ВИСЯЧІ ТЕНТОВІ ПОКРИТТЯ. СВІТОВИЙ ДОСВІД БУДІВНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.96-107

Ключові слова:

висячі тентові покриття, тентова архітектура, великопрогонові споруди, просторові конструкції, збірно-розбірні споруди

Анотація

Статтю присвячено тентовій архітектурі. На прикладах історичного світового досвіду будівництва споруд із тентовими покриттями розглядаються переваги та шляхи подальшого розвитку тентової архітектури.

Успішний розвиток архітектури в умовах науково-технічного прогресу нерозривно пов'язаний з використанням передових досягнень у різних галузях науки і техніки та, насамперед, із застосуванням прогресивних конструктивних систем та нових ефективних будівельних матеріалів.

Серед сучасних будівельних конструкцій найбільш раціональними для споруд середнього прогону та єдино можливими для великопрогонових споруд є просторові системи покриттів. Вони дозволяють без істотного збільшення трудовитрат на виготовлення і витрату матеріалів порівняно з площинними конструкціями звільнити простір, що перекривається, від проміжних опор. При цьому забезпечується універсальність використання будівлі, інтенсивніша його експлуатація, уповільнюється її моральне старіння, створюються необхідні умови для пристосування її до нових функціонально-технологічних процесів.

З просторових конструкцій виділяються висячі системи покриттів. Вони економічні, найменш матеріаломісткі, мають багаті об'ємно-пластичні можливості та художньо-декоративні якості. Висячі конструкції -  будівельні конструкції, в яких основні несучі елементи, переважно гнучкі (троси, сітки, кабелі, канати, криволінійні нитки з жорстких елементів та ін.), працюють виключно на розтягування, що дозволяє повністю використовувати несучі властивості високоміцних матеріалів (головним чином сталей). Завдяки незначній масі таких конструкцій створюється можливість перекриття величезного простору.

Висячі конструкції набули широкого розповсюдження у будівництві. Вони впливають на формування архітектури великопрогонових споруд, їх застосовують у будівлях зі складними об'ємно-просторовими рішеннями, їх пластичні якості збагачують художню палітру архітектора.

Успішно застосовуються в будівництві висячі тентові покриття. Комбінація напружених елементів із сталі та сучасних синтетичних матеріалів дозволяють створювати унікальні та ефективні рішення як для визначних громадських будівель так і для індустріальних або аграрних споруд.

Біографія автора

Лариса Іванова , Київський національний університет будівництва і архітектури

к. т. н., доцент

Посилання

Література

Штолько В.Г. Архитектура сооружений с висячими покрытиями. Киев : Будiвельник, 1979. 152 с.

Штолько В. Г. и др Перспективные направления проектирования общественных зданий / КиевЗНИИЭП Госгражданстроя, Київ, 1987. 98 с.

Погребин, Робин. «Притцкеровская премия для немецкого архитектора Фрея Отто объявлена после его смерти». New York Times , 10 марта 2015 г. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Плицкеровская_премия.

Марк, Лаура. «Шесть проектов победителя Притцкера Фрея Отто». The Architects Journal , 11 марта 2015 г. URL: http: //www.architectsjournal.co.uk/news/six-projects-by-pritzker-winner-frei-otto/8679835.article.

Скопенко В.А. Тентовая архитектура: вчера, сегодня, завтра / Академический вестник УРАЛНИИПРОЕКТ. 2010. С. 30-36.

Кривошапко С.Н. Висячие тросовые конструкции и покрытия сооружений / Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. №7(34). С. 51-70.

Антоненко І. В. Мембранні системи як засіб формування дизайну інтер'єрного простору / Технічна естетика і дизайн : міжвідомчий науково-технічний збірник. Київ : КНУБА, 2019. № 15. С. 5-12.

Иванова Л.С., Кислоокий В.Н., Седлецкая Н.И. Вопросы автоматизированного проектирования рациональных форм тентовых покрытий / Прикладна геометрія та інж. графіка. Київ : Будівельник, 1986. Вып.42. С. 51-59.

Ботвіновська С.І. Формування дискретних поверхонь в архітектурі та дизайн-проектуванні / Проблеми інформаційних технологій. Херсон: ХНТУ, 2016. No. 01(019). С. 192-199. URL: https://kafedra-it.at.ua/index/0-14.

Иванова Л.С. Специальные линии и сети на поверхностях в задачах формообразования / Прикладна геометрія та інж. графіка. Київ : Будівельник, 1993. Вып.55. С. 75-80.

Иванова Л.С. Принципы формирования расчетных моделей геометрических объектов / Наукові записки в Політехнічному інституті м. Лодзь. No. 715, Budownictwo, z.45, 1995.

References

Still V.G. Architecture of facilities with hanging coatings. Kiev: Budivelnik, 1979. 152 p.

Strode V. G., etc. Perspective direction of design of public buildings / Kyivzniyep State Agency, Kyiv, 1987. 98 p.

Prolbin, Robin. "The Pritzker Prize for the German architect Frey Otto is declared after his death." New York Times, March 10, 2015 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/uzpotsker_Premia.

Mark, Laura. "Six projects of the winner of Pritzker Freya Otto." The Architects Journal, March 11, 2015. URL: http: // www.architectsjournal.co.uk/news/six-projects-by-pritzker-winner-frei-otto/8679835.article.

Skopenko V.A. Tentic architecture: yesterday, today, tomorrow / Academic Bulletin Uralnyiproekt. 2010. Pp. 30-36.

Krivoshapko S.N. Hanging cable structures and coatings of structures / Construction of Unique Buildings and Structures. 2015. №7 (34). Pp. 51-70.

Antonenko I.V. Membrane System as a means of designing interior design / Technical aesthetics and design: Interagency scientific and technical collection. Kyiv: KNUCA, 2019. No. 15. Pp. 5-12.

Ivanova L.S., Acidoi V.N., Sedletskaya N.I. Issues of automated design of rational forms of awning coatings / Applied Geometry and Engineering Graphics. Kyiv : Budіvelnik, 1986. No.42. Pp. 51-59.

Botvinovska, S. Formation of discrete surfaces in architecture and design design / Issues of Information Technologies. Kherson, KhNTA, 2016. No. 01 (019). Pp. 192-199. URL: https://kafedra-it.at.ua/index/0-14.

Ivanova, L. Special lines and networks on surfaces in the tasks of formation / Applied Geometry and Engineering Graphics. Kyiv: Budinevelnik, 1993. No. 55. Pp. 75-80. 11.

Ivanova, L. Principles for the formation of settlement models of geometric objects / Scientific Note in the Politekhnichnoye Isst Institute. Lodz. No. 715, Budownictwo, Z. 45, 1995.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті