ДЕЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ВИРОБІВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ІНЕРЦІАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.102.56-66

Ключові слова:

автоматизоване проектування, геометричне моделювання, інерціальні навігаційні системи, приладобудування, складні технічні вироби

Анотація

У статті здійснено огляд засобів геометричного моделювання, що використовуються при створенні складних виробів приладобудування. Виконаний аналіз спрямований на покращення існуючих підходів до автоматизованого проєктування з метою підвищення якості зазначених технічних об’єктів.

Висвітлено базові положення методології структурно-параметричного формоутворення, напрацьованої науковою школою прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Показано можливість поширення розроблених методів на сферу приладобудування, однак зауважено, що це потребує проведення додаткових розвідок для врахування особливостей даної галузі. Зокрема, складності багатьох пристроїв, обумовленої поєднанням у їх конструкції фізично різнорідних частин, таких як механічні, електронні, оптичні тощо, великого числа відповідних елементів і т. д.

Акцентовано, що у приладобудуванні під час проєктування використовується спадне, висхідне та змішане розробляння пристроїв. Описано застосовуваний системно-ієрархічний підхід, можливість його успішної реалізації засобами структурно-параметричної методології. Удосконалено її теоретичні засади запропонованим принципом узагальнених геометричних моделей. Обґрунтовано актуальність останнього для створення складних технічних об’єктів. Подано такі типові для приладобудування гілки проєктування як функціональне, конструкторське та технологічне, зазначено їх особливості. Викладено концептуальні засади математичного моделювання довільних приладів, розглянуто проєктні процедури синтезу, аналізу, оптимізації. Наведено належні приклади з розробляння пристроїв інерціальних навігаційних систем. Визначено перспективи подальших наукових досліджень з опрацювання висвітлених вище питань.

 

Біографія автора

Сергій Іванов , Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

к. т. н., доцент 

Посилання

Література

Ванін В.В., Вірченко Г.А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 4248.

Вірченко Г.А. Узагальнення структурно-параметричного підходу до геометричного моделювання об’єктів машинобудування: дис. ... докт. техн. наук: 05.01.01. Київ, 2011. 367 с.

Колосова О.П. Геометричне моделювання процесів та обладнання для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01. Київ, 2016. 25 с.

Вірченко С.Г. Динамічне формоутворення технічних об’єктів засобами структурно-параметричного моделювання: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01. Київ, 2018. 24 с.

Яблонський П.М. Деякі питання узагальнення засобів геометричного моделювання для проектування технічних об’єктів. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ, 2018. Вип. 13. С. 192198.

Філатов Ю.В. Волоконно-оптический гироскоп. СПб.: ЛЭТИ, 2003. 52 с.

Іванов С.В. Вплив параметрів елементів волоконно-оптичного гіроскопа з відкритою петлею зворотного зв’язку на точність вимірювання. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2016. №1/9 (79). С. 16–24.

Іванов С.В. Порівняльний аналіз ефективності видів намотки волокна чутливого елемента волоконно-оптичного гіроскопа в умовах зміни температури. Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2016. № 1. С. 99–106.

Вірченко Г.А., Іванов С.В. Деякі аспекти геометричного моделювання навігаційних приладів на прикладі волоконно-оптичних гіроскопів. Збірник доповідей XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності». Київ: КПІ ім. І. Сікорського, 2022. С. 11–14.

Костюченко Т.Г. САПР в приборостроении. Томск: ТПУ, 2009. 207 с.

References

Vanin V.V., Virchenko G.A. Vyznachennia ta osnovni polozhennia strukturno-parametrychnoho heometrychnoho modeliuvannia. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. 2009. Vyp. 23. S. 42–48. {in Ukrainian}

Virchenko G.A. Uzahalnennia strukturno-parametrychnoho pidkhodu do heometrychnoho modeliuvannia obiektiv mashynobuduvannia: dys. ... dokt. tekhn. nauk: 05.01.01. Kyiv, 2011. 367 s. {in Ukrainian}

Kolosova O.P. Heometrychne modeliuvannia protsesiv ta obladnannia dlia oderzhannia reaktoplastychnykh kompozytsiino-voloknystykh materialiv: avtoref. dys. ... kand. tekhn. nauk: 05.01.01. Kyiv, 2016. 25 s. {in Ukrainian}

Virchenko S.G. Dynamichne formoutvorennia tekhnichnykh obiektiv zasobamy strukturno-parametrychnoho modeliuvannia: avtoref. dys. ... kand. tekhn. nauk: 05.01.01. Kyiv, 2018. 24 s. {in Ukrainian}

Yablonskyi P.M. Deiaki pytannia uzahalnennia zasobiv heometrych-noho modeliuvannia dlia proektuvannia tekhnichnykh obiektiv. Suchasni problemy modeliuvannia. Melitopol: MDPU, 2018. Vyp. 13. S. 192–198. {in Ukrainian}

FIlatov Yu.V. Volokonno-opticheskiy giroskop. SPb.: LETI, 2003. 52 s. {in Russian}

Ivanov S.V. Vplyv parametriv elementiv volokonno-optychnoho hiroskopa z vidkrytoiu petleiu zvorotnoho zviazku na tochnist vymiriuvannia. Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii. 2016. №1/9 (79). S. 16–24. {in Ukrainian}

Ivanov S.V. Porivnialnyi analiz efektyvnosti vydiv namotky volokna chutlyvoho elementa volokonno-optychnoho hiroskopa v umovakh zminy temperatury. Naukovi visti Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut". 2016. № 1. S. 99–106. {in Ukrainian}

Virchenko G.A., Ivanov S.V. Deiaki aspekty heometrychnoho modeliuvannia navihatsiinykh pryladiv na prykladi volokonno-optychnykh hiroskopiv. Zbirnyk dopovidei XI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Prykladna heometriia, inzhenerna hrafika ta obiekty intelektualnoi vlasnosti». Kyiv: KPI im. I. Sikorskoho, 2022. S. 11–14. {in Ukrainian}

Kostyuchenko T.G. SAPR v priborostroenii. Tomsk: TPU, 2009. 207 s. {in Russian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті