ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ У СИСТЕМІ КОМПАС- 3D

Автор(и)

  • Надія Білицька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1939-1577
  • Олександра Гетьман Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9386-7919
  • Дмитро Ляхор Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Андрій Стефанович Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.47-57

Ключові слова:

Параметризація, твердотільна модель, моделювання деталей, зовнішні змінні, керування формою деталі, масив за концентричною сіткою, масив за паралелограмною сіткою

Анотація

Параметризація у системі КОМПАС-3D відкриває можливості моделювання досить широкого спектру деталей за одним прототипом лише звичайною зміною його параметрів. У роботі представлені дві студентські розробки моделей деталей круглої та прямокутної форм, керування параметрами яких здійснюється за допомогою зовнішніх змінних. Варіанти значень зовнішніх змінних зведені у керуючу таблицю, вибір строки якої відтворює певну реалізацію моделі.

Біографії авторів

Надія Білицька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Олександра Гетьман , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Посилання

Література

Інформаційні технології-2. Автоматизація розробки конструкторської документації в системі КОМПАС-3D. / Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Ветохін В.І., Злобіна В.С. [Електронний ресурс] Навчальний посібник для студентів теплоенергетичного факультету для всіх форм навчання. Київ : "КПІ", 2012. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18145.

Канський О.М., Білицька Н.В., Гетьман О.Г. Про питання тривимірного моделювання у системі КОМПАС-3D. /Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн та об'єкти інтелектуальної власності». Київ: ДІЯ, 2014. Випуск 3. С. 107-110.

І.В Івчук,Н.В. Білицька, Г.С. Мартиненко Застосування системи «КОМПАС» для створення твердотільної моделі складальної одиниці. Матеріали 6-й Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об'єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених». Київ : ДІЯ, 2017. Вип.6. С. 290-294.

Мартиненко Г.С., Білицька Н.В., Гетьман О.Г. Моделювання та розрахунок зубчастих зачеплень у системі КОМПАС. / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 96. С. 58-63.

Білицька Н.В., Гетьман О.Г. Штиль О.В. Можливості анімації в системі КОМПАС для розвитку просторового мислення студентів. / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2020. Вип. 98. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98. С. 22-28.

Білицька Н.В., Гетьман О.Г. До питання організації процесу навчання студентів нарисній геометрії та технічному кресленню в умовах дистанційного режиму освіти. / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2020. Вип. 98. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98. С. 22-28.

References

Informatsiini tekhnolohii-2. Avtomatyzatsiia rozrobky konstruktorskoi dokumentatsii v systemi KOMPAS-3D. / Bilytska N.V., Hetman O.H., Vetokhin V.I., Zlobina V.S. [Elektronnyi resurs] Navchalnyi posibnyk dlia studentiv teploenerhetychnoho fakultetu dlia vsikh form navchannia. Kyiv : "KPI", 2012. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18145.

Kanskyi O.M., Bilytska N.V., Hetman O.H. Pro pytannia tryvymirnoho modeliuvannia u systemi KOMPAS-3D. /Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh «Prykladna heometriia, dyzain ta obiekty intelektualnoi vlasnosti». Kyiv: DIIa, 2014. Vypusk 3. S. 107-110.

I.V Ivchuk,N.V. Bilytska, H.S. Martynenko Zastosuvannia systemy «KOMPAS» dlia stvorennia tverdotilnoi modeli skladalnoi odynytsi. Materialy 6-y Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh «Prykladna heometriia, dyzain, obiekty intelektualnoi vlasnosti ta innovatsiina diialnist studentiv ta molodykh vchenykh». Kyiv : DIIa, 2017. Vyp.6. S. 290-294.

Martynenko H.S., Bilytska N.V., Hetman O.H. Modeliuvannia ta rozrakhunok zubchastykh zacheplen u systemi KOMPAS. / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv: KNUBA, 2019. Vyp. 96. S. 58-63.

Bilytska N.V., Hetman O.H. Shtyl O.V. Mozhlyvosti animatsii v systemi KOMPAS dlia rozvytku prostorovoho myslennia studentiv. / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv : KNUBA, 2020. Vyp. 98. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98. S. 22-28.

Bilytska N.V., Hetman O.H. Do pytannia orhanizatsii protsesu navchannia studentiv narysnii heometrii ta tekhnichnomu kreslenniu v umovakh dystantsiinoho rezhymu osvity. / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv : KNUBA, 2020. Vyp. 98. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98. S. 22-28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Номер

Розділ

Статті