МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ КОНСТРУКЦІЇ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГЕНЕРАТОРА РАМ ПРОГРАМИ AUTODESK INVENTOR

Автор(и)

  • Олександр Архіпов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2287-1451
  • Олена Єрмакова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3786-9001
  • Ярослав Корецький Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-6690-0648

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.102.3-12

Ключові слова:

геометричне моделювання, комп'ютерна графіка, Autodesk Inventor, дизайн стільця, рамна конструкція, навчальний процес

Анотація

Металеві рамні конструкції знаходять широке застосування у машинобудуванні, будівництві, виробництві носіїв реклами та побутових виробах. Класичні методи їх проектування та розрахунку є достатньо трудомісткими та витратними. Суттєві переваги при їх моделюванні та аналізі може надати програма Autodesk Inventor, а саме Генератор рам, який входить до бібліотеки компонентів цієї програми.

В роботі досліджується алгоритм застосування Генератора рам програми Autodesk Inventor та виконується його апробація при побудові моделі класичного стільця в основі якого лежить стальна рамна конструкція квадратного профілю. Розглянуті всі основні етапи роботи над моделлю: побудова 3D-ескізу рами стільця, призначення номенклатури, типорозміру та матеріалу стандартного профілю, виконання стиків та підготовка кромок окремих елементів до зварювання, остаточне моделювання зварної рамної конструкції.

Виконано розрахунок напружено-деформованого стану побудованого виробу під дією зовнішніх навантажень як в середовищі "Аналізу рам", так і в більш універсальному середовищі "Аналізу напружень" програми Autodesk Inventor. Виконано порівняння отриманих результатів та підтверджено їх високу збіжність. На базі проведених досліджень було підготовлено та апробовано навчальне завдання для студентів технічних спеціальностей Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Його виконання дозволяє з застосуванням наданих алгоритмів переходити до моделювання та аналізу значно складніших рамних конструкцій.

В роботі показано, як за наведеними алгоритмами, з застосуванням Генератора рам, може бути виконана та проаналізована авторська робота – стілець сучасного дизайну. Ефективність застосування програми Autodesk Inventor в цьому випадку полягає ще й в тому, що, завдяки параметризації, довжина кожного елемента тривимірної моделі металевої конструкції, їх взаємне розташування та типорозмір профілю швидко можуть бути зміненими з метою отримання оптимальної геометрії. Результати роботи можуть бути використані у навчальному процесі та повинні зацікавити сучасних конструкторів та дизайнерів.

Біографії авторів

Олександр Архіпов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к. т. н., доцент

Олена Єрмакова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к. т. н., доцент

Посилання

Література

Тремблей Т. Autodesk Inventor 2013 and Inventor LT 2013. Основы. Официальный учебный курс: [пер. с англ.]. Москва: ДМК Пресс, 2013. 344 с.

Зиновьев Д.В. Основы проектирования в Autodesk Inventor 2016. Москва: ДМК Пресс, 2016. 256 с.

Черніков О.В. Впровадження сучасних технологій комп’ютерного моделювання в навчальний процес ХНАДУ. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків, 2016. Вип. 73. С. 239–244.

Черніков О.В., Архіпов О.В. Розробка та використання у навчальному процесі відео-посібників з базових розділів комп'ютерної графіки. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків, 2017. Вип. 78. С. 70–74.

Архіпов О.В. Впровадження в навчальний процес сучасних технологій проектування складальної одиниці. Сучасні проблеми моделювання. Технічні науки. Мелітополь, 2020. Вип. 20. С. 12–19. DOI: 10.33842/2313-125X/2021/20/12/19

Купар М. Проектирование металлоконструкций и прочностные расчеты в Autodesk Inventor. САПР и графика. – 2016. № 6. С. 26–31.

Іванов Є.М. Моделювання тривимірних моделей металоконструкцій в пакеті Autodesk Inventor. Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 510–514.

References

Tremblei T. Autodesk Inventor 2013 and Inventor LT 2013. Osnovy. Ofytsyalnyi uchebnyi kurs: [per. s anhl.]. Moskva: DMK Press, 2013. 344 s. {in Russian}.

Zynovev D.V. Osnovy proektyrovanyia v Autodesk Inventor 2016. Moskva: DMK Press, 2016. 256 s. {in Russian}.

Chernikov O.V. Vprovadzhennia suchasnykh tekhnolohii kompiuternoho modeliuvannia v navchalnyi protses KhNADU. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno-dorozhnoho universytetu. Kharkiv, 2016. Vyp. 73. S. 239–244. {in Ukranian}.

Chernikov O.V., Arkhipov O.V. Rozrobka ta vykorystannia u navchalnomu protsesi video-posibnykiv z bazovykh rozdiliv kompiuternoi hrafiky. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno-dorozhnoho universytetu. Kharkiv, 2017. Vyp. 78. S. 70–74. {in Ukranian}.

Arkhipov O.V. Vprovadzhennia v navchalnyi protses suchasnykh tekhnolohii proektuvannia skladalnoi odynytsi. Suchasni problemy modeliuvannia. Tekhnichni nauky. Melitopol, 2020. Vyp. 20. S. 12–19. DOI: 10.33842/2313-125X/2021/20/12/19 {in Ukranian}.

Kupar M. Proektyrovanye metallokonstruktsyi y prochnostnye raschety v Autodesk Inventor. SAPR y hrafyka. – 2016. № 6. S. 26–31. {in Russian}

Ivanov Ye.M. Modeliuvannia tryvymirnykh modelei metalokonstruktsii v paketi Autodesk Inventor. Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 510–514. {in Ukranian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті