ДО ПИТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР У ПРАВОСЛАВ’Ї

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.195-207

Ключові слова:

геометричне моделювання, комп’ютерні інформаційні технології, організаційні кластерні структури релігійні громади, православ’я, церковне управління

Анотація

Сучасний етап розвитку нашої держави характеризується поверненням до християнського світогляду після довгих років примусового атеїзму. Тому в багатьох містах і селах України відроджуються храми та монастирі, інтенсивно ремонтуються, реконструюються й будуються належні культові споруди та пам’ятники, облаштовуються місця паломництва тощо. Також мають місце значні суспільно-економічні зміни, зокрема, нові ринкові умови, проведення земельної, медичної та освітньої реформи, децентралізації державного управління і т. д. Указані факти підкреслюють високу духовно-матеріальну динамічність нинішнього життя. Його складність збільшується внаслідок пандемії COVID-19, збройного конфлікту з Росією та інших загальних моментів. Крім того, в кожного, зазвичай, існують й особисті проблеми.

Православна християнська релігія завжди проголошувала як велику моральну цінність любов до ближнього. Сьогодні для різноманітної діяльності людини, в тому числі й зазначеної вище, притаманне широке використання інформаційних технологій. У багатьох випадках однією з  основ яких є комп’ютерна графіка. Перевага геометричних моделей порівняно з аналітичними полягає в їх простоті, наочності, зручності застосування. Розробляння нових математичних засобів, які спрямовані на ефективну практичну реалізацію духовних заходів серед населення, є богоугодною справою. На цій підставі обрану тематику можна вважати доволі актуальною.

Головна мета даної публікації полягає у висвітленні запропонованої методики автоматизованого відтворення організаційних кластерних структур у православ’ї. Отримані наукові прикладні здобутки становить напрацьований підхід до моделювання церковного управління й пов’язаних із ним релігійних територіальних християнських громад у вигляді єпархій та парафій. На базі наведеної стратегії побудовано нові комплексні геометричні моделі для оптимізації діяльності православної церкви. Це стосується більш раціонального розміщення храмів і каплиць, дефініції належних границь парафій та єпархій, визначення потреби їх об’єднання або ліквідації, заснування нових тощо. У роботі окреслено перспективи проведення необхідних подальших наукових досліджень.

Біографія автора

Микола Терещук , Київський національний університет будівництва і архітектури

к. т. н.

Посилання

Література

Маланяк А. Христологічний аспект єдності православних церков. Православ’я в Україні: Збірник за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції. До 1050-річчя упокоєння святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Руси-України та 30-річчя з часу відродження Київської православної богословської академії. Київ: КПБА, 2019. С. 3745.

Чокалюк С. Технології забезпечення життя та моральна криза людини. Труди Київської Духовної Академії. Київ: КПБА, 2019. Вип. 19 (191). С. 164172. doi: 10.35332/2411-4677.2019.19.13

Методика формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text

Гоменюк М.О. Кластер як інноваційна форма територіального розвитку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». Мукачево: МДУ, 2019. Вип. 1(11). С. 76–81. doi: 10.31339/2313-8114-2019-1(11)-76-81

Ластівка М.В. Теоретичні основи формування та розвитку інноваційних кластерів в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки, 2015. Вип. 5. С. 194–198. URL: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vip usk-5-traven-2015-r/780-lastivka-m-v-teore tichni-osnovi-formu vannya-ta-rozvitku-innova tsijnikh-klasteriv-v-ukrajini

Філатов С.А., Коченко О.М. Розвиток інноваційних кластерів в Україні. Вчені записки університету «Крок». Київ: УЕП «КРОК», 2014. Вип. 38. С. 46–53.

Якусевич А.Г., Терещук М.О. Геометричне моделювання організаційних кластерних структур як засіб підвищення ефективності використання різноманітних ресурсів. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 14. С. 1219.

Якусевич А.Г., Терещук М.О. Спосіб представлення ієрархічних організаційних кластерних структур у задачах економії ресурсів. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 15. С. 714.

References

Malaniak A. Khrystolohichnyi aspekt yednosti pravoslavnykh tserkov. Pravoslavia v Ukraini: Zbirnyk za materialamy IKh Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Do 1050-richchia upokoiennia sviatoi rivnoapostolnoi Olhy, velykoi kniahyni Rusy-Ukrainy ta 30-richchia z chasu vidrodzhennia Kyivskoi pravoslavnoi bohoslovskoi akademii. Kyiv: KPBA, 2019. S. 3745. {in Ukrainian}

Chokaliuk S. Tekhnolohii zabezpechennia zhyttia ta moralna kryza liudyny. Trudy Kyivskoi Dukhovnoi Akademii. Kyiv: KPBA, 2019. Vyp. 19 (191). S. 164172. doi: 10.35332/2411-4677.2019.19.13 {in Ukrainian}

Metodyka formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 kvitnia 2015 r. № 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214 -2015-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Homeniuk M.O. Klaster yak innovatsiina forma terytorialnoho rozvytku. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika». Mukachevo: MDU, 2019. Vyp. 1(11). S. 76–81. doi: 10.31339/2313-8114-2019-1(11)-76-81 (in Ukrainian)

Lastivka M.V. Teoretychni osnovy formuvannia ta rozvytku innova tsiinykh klasteriv v Ukraini. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 2015. Vyp. 5. S. 194–198. URL: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vip usk-5-traven-2015-r/780-lastivka-m-v-teore tichni-osnovi-formu vannya-ta-rozvitku-innova tsijnikh-klasteriv-v-ukrajini (in Ukrainian)

Filatov S.A., Kochenko O.M. Rozvytok innovatsiinykh klasteriv v Ukraini. Vcheni zapysky universytetu «Krok». Kyiv: UEP «KROK», 2014. Vyp. 38. S. 46–53. (in Ukrainian)

Yakusevych A.H., Tereshchuk M.O. Heometrychne modeliuvannia orhanizatsiinykh klasternykh struktur yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia riznomanitnykh resursiv. Enerhoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi. Kyiv: KNUBA, 2020. Vyp. 14. S. 12–19. (in Ukrainian)

Yakusevych A.H., Tereshchuk M.O. Sposib predstavlennia iierarkhich nykh orhanizatsiinykh klasternykh struktur u zadachakh ekonomii resursiv. Enerhoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi. Kyiv: KNUBA, 2020. Vyp. 15. S. 7–14. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-31

Номер

Розділ

Статті