РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ШКОЛИ З ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ЗАСНОВАНОЇ ПРОФ. ОБУХОВОЮ ВІОЛЕТТОЮ СЕРГІЇВНОЮ

Автор(и)

  • Сергій Пилипака Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1496-4615
  • Віктор Несвідомін Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1495-1718

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.28-33

Ключові слова:

нарисна геометрія, наукова школа, геометричне моделювання, конструювання криволінійних поверхонь, ізометричні сітки на площині, геодезична лінія

Анотація

Створення школи із прикладної геометрії в Національному університеті біоресурсів і природокористування України пов’язане із іменами д. т. н., проф. Обухової Віолетти Сергіївни і к. т. н., проф. Розова Серафима Васильовича. Завдяки цим видатним особистостям кафедра нарисної геометрії та машинобудівного креслення Української сільськогосподарської академії (стара назва кафедри і вишу) стала широко відомою на терені колишнього Радянського Союзу.

Кафедра щорічно вшановує пам'ять проф. Обухової В.С., проводячи науково-практичну конференцію «Обуховські читання». Зараз конференція набула статусу міжнародної і проводиться за наказом ректора університету. У читаннях беруть участь педагогічні працівники із київських університетів та університетів інших міст, науковці, яким довелося працювати із Обуховою В.С. або слухати її лекції, будучи студентами, докторанти, аспіранти.

Про розвиток школи свідчить той факт, що за останніх 15 років було захищено 15 кандидатських дисертацій колишніми аспірантами кафедри. Дехто із них зараз працює над докторськими дисертаціями. Сьогодні наукову школу очолив доктор технічних наук, професор Пилипака Сергій Федорович. Під його керівництвом було захищено 17 кандидатських дисертацій та 3 докторські.

Варто зазначити, що спектр наукових пошуків представників школи досить широкий. Багато публікацій присвячено згинанню поверхонь на основі незмінності виразу лінійного елемента поверхні. Основний напрям досліджень – геометричне моделювання технічних форм та автоматизації їх проектування. У полі зору науковців – конструювання розгортних поверхонь, як обвідних однопараметричної множини площин, знаходження на поверхнях геодезичних ліній та їх конструювання за заданою кривою, яка має бути для поверхні геодезичною лінією, інтерполяція точкового ряду в площині і просторі тощо.

Біографії авторів

Сергій Пилипака, Національний університет біоресурсів і природокористування України

д. т. н., проф. 

Віктор Несвідомін, Національний університет біоресурсів і природокористування України

д. т. н., проф.

Посилання

Література

Наукова школа “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/12626

Пилипака С.Ф. Геодезичні лінії поверхонь та їх практичне застосування: монографія / С.Ф. Пилипака, В.М. Несвідомін, В.М. Бабка, Я.С. Кремець: монографія. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 197 с.

Пилипака С.Ф. Обвідні поверхні однопараметричної множини площин: конструювання, вирізання відсіків, побудова розгорток: монографія / С.Ф. Пилипака, Т.А. Кресан, І.Ю. Грищенко. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2017. 313 с.

Несвідомін В.М. Комп’ютерні методи синтетичної геометрії: монографія / В.М. Несвідомін. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2017. 264 с.

Несвідомін В.М. Maple-моделі руху частинки по шорстких нерухомих поверхнях 2-го порядку: монографія / В.М. Несвідомін, С.Ф. Пилипака, В.М. Бабка, А.В. Несвідомін. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 176 с.

References

Naukova shkola “Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika”. Rezhym dostupu: https://nubip.edu.ua/node/12626

Pylypaka S.F. Heodezychni linii poverkhon ta yikh praktychne zastosuvannia: monohrafiia / S.F. Pylypaka, V.M. Nesvidomin, V.M. Babka, Ya.S. Kremets: monohrafiia. Kyiv: FOP Yamchynskyi O.V., 2019. 197 р.

Pylypaka S.F. Obvidni poverkhni odnoparametrychnoi mnozhyny ploshchyn: konstruiuvannia, vyrizannia vidsikiv, pobudova rozghortok: monohrafiia / S.F. Pylypaka, T.A. Kresan, I.Iu. Hryshchenko. Kyiv : TsP «KOMPRYNT», 2017. 313 р.

Nesvidomin V.M. Kompiuterni metody syntetychnoi heometrii: monohrafiia / V.M. Nesvidomin. Kyiv : TsP «KOMPRYNT», 2017. 264 р.

Nesvidomin V.M. Maple-modeli rukhu chastynky po shorstkykh nerukhomykh poverkhniakh 2-ho poriadku: monohrafiia / V.M. Nesvidomin, S.F. Pylypaka, V.M. Babka, A.V. Nesvidomin. Kyiv : TsP «KOMPRYNT», 2016. 176 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Номер

Розділ

Статті