АНАЛІЗ ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ ОНТОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.55-95

Ключові слова:

Будівництво, Онтологія, Поняття, Тезаурус, інформаційний об'єкт, ізоморфність, аналіз, семантична модель

Анотація

 

Розглядається проблема автоматизованої побудови онтологій в будівництві на основі семантичного аналізу текстів природною мовою. Найважливішою проблемою в розвитку досліджень в будівництві є його інтелектуалізація, і пов'язані з цим інтеграція даних та якісний пошук інформації. Однак дані технології припускають наявність якісних джерел семантичних даних. В цілому, можна стверджувати, що повторне використання та інтеграція з джерелами даних знаходиться на низькому рівні. Це пов'язано з тим, що джерела даних не є досить досконалими, щоб їх можна було із зручністю використовувати або інтегрувати. У зв'язку з цією проблемою, завдання автоматизованого формування онтологій на основі аналізу текстів природною мовою в будівництві є досить актуальним. Поширений критерій якості онтології заснований на оцінці зручності та ефективності роботи з нею та наявності зв'язку когнітивних процесів з семантичними для її побудови і актуалізації в сфері будівництва. Оцінка побудованих онтологій на основі автоматизованого інструментарію є ще одним окремим складним завданням. Основною відмінністю проведеного дослідження, результати якого наводяться в даній роботі, є когнітивно-семантичний аналіз на основі теорії категорій, математичної логіки і універсальної алгебри, алгебри множин, алгебри кортежів і реляційної алгебри, а саме – побудова онтологічного словника будівництва, онтологічних конструкцій, відповідних тексту на відкритих мовах, подання знань в будівництві. В роботі проведена класифікація та визначення інформаційних одиниць та їх джерел. Визначені особливості інформаційного ресурсу в будівельній галузі.

Біографія автора

Олена Горда , Київський національний університет будівництва і архітектури

к .т .н., доцент

Посилання

Література

Большакова Е.И. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и анализ данных: учеб.пособие / Е.И. Большакова, К.В. Воронцов, Н.Э. Ефремова, Э.С. Клышинский, Н.В. Лукашевич, А. С. Сапин. Москва : Изд-во НИУВШЭ, 2017. 269 с.

Горда О.В. Застосування BIM технологій на будівельному майданчику в інформаційних технологіях управління проектом. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2019», 29-31листопада. Київ :КНУБА, 2019. C. 424-425.

Григоровський П. Є., Горда О. В., Чуканова Н. П. Інформаційні середовища в будівництві. // Будівельне виробництво. № 68. 2019. С. 15-19.

Горда О.В. Аналіз моделей в інформаційному просторі будівництва. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020», 25-27 листопада 2020. КНУБА. C. 306-308.

Горда О.В. Специфіка інформаційних середовищ в будівництві. VIІ міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». Київ : КНУБА, 2020. С. 55-56.

Горда О.В. Топологія інформаційного простору в будівництві / Будівельне виробництво. Київ, 2020. Вип. 70. С. 39-44.

Горда О.В. Поле задач об’єкту будівництва / Управління розвитком складних систем. Київ : КНУБА, 2020. Вип. 44. С. 78-83.

Чехарин Е.Е. Информационная модель семантического окружения / Перспективы науки и образования. 2014. Вип. 4. С. 20-24.

Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. Москва : Вильямс, 2006. 1104 с.

Рашид Т. Создаем нейронную сеть. Москва : Диалектика, 2019. 272 с.

Андрич О.Ф., Макушкина Л.А. Исследование методов оценки качества готовых онтологических моделей / Современные научные исследования и инновации. 2014. Вип. 3 (35). С. 11.

Береснев С.Д., Фалькова В.Ю. Соотношение признаков стандартности и авторской индивидуальности научно-технического текста. Разновидности текста в функционально-стилевом аспекте. Пермь : Перм. ун-т, 1994. С. 41–51.

Котюрова М.П. Многоаспектность явлений стереотипности в научных текстах, текст: стереотип и творчество. Пермь : Перм. ун-т, 1998. С. 5-30.

Харин Ю.А., Зеленков А.И., Творчество: критика и преемственность, Творчество в научном познании. // Под общ. ред. Д.И. Широканова, Ю.А. Харина. Минск : Наука и техника, 1976. 232с. .

Никитина С.Е. Семантический анализ языка науки. На материале лингвистики. Москва : Наука. 1987. 126 с..

Осипов Г.С. Приобретение знаний интеллектуальными системами Основы теории и технологии. Москва : Наука, 1997. 112 с.

Моделирование языковой деятельности в интеллектуальных системах. Под ред. А.Е. Кибрика и А.С. Нариньяни. Москва : Наука, 1987. 280 с.

Соломатин Н.М. Информационные семантические системы // В уч. пос. Перспективы развития вычислительной техники в 11 кн. Кн. 1. Москва : Высшая школа, 1989. 130 с.

Колшанский Г.В. Контекстная семантика. Москва : Наука, 1980. 154 с.

Андрич О.Ф., Макушкина Л.А. Исследование методов оценки качества готовых онтологических моделей / Современные научные исследования и инновации. 2014. Вып. 3 (35). С. 11.

Гинзбург С. Математическая теория контекстно-свободных языков. Москва : Из-во "Мир", 1970. 326 с.

Строительство: Энциклопедический словарь / Автор-составитель Артюхович Д.В. Ставрополь: Ставропольское издательство «Параграф», 2011. 766 с.

Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования. Пермь : Перм. ун-т, 1998. 120 с.

Мельникова Е. Н. Сигнификативное значение предложения при рассмотрении его семантико-синтаксической структуры / Лингвистика XXI века: традиции и новации. 2016. С. 145-150.

Дударь З.В., Шуклин Д.Е. Семантическая нейронная сеть, как формальный язык описания и обработки смысла текстов на естественном языке / Радиоэлектроника и информатика. 2000. Вып. 3. С. 72-76.

Шабанов-Кушнаренко Ю.П. Теория интеллекта. Математические средства. Харьков: Вища школа, 1984. 143 с.

Москальчук Г. Г. Структура текста как синергетический процесс Издательство: "Едиториал УРСС", 2010. 296 с.

Бочаров В. А., Маркин В. И. Введение в логику: Учебник. Москва : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. 560 с.

Бенерджи Р. Теория решения задач. Подход к созданию искусственного интеллекта. Москва : Мир, 1972. 189 с.

Носков А.А. Метод выделения в тексте конструкций по их лексико-синтаксическим шаблонам // Сборник статей молодых ученых факультета ВМиК МГУ. Москва : Издательский отдел фак-та ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова; МАКС Пресс, 2009. Вып. 6. С. 136-145.

References

Bolshakova E.I. (2017.) Automatic processing of texts in natural language and data analysis: textbook / E.I. Bolshakova, K.V. Vorontsov, N.E. Efremova, E.S. Klyshinsky, N.V. Lukashevich, A.S. Sapin. Moscow : Publishing House of Higher School of Economics, 269 p.

Gorda O.V. (2019) Stagnation of BIM technologies on the alarm maidan in the information technologies of project management. / International scientific and practical conference of young students "BUD-MAISTER-CLAS-2019", 29-31 leaves. Kuiv : KNUBA. P. 424-425.

Grigorovskiy P.Y., Gorda O.V., Chukanova N.P. (2019) Building information environment. / Budivelné virobnitstvo. No. 68. P. 15-19.

Gorda O.V. (2020) Analysis of models in the information space of business. / International scientific and practical conference of young scientists "BUD-MAISTER-CLAS-2020". Kuiv : KNUBA. P. 306-308.

Gorda O.V. (2020) The specifics of the information environments in construction. / VIІ international scientific-practical conference "Management of development of technologies". Kiev : KNUBA. P. 55-56.

