СИСТЕМНО ГРАФІЧНО-ІНТЕРПРЕТОВАНІ МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ

Автор(и)

  • Вікторія Кошева Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6178-8837
  • Олександр Кошевий Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7796-0443
  • Олександр Тробюк Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2491-511X

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.172-181

Ключові слова:

енергоефективні технології, енергоактивна будівля, пасивна будівля, графічно-інтерпретована модель, реконструкція будівель

Анотація

В статті розглянута побудова системних графічно-інтерпретованих моделей для матричного аналізу заходів по енергозбереженню при проектуванні житлових енергоефективних та пасивних будівель, реконструкції житлової та історичної забудови та створенню енергоактивних об’єктів архітектури з використанням альтернативних джерел енергії. Енергоефективне проектування нових будівель та модернізації старих залишається актуальною задачею. Зниженням енергоспоживання та впровадженням енергозберігаючих технологій все більше цікавляться будівельні організації України. Науковці прагнуть зробити житло більш енергоефективним, а саме таким, що споживає менше енергії в порівнянні із звичайними будівлями та не забруднює навколишнє середовище. Підвищити рівень енергозабезпечення та знизити індивідуальні витрати на обслуговування будинку дозволить розв’язання задачі створення графічно-інтерпретованих моделей енергоефективності будівлі та енерговитрат.

Аналіз проводиться на основі комбінації активних та пасивних заходів по енергозбереженню та враховує можливі обмеження, що базуються на системному підході при побудові комплексної моделі енергоактивної будівлі.

Біографії авторів

Вікторія Кошева, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. т. н., асистент

Олександр Кошевий, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. т. н., доцент

Посилання

Література

Гетун Г.В., Соломін А. В., Лесько І. М., Кошева В. О., Кузнецов Д. С. Вимоги до показників енергоефективних будівель в Україні// Н. т. збірник «Наука и образование» ХІІІ Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 4-13 січня 2019. С. 14-23.

Кошева В. О, Чорноморденко Є. І. Застосування енергоефективних систем і технологій в різних типах житлових будівель / Н. т. збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі», вип. 6, Київ : КНУБА, 2014 р. С.143-148.

Кошева В.О., Чорноморденко Є. І. Обмеження при впровадженні енергоефективних систем і технологій в житловій забудові // Н. т. збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», вип. 35, Київ : КНУБА, 2014 р. С. 258-263.

Кошева В.О. Енергогенеруючі будівлі та фактори, що впливають на прийняття їх проектних рішень в сучасній архітектурі. Технічна естетика і дизайн; н.- т. збірник. Випуск 11. Відповідальний редактор М.І. Яковлев. Київ : КНУБА, 2012 р. 224с. С. 80-84.

Запривода В. І., Козлов А. П., Плоский В.О., Цой М. М. Послідовність аналізу систем об’єктів в задачах геометричного моделювання процесів та явищ / Н. т. збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». вип. 61. Київ : КНУБА, 1996 р. С. 119-122.

Referenses

Hetun H.V., Solomin A. V., Lesko I. M., Kosheva V. O., Kuznetsov D. S. Vymohy do pokaznykiv enerhoefektyvnykh budivel v Ukraini// N. t. zbirnyk «Nauka y obrazovanye» KhIII Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii v m. Khaidusoboslo, Uhorshchyna, 4-13 sichnia 2019. Р. 14-23.

Kosheva V. O, Chornomordenko Ye. I. Zastosuvannia enerhoefektyvnykh system i tekhnolohii v riznykh typakh zhytlovykh budivel / N. t. zbirnyk «Enerhoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi», vyp. 6, Kyiv : KNUBA, 2014 r. Р.143-148.

Kosheva V.O., Chornomordenko Ye. I. Obmezhennia pry vprovadzhenni enerhoefektyvnykh system i tekhnolohii v zhytlovii zabudovi // N. t. zbirnyk «Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia», vyp. 35, Kyiv : KNUBA, 2014 r. Р. 258-263.

Kosheva V.O. Enerhoheneruiuchi budivli ta faktory, shcho vplyvaiut na pryiniattia yikh proektnykh rishen v suchasnii arkhitekturi. Tekhnichna estetyka i dyzain; n.- t. zbirnyk. Vypusk 11. Vidpovidalnyi redaktor M.I. Yakovlev. Kyiv : KNUBA, 2012 r. 224 p. P. 80-84.

Zapryvoda V. I., Kozlov A. P., Ploskyi V.O., Tsoi M. M. Poslidovnist analizu system obiektiv v zadachakh heometrychnoho modeliuvannia protsesiv ta yavyshch / N. t. zbirnyk «Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika». vyp. 61. Kyiv : KNUBA, 1996 r. P. 119-122.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Номер

Розділ

Статті