ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗАСОБАМИ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Геннадій Вірченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9586-4538
  • Назар Линок Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4489-2472

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.81-88

Ключові слова:

автоматизоване проектування, виробничі технічні системи, комп’ютерні інформаційні технології, оптимізація, структурно-параметричне моделювання

Анотація

Сучасне життя людей характеризується постійною взаємодією з різними технічними системами. Це багатоманітні будівлі (житлові, промислового й соціального призначення), засоби транспорту (автомобілі, кораблі, літаки), виробниче обладнання, побутова техніка (телевізори, комп’ютери, телефони, пральні машини, холодильники) і т. д.

До наведених об’єктів висувається значне число вимог, досить часто суперечливих, як окремого, так і загального характеру. Перші враховують специфіку даних виробів, а другі універсальні за своєю суттю. Відповідними прикладами можуть слугувати нерухомість споруд, гарна керованість транспорту, точність обладнання, якісні зображення телевізорів, комп’ютерів тощо. Це, з одного боку. З іншого – висока надійність, тривалий термін експлуатації, невелика вартість і т. д.

В основі функціонування технічних об’єктів лежать процеси найрізноманітнішої природи. Але при цьому в них є і спільні властивості. До таких відносяться геометричні параметри форми, розмірів, положення та час. Іншими словами, усе оточуюче нас розташовується у просторі та відбувається в часі. Таке розлоге теоретичне обґрунтування зроблено для підтвердження базової узагальнюючої ролі геометричних моделей, у тому числі й динамічних, при сучасному автоматизованому розроблянні багатьох видів промислової продукції. Як свідчить поданий вище матеріал, пошук оптимальних варіантів виробів, компромісних для наявних суперечливих вимог, становить нині актуальну проблему суспільного розвитку.

Одним із прогресивних напрямків комп’ютерного геометричного моделювання, що розроблений науковою школою КПІ імені Ігоря Сікорського, є структурно-параметричне формоутворення. Ця методологія доволі універсальна, продуктивно застосовується в авіаційній галузі, впроваджена в загальне машинобудування, нафтопереробну промисловість, при виготовленні композитних матеріалів, починає адаптуватись до потреб будівництва. Головна мета даної публікації полягає в розширенні сфери використання зазначеного підходу завдяки подальшому розвитку певних його теоретичних положень.

Біографія автора

Геннадій Вірченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Посилання

Література

Ванін В.В., Вірченко Г.А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 4248.

Вірченко Г.А. Узагальнення структурно-параметричного підходу до геометричного моделювання об’єктів машинобудування: дис. ... докт. техн. наук. Київ: НТУУ ”КПІ”, 2011. 357 с.

Вірченко Г. Використання геометричних методів апроксимації для розв’язування задач параметричної оптимізації в машинобудуванні. Машинознавство. 2010. № 6. С. 23–27.

Вірченко Г. Застосування комп’ютерних структурно-параметричних геометричних моделей для раціонального проектування технологічних процесів у машинобудуванні. Машинознавство. 2010. № 7. С. 34–37.

Вирченко Г.А., Грязнова Г.П. Использование структурно-парамет-рического моделирования при проектировании нефтеперерабатывающего оборудования. Наука в нефтяной и газовой промышленности. 2010. № 4. С. 11–14.

Ванін В.В., Вірченко Г.А. Структурно-параметричні геометричні моделі як засіб інтеграції автоматизованого проектування сучасного літака. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2014. Вип. 3 (50). С. 571574.

Kolosov A.E., Virchenko G.A., Kolosova E.P., Virchenko G.I. Structural and Technological Design of Ways for Preparing Reactoplastic Composite Fiber Materials Based on Structural Parametric Modeling. Chemical and Petroleum Engineering. 2015. Vol. 51. Issue 7. P. 493500.

Vanin V., Virchenko G., Virchenko S., Nezenko A. Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6/7. P. 6773. doi: 10.15587/1729-4061.2017.117664

Регіда О.В. Структурно-параметричне геометричне моделювання опоряджувальних робіт житлового будинку садибного типу. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. Том 3, № 2.2 С. 235–242. doi:

32782/KNTU2618-0340/2020.3.2-2.23

Терещук М.О. До питання архітектурно-будівельної адаптації структурно-параметричного формоутворення. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2020. Вип. 99. С. 190–199. doi: 10.32347/0131-579х.2020.99.190-

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Яблонський П.М. До питання узагальнення структурно-параметричного формоутворення технічних об’єктів. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2020. Вип. 99. С. 56–64. doi: 10.32347/0131-579х.2020.99.56-64

References

Vanin, V.V., Virchenko, G.A.. Vyznachennia ta osnovni polozhennia strukturno-parametrychnoho heometrychnoho modeliuvannia. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. 2009. Vyp. 23. S. 4248. {in Ukrainian}

Virchenko G.A. Uzahalnennia strukturno-parametrychnoho pidkhodu do heometrychnoho modeliuvannia obiektiv mashynobuduvannia: dys. ... dokt. tekhn. nauk. Kyiv: NTUU ”KPI”, 2011. 357 s. {in Ukrainian}

Virchenko G. Vykorystannia heometrychnykh metodiv aproksymatsii dlia rozviazuvannia zadach parametrychnoi optymizatsii v mashynobuduvanni. Mashynoznavstvo. 2010. № 6. S. 23–27. {in Ukrainian}

Virchenko G. Zastosuvannia kompiuternykh strukturno-parametrych-nykh heometrychnykh modelei dlia ratsionalnoho proektuvannia tekhnolohichnykh protsesiv u mashynobuduvanni. Mashynoznavstvo. 2010. № 7. S. 34–37. {in Ukrainian}

Virchenko G.A., Gryaznova G.P. Ispolzovanie strukturno-parametricheskogo modelirovaniya pri proektirovanii neftepereraba-tyivayuschego oborudovaniya. Nauka v neftyanoy i gazovoy promyishlennosti. 2010. № 4. S. 11–14. {in Russian}

Vanin V.V., Virchenko G.A. Strukturno-parametrychni heometrychni modeli yak zasib intehratsii avtomatyzovanoho proektuvannia suchasnoho litaka. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2014. Vyp. 3 (50). S. 571574. {in Ukrainian}

Kolosov A.E., Virchenko G.A., Kolosova E.P., Virchenko G.I. Structural and Technological Design of Ways for Preparing Reactoplastic Composite Fiber Materials Based on Structural Parametric Modeling. Chemical and Petroleum Engineering. 2015. Vol. 51. Issue 7. P. 493500. doi: 10.1007/s10556-015-0075-3 {in English}

Vanin V., Virchenko G., Virchenko S., Nezenko A. Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6/7. P. 6773. doi: 10.15587/1729-4061.2017.117664 {in English}

Regida O.V. Strukturno-parametrychne heometrychne modeliuvannia oporiadzhuvalnykh robit zhytlovoho budynku sadybnoho typu. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. 2020. Tom 3, № 2.2 S. 235–242. doi: 10.32782/KNTU2618-0340/2020.3.2-2.23 {in Ukrainian}

Tereschuk M.O. Do pytannia arkhitekturno-budivelnoi adaptatsii strukturno-parametrychnoho formoutvorennia. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 2020. Vyp. 99. S. 190–199. doi: 10.32347/0131-579kh.2020.99.190- {in Ukrainian}

Vanin V.V., Virchenko G.A., Yablonskyi P.M. Do pytannia uzahalnennia strukturno-parametrychnoho formoutvorennia tekhnichnykh obiektiv. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 2020. Vyp. 99. S. 56–64. doi: 10.32347/0131-579kh.2020.99.56-64 {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Номер

Розділ

Статті