Сікорського пов’язане із заснуванням навчального закладу ще наприкінці позаминулого століття. За більш ніж 120-річну історію досягнуто значних результатів, які впроваджено у виробництво та навчальний процес. Наявні нині вагомі теоретичні і практичні здобутки дозволяють визначити перспективні напрямки подальшого розвитку.

За цей період на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки опубліковано тисячі наукових праць, сотні навчально-методичних видань, захищено 15 докторських і більш ніж 60 кандидатських дисертацій. Виконувана наукова тематика пов’язана з формоутворенням складних кривих і поверхонь методами алгебраїчної, диференціальної, проективної геометрії з урахуванням потреб виробництва; конструюванням сільськогосподарських машин; багатовимірною геометрією; евольвентно-еволютними моделями; проекту-ванням та виготовленням авіаційної техніки; оптимізацією промислової продукції; комп’ютерною геометрією і т. д.

Отримані результати впроваджено на провідних машинобудівних підприємствах України, таких як ДП “Антонов”, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова, Науково-виробниче об’єднання ”Київський завод автоматики” та ін. За останнє десятиліття одержано більше 30 патентів на корисні моделі, які успішно застосовуються на практиці.

Таким чином, школа прикладної геометрії КПІ ім. Ігоря Сікорського має більш ніж столітню історію. За ці роки зроблено суттєвий вклад у розвиток вітчизняної науки, промисловості, вищої освіти. Сьогодні наявні здобутки сприяють підвищенню ефективності автоматизованого проектування різноманітної технічної продукції, процесів її виготовлення, експлуатації. У наш час перед колективом кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки стоїть ряд важливих наукових, освітніх і виробничих задач, які завдяки накопиченому теоретичному та практичному досвіду успішно вирішуються. Цьому також сприяє широке залучення молоді до зазначеної діяльності.

Біографії авторів

Володимир Ванін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., профессор

Геннадій Вірченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Олена Гумен, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Посилання

Література

Ванін В.В., Гумен О.М. Деякі аспекти застосування засобів геометричного моделювання у проективному просторі. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2011. Вип. 87. С. 90–93.

Гумен О.М., Лясковська С.Є., Мартин Є.В. Багатовимірна геометрія у прикладних задачах. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2016. Вип. 3 (58). С. 497–500.

Ванін В.В., Вірченко Г.А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 4248.

Вірченко Г. Використання геометричних методів апроксимації для розв’язування задач параметричної оптимізації в машинобудуванні. Машинознавство. 2010. № 6. С. 23–27.

Вирченко Г.А., Грязнова Г.П. Использование структурно-параметрического моделирования при проектировании нефтепере-рабатывающего оборудования. Наука в нефтяной и газовой промышленности. 2010. № 4. С. 11–14.

Юрчук В.П., Карпюк В.В., Святина М.А. Використання методу спряження при виготовленні ґрунтообробних дисків. Сільськогосподарські машини. 2013. Вип. 24. С. 474–477.

Ванін В.В., Вірченко Г.А. Структурно-параметричні геометричні моделі як засіб інтеграції автоматизованого проектування сучасного літака. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2014. Вип. 3 (50). С. 571574.

Vanin V., Virchenko G., Virchenko S., Nezenko A. Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6/7. P. 6773. doi: 10.15587/1729-4061.2017.117664

Kolosov A.E., Virchenko G.A., Kolosova E.P., Virchenko G.I. Structural and Technological Design of Ways for Preparing Reactoplastic Composite Fiber Materials Based on Structural Parametric Modeling. Chemical and Petroleum Engineering. 2015. Vol. 51. Issue 7. P. 493500. doi: 10.1007/s10556-015-0075-3

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Гетьман О.Г., Яблонський П.М. Структурно-параметричне формоутворення як засіб інтеграції автоматизованого проектування технічних об’єктів. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2019. Вип. 95. С. 4650.

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Яблонський П.М. До питання узагальнення структурно-параметричного формоутворення технічних об’єктів. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2020. Вип. 99. С. 56–64. doi: 10.32347/0131-579х.2020.99.56-64

References

Vanin V.V., Gumen O.M. Deiaki aspekty zastosuvannia zasobiv heometrychnoho modeliuvannia u proektyvnomu prostori. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 2011. Vyp. 87. S. 90–93. {in Ukrainian}

Gumen O.M., Liaskovska S.Y., Martyn Y.V. Bahatovymirna heometriia u prykladnykh zadachakh. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2016. Vyp. 3 (58). S. 497–500. {in Ukrainian}

Vanin V.V., Virchenko G.A. Vyznachennia ta osnovni polozhennia strukturno-parametrychnoho heometrychnoho modeliuvannia. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. 2009. Vyp. 23. S. 4248. {in Ukrainian}

Virchenko G. Vykorystannia heometrychnykh metodiv aproksymatsii dlia rozviazuvannia zadach parametrychnoi optymizatsii v mashynobuduvanni. Mashynoznavstvo. 2010. № 6. S. 23–27. {in Ukrainian}

Virchenko G.A., Gryaznova G.P. Ispolzovanie strukturno-parametricheskogo modelirovaniya pri proektirovanii neftepereraba-tyivayuschego oborudovaniya. Nauka v neftyanoy i gazovoy promyishlennosti. 2010. № 4. S. 11–14. {in Russian}

Yurchuk V.P., Karpiuk V.V., Sviatyna M.A. Vykorystannia metodu spriazhennia pry vyhotovlenni gruntoobrobnykh dyskiv. Silskohospodarski mashyny. 2013. Vyp. 24. S. 474–477. {in Ukrainian}

Vanin V.V., Virchenko G.A. Strukturno-parametrychni heometrychni modeli yak zasib intehratsii avtomatyzovanoho proektuvannia suchasnoho litaka. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2014. Vyp. 3 (50). S. 571574. {in Ukrainian}

Vanin V., Virchenko G., Virchenko S., Nezenko A. Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6/7. P. 6773. doi: 10.15587/1729-4061.2017.117664 {in English}

Kolosov A.E., Virchenko G.A., Kolosova E.P., Virchenko G.I. Structural and Technological Design of Ways for Preparing Reactoplastic Composite Fiber Materials Based on Structural Parametric Modeling. Chemical and Petroleum Engineering. 2015. Vol. 51. Issue 7. P. 493500. doi: 10.1007/s10556-015-0075-3 {in English}

Vanin V.V., Virchenko G.A., Hetman A.H., Yablonskyi P.M. Strukturno-parametrychne formoutvorennia yak zasib intehratsii avtomatyzovanoho proektuvannia tekhnichnykh obiektiv. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 2019. Vyp. 95. S. 4650. {in Ukrainian}

Vanin V.V., Virchenko G.A., Yablonskyi P.M. Do pytannia uzahalnennia strukturno-parametrychnoho formoutvorennia tekhnichnykh obiektiv. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 2020. Vyp. 99. S. 56–64. doi: 10.32347/0131-579kh.2020.99.56-64 {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Номер

Розділ

Статті