СТВОРЕННЯ ТВЕРДОТІЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБУ В АВТОМАТИЗОВАННОЙ СИСТЕМІ ПРОЕКТУВАННЯ – ЕФЕКТИВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТА ДО НАСТУПНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Надія Білицька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1939-1577
  • Олександра Гетьман Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9386-7919

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.6-18

Ключові слова:

геометричне моделювання, система автоматизованого проектування, тривимірне твердотільне моделювання, модель, ескіз, операція, спряження, елементарний об’єм, складальний кресленик, робочі кресленики деталей

Анотація

Геометричне моделювання у системі автоматизованого проектування «КОМПАС 3D» дозволяє створювати тривимірні моделі складних деталей, а також конструювати вироби. Конструювання виробів здійснюється за допомогою моделей деталей, складанних одиниць та стандартних виробів. Для стандартних виробів у системі розроблена велика бібліотека їх моделей. На основі моделей виробів система дозволяє одержувати у напівавтоматичному режимі необхідну конструкторську документацію: складальний кресленик, специфікацію та робочі кресленики деталей.

Біографії авторів

Надія Білицька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Олександра Гетьман, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Посилання

Література

Інформаційні технології-2. Автоматизація розробки конструкторської документації в системі КОМПАС-3D. / Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Ветохін В.І., Злобіна В.С. [Електронний ресурс] Навчальний посібник для студентів теплоенергетичного факультету для всіх форм навчання. Київ: "КПІ", 2012. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18145.

Канський О.М., Білицька Н.В., Гетьман О.Г. Про питання тривимірного моделювання у системі КОМПАС-3D. / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн та об'єкти інтелектуальної власності». Київ: ДІЯ, 2014. Випуск 3. С. 107-110.

І.В Івчук,Н.В. Білицька, Г.С. Мартиненко Застосування системи «КОМПАС» для створення твердотільної моделі складальної одиниці / Матеріали 6-й Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об'єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених». Київ: ДІЯ, 2017. Вип.6. С. 290-294.

Мартиненко Г.С., Білицька Н.В., Гетьман О.Г. Моделювання та розрахунок зубчастих зачеплень у системі КОМПАС. / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 96. С. 58-63.

Білицька Н.В., Гетьман О.Г. Штиль О.В. Можливості анімації в системі КОМПАС для розвитку просторового мислення студентів. / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 98. С. 22- 28. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98.

Білицька Н.В., Гетьман О.Г., Ляхор Д.О., Стефанович А.В. Деякі питання параметризації у системі КОМПАС-3D / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2021. Вип. 100. С. 47-57. DOI: 10.32347/0131-579x.2021.100

Білицька Н.В., Гетьман О.Г. До питання організації процесу навчання студентів нарисній геометрії та технічному кресленню в умовах дистанційного режиму освіти. / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2020. Вип. 99. С. 22-28. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.99.

Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Григорчук В.І., Бондаренко Р.С. Вдосконалення графічної підготовки студентів-першокурсників дизайнерських спеціальностей. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 97. С. 3-15. doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.3-15. URL : http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/195056/pdf_2.

Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ковальов С.М. Використання 3D моделювання для підготовки абітурієнтів архітектурного факультету / Матеріали міжнародної науково практичної конференції «Наука, техніка і технології: глобальні тенденції, проблеми та рішення», 25-26 вересня 2020 року Чеський технічний університет, м. Прага, Чеська республіка. Publishing House «Baltija Publishing», 2020. С. 107-111.

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/64/1255/2856-1?inline=1. DOI: 10.30525/978-9934-588-79-2-2.2.

References

Informatsiini tekhnolohii-2. Avtomatyzatsiia rozrobky konstruktorskoi dokumentatsii v systemi KOMPAS-3D. / Bilytska N.V., Hetman O.H., Vetokhin V.I., Zlobina V.S. [Elektronnyi resurs] Navchalnyi posibnyk dlia studentiv teploenerhetychnoho fakultetu dlia vsikh form navchannia. Kyiv : "KPI", 2012. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18145.

Kansky O., Bitskovka N., Hetman O. On the issue of three-dimensional simulation in the COMPAS-3D system. / Materials of the III International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Applied Geometry, Design and Intellectual Property". Kiev: Action, 2014. No. 3. P. 107-110.

Ivchuk I., Bitsky N., Martynenko G. Application of the Compass system to create a solid-state model of the assembly unit / Materials of the 6th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Applied Geometry, Design, Intellectual Property Objects and Innovative Activities of Students and Young Scientists". Kiev: Action, 2017. Vol.6. P. 290-294.

А. Martynenko, N. Bilytska, A. Hetman Simulation and calculation of geared clutches in the system "COMPAS" / The Interdepartmental Collection of Works "Aplied Geometry and Graphics". Kyiv, KNUCA, 2019. No. 96. P. 58- 63.

Bilytska N., Hetman A., Shtil О. Possibilities of animation in system COMPAS for development of spatial thought of students / The Interdepartmental Collection of Works "Aplied Geometry and Graphics". Kyiv, KNUCA, 2020. No. 99. P. 22-28. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98.

Bilytska N., Hetman A., Lyahor D., Stefanovych A. Some parameterization issues in the COMPAS-3D system / The Interdepartmental Collection of Works "Aplied Geometry and Graphics". Kyiv, KNUCA, 2021. No. 100. P. 47-57. DOI: 10.32347/0131-579x.2021.100.

Bilytska N., Hetman A. On a question of organization of the students training process of drawing geometry and drawing in remote mode / The Interdepartmental Collection of Works "Aplied Geometry and Graphics". Kyiv, KNUCA, 2020. No. 99. P. 22-28. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.99.

Botvinovska S., Nicolaenko T., Grigirchuk V., Bondarenko R. Improvement of graphic training of first year students of design specialties The Interdepartmental Collection of Works "Aplied Geometry and Graphics". Kyiv, KNUCA, 2020. No. 97. P. 3-15. doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.3-15. URL : http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/195056/pdf_2.

Botvinovska S., Zolotova A., Kovalov S. Using 3D modeling for the preparation of an entrant profit faculty / Materials of the International Scientific Practical Conference "Science, Technology: Global Trends, Problems and Solutions", September 25-26, 2020 Czech Technical University, Prague, Czech Republic. Publishing House «BALTIJA PUBLISHING», 2020. P. 107-111. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/64/1255/2856-1?inline=1. DOI: 10.30525/978-9934-588-79-2-2.2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті