ТЕОРІЯ ОБ’ЄКТИВНОГО ФОРМОТВОРЕННЯ В ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННІ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.100.139-152

Ключові слова:

об’єктивне формотворення, дизайн проектування, швейні вироби, теорія, науковий напрямок, тривимірне, критеріальні комплексні залежності

Анотація

Розглянуто сучасні методи проєктування швейних виробів. Визначено, що актуальними напрямками є: приватні особливості моделювання, які враховують динаміку розмірних ознак; методики дво- та тривимірного проєктування із намаганням врахування антропометричних особливостей та особливостей швейних матеріалів. Вказано на недоліки суб’єктивного підходу відповідно до методик наближеного проєктування. Обґрунтовано новий науковий напрямок об’єктивного формотворення в дизайні одягу з відповідною теорією з критеріальними комплексними залежностями, які дозволяють виконати  об’єктивну керованість процесу формотворення  та прогноз  якісних показників. Надано приклад оболонок з попередньо деформованим і підігнутим зрізом та їх критеріальну залежність. Метою роботи є запровадження та характеристика нового наукового напрямку об’єктивного формотворення в дизайні швейних виробів, що надасть можливість отримання розрахункової і візуальної форми, у тому числі тривимірної, деталей, вузлів та загальної форми із врахуванням складових процесів формотворення, які також враховують специфіку і альтернативу існуючих конструктивних і технологічних способів чи методів формотворення. Завданнями статті є теоретичне обґрунтування нового наукового напрямку

Біографія автора

Олег Кардаш, Київський університет імені Бориса Грінченка

д. т. н., професор

Посилання

Література

https://www.ghpa.ru/en/uchebnoe-upravlenie/item/otkrytaya-lekciya-shvedskogo-modelera-rikarda-lindkvista-kineticheskoe-konstruirovanie-odezhdy Thursday, 03 October 201

https://www.saprgrazia.com/modeling.php

Virtual clothing - theory and practice. | Request PDF https://www.researchgate.net › ...

Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма. Москва : Легпромбытиздат, 1988. 352с.

Богушко А.А. Геометричні основи побудови поверхонь одягу. Навчальний посібник у 3-ох частинах. Київ : КДУТД, 2001, ч.1. 42с., ч.2.-27с, ч.3. 38с.

Нарусбаев А.А. Введение в теорию обоснования проектных решений. Ленинград : Судостроение , 1976. 223 с.

Сушан А.Т. Технічне моделювання креслень деталей конструкцій. Київ.: КНУТД, 1999. 55 с.

Стебельский М.В. Макетно-модельный метод проектирования одежды. Москва : Легкая индустрия, 1979. 160 с.

Кардаш О.В. Моделювання форми дизайн-об’єктів швейних виробів / Вісник ДАЛПУ, 2000. №2 с. 179-183.

Кардаш О.В. Системні технології формоутворення дизайн-об’ктів одягу / Вісник КНУТД, Київ: КНУТД, № 3, 2001. с. 197-199

Основы теории подобия и моделирования. Терминология. Наука. Москва, 1973. Вып. № 88. АН СССР. 23с.

Кардаш О.В. Технологические свойства материалов // Современные технологии ресурсоэнергосбережения (специальный выпуск журнала «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах»), Киев, 1997, вып. №2 т. 4

Кардаш О.В. Технологічні чинники естетичної складової дизайн-об’єктів одягу / Вісник КНУТД. Київ : КНУТД, № 2, 2002. с. 45-47.

Кардаш О.В. Критерии технологических свойств текстильного материала при формовании сферической поверхности; Гос. академия легкой пром-сти Украины. Киев, 1993 8 с.-Рус. Деп. в ГНТБ Украины 10.01.94, №31 – Ук 94.

Дослідження операцій: підручник / А. В. Катренко. Львів: Магнолія Плюс, 2004. 549 с.

Кардаш О.В. Інженерні методи проектування форми дизайн-об’єктів одягу / Прикладна геометрія та інженерна графіка, Вип.72. Київ : КНУБА, 2003. с. 82 – 87.

References

https://www.ghpa.ru/en/uchebnoe-upravlenie/item/otkrytaya-lekciya-shvedskogo-modelera-rikarda-lindkvista-kineticheskoe-konstruirovanie-odezhdy Thursday, 03 October 201

https://www.saprgrazia.com/modeling.php.

Virtual clothing - theory and practice /| Request PDF https://www.researchgate.net .

Kozlova T.V. Osnovy teorii proektirovanija kostjuma. Moskva : Legprombytizdat, 1988. 352 p.

Bohushko A.A. Heometrychni osnovy pobudovy poverkhon odiahu. Navchalnyi posibnyk u 3-okh chastynakh. Kyiv : KDUTD, 2001, ch.1. 42 p., ch.2. 27 p, ch.3. 38 p.

Narusbaev A.A. Vvedenie v teoriju obosnovanija proektnyh reshenij. Leningrad : Sudostroenie , 1976. 223 p.

Sushan A.T. Tekhnichne modeliuvannia kreslen detalei konstruktsii. Kyiv.: KNUTD, 1999. 55 p.

Stebelskyi M.V. Maketno-modelnыi metod proektyrovanyia odezhdы. Moskva : Lehkaia yndustryia, 1979. 160 p.

Kardash O.V. Modeliuvannia formy dyzain-obiektiv shveinykh vyrobiv / Visnyk DALPU, 2000. №2 pp. 179-183.

Kardash O.V. Systemni tekhnolohii formoutvorennia dyzain-obktiv odiahu / Visnyk KNUTD, Kyiv: KNUTD, № 3, 2001. pp. 197-199

Osnovы teoryy podobyia y modelyrovanyia. Termynolohyia. Nauka. Moskva, 1973. Vyp. № 88. AN SSSR. 23 p.

Kardash O.V. Tekhnolohycheskye svoistva materyalov // Sovremennыe tekhnolohyy resursoэnerhosberezhenyia (spetsyalnыi vыpusk zhurnala «Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh»), Kyev, 1997, Vyp. №2 t. 4

Kardash O.V. Tekhnolohichni chynnyky estetychnoi skladovoi dyzain-obiektiv odiahu / Visnyk KNUTD. Kyiv : KNUTD, № 2, 2002. pp. 45-47.

Kardash O.V. Kryteryy tekhnolohycheskykh svoistv tekstylnoho materyala pry formovanyy sferycheskoi poverkhnosty; Hos. akademyia lehkoi prom-sty Ukraine. Kyev, 1993 8 p. Rus. Dep. v HNTB Ukraine 10.01.94, №31. Uk 94.

Doslidzhennia operatsii: pidruchnyk / A. V. Katrenko. Lviv: Mahnoliia Plius, 2004. 549 p.

Kardash O.V. Inzhenerni metody proektuvannia formy dyzain-obiektiv odiahu / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika, Vyp.72. Kyiv : KNUBA, 2003. pp. 82 – 87.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-24

Номер

Розділ

Статті