Gorda O.V. (2020) Topology of information space in construction. / Budivelnaya virobnitstvo, №70. P. 39-44.

Gorda O.V. (2020) The task field of the construction site. / Management of complex systems development. No 44. P. 78-83.

Chekharin E.E. (. 2014) Information model of the semantic environment / Prospects for Science and Education. No. 4. P.20-24.

Haykin S. (2006) Neural networks: a complete course. Moscow : Williams.1104 p.

Rashid T. (2019) Create a neural network. Moscow : Dialectics. 272 p.

Andrich O.F., Makushkina L.A. (2014) Research of methods of estimation of quality of ready ontological models / Modern scientific researches and innovations. No 3 (35). P. 11.

Beresnev S.D., Falkova V.Yu. (1994) The ratio of features of standard and authorial individuality of scientific and technical text. Varieties of text in the functional and stylistic aspect. Perm : Perm. Univ. P. 41–51.

Kotyurova M.P. (1998) Multifaceted phenomena of stereotypes in scientific texts, text: stereotype and creativity. Perm: Perm. Univ. P. 5–30.

Kharin Y.A., Zelenkov A.I. (1976) Creativity: criticism and continuity, Creativity in scientific knowledge. / Under common. ed. D.I. Shirokanova, Yu.A. Harina. Minsk : Nauka i tehnika,. 232 p. .

Nikitina S.E. (1987) Semantic analysis of the language of science. On the material of linguistics. Moscow : Science. 126 p.

Osipov G.S. (1997) Acquisition of knowledge by intelligent systems Fundamentals of theory and technology. Moscow : Nauka. 112 p.

Modeling of language activity in intelligent systems. Ed. A.E. Kibrika and A.S. Narinyani. Moscow : Nauka. 280 p.

Solomatin N.M. (1989) Information semantic systems. - // In the account. pos. Prospects for the development of computer technology in 11 books. Book 1. Moscow: Higher school. 130 p.

Kolshansky G.V. (1980) Contextual semantics. Moscow : Nauka. 154 p.

Andrich O.F., Makushkina L.A. (2014) Research of methods of estimation of quality of ready ontological models / Modern scientific researches and innovations. No 3 (35). P. 11.

Ginzburg S. (1970) Mathematical theory of context-free languages. Moscow : Publishing house "Mir". 326 p.

Construction: Encyclopedic Dictionary. (2011) / Author-compiler Artyukhovich D.V. Stavropol: Stavropol Publishing House "Paragraph". 766 p.

Alekseeva L.M. (1998) Problems of term and term formation. Perm : Perm. University. 120 p.

Melnikova E.N. (2016) Significant meaning of the sentence when considering its semantic-syntactic structure / Linguistics of the XXI century: traditions and innovations. P. 145-150.

Dudar Z.V., Shuklin D.E. (2000) Semantic neural network as a formal language for describing and processing the meaning of texts in natural language / Radioelectronics and Informatics. No 3. P. 72-76.

Shabanov-Kushnarenko Yu.P. (1984) Intelligence theory. Mathematical tools. Kharkov : Higher school,. 143 p.

Moskalchuk G.G. (2010) Text structure as a synergetic process. Publisher: "Editorial URSS". 296 p.

Bocharov V.A., Markin V.I. (2010) Introduction to logic: Textbook. Moscow : PH «FORUM»: INFRA-М. 560 p.

Benerjee R. (1972) Theory of problem solving. An approach to creating artificial intelligence. Moscow : Publishing house "Mir". 189 p.

Noskov A.A. (2009) Method of selection in the text of constructions according to their lexical-syntactic templates / Collection of articles of young scientists of the faculty of VMiK MSU. Moscow : Publishing department of the faculty of VMiK MSU. M.V. Lomonosov; MAX Press. Issue 6. P. 136-145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Номер

Розділ

Статті