МЕТОД «СКЕЛЕТНИХ КОНСТРУКЦІЙ» ДЛЯ СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ В AUTOCAD

Автор(и)

  • Тетяна Гнітецька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9682-6488
  • Галина Гнітецька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2864-3142

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.45-54

Ключові слова:

параметризація, комп’ютерна графіка, оформлення конструкторської документації, інженерна графіка

Анотація

В статті розглядається метод «скелетних конструкцій», запропонований з метою спрощення процесу параметризації. При параметризації об’єктів, форма яких має більше, ніж один контур, можуть виникати певні ускладнення, а саме: автонакладення залежностей, або послідовна параметризація взаємного положення фрагментів зображення, можуть призвести до надлишкової кількості залежностей, за рахунок чого можуть виникнути суперечності при виконанні параметризації. Запропонований метод дозволяє мінімізувати такі незручності, зменшити кількість накладених параметрів та підвищити якість контролю за формою об’єкта. Сформульовано та охарактеризовано етапи параметризації об’єктів методом «скелетних конструкцій» та надано рекомендації щодо його використання.

Метод «скелетних конструкцій» було розроблено і застосовано в процесі вивчення теми «Параметризація» курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка» на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Продемонстровано застосування методу на прикладі плоских деталей складної форми та для конструкцій, які використовувались при вивченні теми «Складальний кресленик».

В якості умови завдання в темі «Складальний кресленик» використовувалась параметризована складанна одиниця, яку студенти налаштовували за параметрами, що відповідають варіанту завдання, та доповнювали кресленик спрощеними зображеннями кріпильних нарізевих елементів, виконаних ними у вигляді динамічних блоків.

 

Біографії авторів

Тетяна Гнітецька , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Галина Гнітецька , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. пед. н., доцент

Посилання

Література

About Parametric Drawing and Constraints. AutoCAD User’s Guide. URL: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-899E008D-B422-4DF2-AC8D-1A4F5701ED4E-htm.html (дата звернення: 12.02.2021).

Использование параметризации в AutoCAD, САПР-журнал, Статьи, уроки и материалы для специалистов в области САПР. URL: http://sapr-journal.ru/tips-tricks/ispolzovanie-parametrizacii-v-autocad/(дата звернення: 12.02.2021).

Гнітецька Т.В., Гнітецька Г.О., Пустовіт Є.О. Використання динамічних блоків для створення електронних бібліотек зображень типових кріпильних елементів ресурсами AutoCAD / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2021. No.100. С. 100 - 109.

Гнітецька Т.В., Гнітецька Г.О., Мотильов Д.С. Застосування параметризації характерних перетинів об’єктів для опосередкованої параметризації їх 3D моделей в САПР AutoCAD / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2021. No. 100. С. 90 - 100.

В. Ю. Биков, Д. Мікуловський, О. Моравчик, С. Светський, М. П. Шишкіна Використання хмаро орієнтованої платформи відкритого навчаyня та досліджень для співробітництва у віртуальних колективах / Інформаційні технології і засоби навчання,2020. Т.76, No.2. С. 304-320.

Referenses

About Parametric Drawing and Constraints. AutoCAD Users Guide. URL: https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-899E008D-B422-4DF2-AC8D-1A4F5701ED4E-htm.html (data zvernennia: 12.02.2021). {in English}

Yspolzovanye parametryzatsyy v AutoCAD, SAPR-zhurnal, Staty, uroky y materyalы dlia spetsyalystov v oblasty SAPR. URL: http://sapr-journal.ru/tips-tricks/ispolzovanie-parametrizacii-v-autocad/(data zvernennia: 12.02.2021). {in English}

Gnitetska T.V., Gnitetska H.O., Pustovit Ye.O. Vykorystannia dynamichnykh blokiv dlia stvorennia elektronnykh bibliotek zobrazhen typovykh kripylnykh elementiv resursamy AutoCAD [Using dynamic blocks to create electronic image libraries of typical fasteners with AutoCAD resources] / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Кyiv : KNUCA, 2020. No100. рр. 100 - 109. {in Ukranian}

Gnitetska T.V., Gnitetska H.O., Motylov D.S. Zastosuvannia parametryzatsyi kharakternykh peretyniv obiektiv dlia oposeredkovanoi parametryzatsii yikh 3D modelei v SAPR AutoCAD [Application of parameterization of characteristic sections of objects for indirect parameterization of their 3D models in AutoCAD CAD] / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Кyiv : KNUCA, 2021. No. 100. pp. 90 - 100. {in Ukranian}.

V. Yu. Bykov, D. Mikulovskyi, O. Moravchyk, S. Svetskyi, M. P. Shyshkina, Vykorystannia khmaro oriientovanoi platformy vidkrytoho navchania ta doslidzhen dlia spivrobitnytstva u virtualnykh kolektyvakh [Using a cloud-based open learning and research platform for collaboration in virtual teams] / Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2020. Т.76, No. 2. рр. 304-320. {in Ukranian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті