ГВИНТОВИЙ СПУСК, ДО АНАЛІТИЧНОГО ОПИСУ ЯКОГО ВХОДИТЬ РІВНЯННЯ РУХУ ЧАСТИНКИ ПО ПОХИЛІЙ ПЛОЩИНІ

Автор(и)

  • Тетяна Воліна Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8610-2208

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.89-98

Ключові слова:

гравітаційний спуск, сила ваги, диференціальне рівняння, циліндрична поверхня, похила площина, гвинтовий спуск

Анотація

У роботі розроблено аналітичний опис руху вантажу на прикладі матеріальної частинки по поверхні гравітаційного спуску, утвореного двома поверхнями: гвинтовим коноїдом і співвісним вертикальним обмежувальним циліндром. Для правильного транспортування матеріалу необхідно провести розрахунки конструктивних параметрів спуску для того, щоб не було заторів або ж надмірної швидкості транспортування. У роботі виконано розрахунки, які дають можливість знайти швидкість транспортування матеріалу на прикладі окремої частинки для гвинтового спуску. Це дає можливість знаходити конструктивні параметри спуску, які забезпечать потрібну швидкість транспортування. Якщо поверхня обмежувального циліндра абсолютно гладенька, то рух частинки по такому спуску аналогічний її руху по похилій площині.

Біографія автора

Тетяна Воліна, Національний університет біоресурсів і природокористування України

к. т. н., доцент

Посилання

Література

Біліченко М.Я. Основи теорії та розрахунку транспортних засобів механізації переміщення вантажів шахт. Навчальний посібник. Дніпропетровськ: НГУ, 2002. 102 с.

Кузнецов Б.Л. Транспорт на горных предприятиях. Москва: Недра, 1976. 552 с.

Основные положения по проектированию подземного транспорта для новых и действующих угольных шахт. Москва: ИГД им. А.А. Скочинского, 1986. 355 с.

Шахтный транспорт шахт и рудников: Справочник / Под ред. Г.Я. Пейсаховича, И.Л. Ремизова. Москва: Недра, 1985. 565 с.

Pylypaka, S., Klendii, M., Kremets, T., Klendii, O. Particle motion over the surface of a cylinder, which performs translational oscillations in a vertical plane. Engineering Journal, 2018. Vol. 22(3). P. 83–92. DOI: https://doi.org/10.4186/ej.2018.22.3.83.

Loveikin, V.S., Romesevych, Yu.O. Dynamic optimization of a mine winder acceleration mode. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2017. Vol. 4. P. 81 – 87.

Кресан Т.А. Розрахунок гравітаційного спуску, утвореного поверхнею косого закритого гелікоїда. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Ukraine, 2020. Vol. 11, No 2. P. 49-57. DOI: 10.31548/machenergy.2020.02.049-057.

Пилипака С.Ф., Клендій М.Б., Кресан Т.А. Рух частинки по гвинтовому коноїду, обмеженому вертикальним шорстким циліндром. Вісник ХНТУ. Фундаментальні науки, 2018. №4 (67). С. 20–30.

Милинский В.И. Дифференциальная геометрия. Л., 1934. 332 с.

Галкин В.И. Транспортные машины / В.И. Галкин, Е.Е. Шешко. Москва: «Горная книга», МГГУ, 2010. 588 с.

References

Bilichenko M.Ia. Osnovy teorii ta rozrakhunku transportnykh zasobiv mekhanizatsii peremishchennia vantazhiv shakht. Navchalnyi posibnyk. Dnipropetrovsk: NHU, 2002. 102 s. {in Ukrainian}.

Kuznetsov B.L. Transport na hornykh predpryiatyiakh. Moscow: Nedra, 1976. 552 s. {in Russian}.

Osnovnye polozhenyia po proektyrovanyiu podzemnoho transporta dlia novykh y deistvuiushchykh uholnykh shakht. Moscow: YHD ym. A.A. Skochynskoho, 1986. 355 s. {in Russian}.

Shakhtnyi transport shakht y rudnykov: Spravochnyk / Pod red. H.Ia. Peisakhovycha, Y.L. Remyzova. Moscow: Nedra, 1985. 565 s. {in Russian}.

Pylypaka, S., Klendii, M., Kremets, T., Klendii, O. Particle motion over the surface of a cylinder, which performs translational oscillations in a vertical plane. Engineering Journal, 2018. Vol. 22(3). P. 83–92. DOI: https://doi.org/10.4186/ej.2018.22.3.83. {in English}.

Loveikin, V.S., Romesevych, Yu.O. Dynamic optimization of a mine winder acceleration mode. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2017. Vol. 4. P. 81 – 87. {in English}.

Kresan T.A. Rozrakhunok hravitatsiinoho spusku, utvorenoho poverkhneiu kosoho zakrytoho helikoida. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Ukraine, 2020. Vol. 11, No 2. P. 49-57. DOI: 10.31548/machenergy.2020.02.049-057. {in Ukrainian}.

Pylypaka S.F., Klendii M.B., Kresan T.A. Rukh chastynky po hvyntovomu konoidu, obmezhenomu vertykalnym shorstkym tsylindrom. Visnyk KhNTU. Fundamentalni nauky, 2018. №4 (67). P. 20–30. {in Ukrainian}.

Mylynskyi V.Y. Dyfferentsyalnaia heometryia. L., 1934. 332 s. {in Russian}.

Halkyn V.Y. Transportnыe mashyny / V.Y. Halkyn, E.E. Sheshko. Moscow: «Hornaia knyha», MHHU, 2010. 588 s. {in Russian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Номер

Розділ

Статті