КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.102.27-38

Ключові слова:

комп’ютерна графіка, загальна середня освіта, вища технічна освіта, навчальний процес, геометричне моделювання

Анотація

Відомо, що якісні знання людей становлять основу сучасного сталого розвитку суспільства. Це стосується всіх наявних етапів навчання, зокрема загальної середньої та вищої технічної освіти. Важливим моментом є взаємне узгодження вказаних стадій, тобто їх інтеграція. Від успішного її здійснення значною мірою залежить ефективність усього освітнього процесу. Окреслене питання являє собою актуальну соціально-культурну проблему, оскільки нині немає простої відповіді стосовно оптимальних способів її вирішення.

На думку авторів статті, одним із шляхів продуктивної реалізації зазначеного завдання є широке застосування в навчальному процесі обчислювальної техніки, наприклад, комп’ютерної графіки. Акцентування уваги на останній обумовлено тим, що для багатьох дисциплін необхідним компонентом освіти постають різноманітні зображення, в тому числі змінювані в часі. Головна перевага таких засобів перед іншими полягає в їх наочності. Як наслідок, це забезпечує ефективне засвоювання учнями навчального матеріалу, який подається, його результативне майбутнє використання.

Виконаний аналіз існуючих підручників для середньої школи показав, що комп’ютерна графіка викладається в межах предмета «Інформатика», але наголос на її інтегруючу роль для інших дисциплін не робиться. Особливо гострою в розглянутому плані є ситуація з відповідним підготовленням учнів до навчання в технічних університетах, де на початковому етапі вимагається належний високий рівень графічно-геометричних знань і навичок. Їх відсутність обумовлює виникнення критичних моментів в освітньому процесі вищої школи технічного спрямування. Зауважимо, що доцільність наведених компетенцій для решти університетів може бути предметом інших наукових розвідок.

Деяким теоретичним і практичним пропозиціям щодо покращення описаної ситуації присвячено дану публікацію. Перспективи проведення подальших досліджень також висвітлено в цій статті.

Біографії авторів

Генадій Вірченко , «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Ольга Голова , Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

к. т. н., доцент

Наталія Бобела, Мизівський ліцей Ковельського району Волинської області

старший учитель

Ольга Оліферчук , Мизівський ліцей Ковельського району Волинської області

учитель 2 категорії

Посилання

Література

Про освіту. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19#top

Про повну загальну середню освіту. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Про вищу освіту. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18#Text

Палій Н.Т., Одинак М.М., Істратій М.Л. Українська мова: підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти: Ч. 1. Київ: Оріон, 2018. 128 с.

Заїка А. Математика: підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. 144 с.

Бєляєва Т.Ю. Англійська мова (English): підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Грамота, 2018. 128 с.

Калініченко О.В. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Освіта, 2018. 128 с.

Коршунова О.В. Інформатика: підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Освіта, 2018. 144 с.

Основи здоров’я. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / Бойченко Т.Є. та ін. Київ: Генеза, 2018. 176 с.

Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І, Ярошенко О.Г. Природознавство. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти. Київ: Генеза, 2018. 192 с.

Полянський П. Всесвітня історія: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Грамота, 2018. 256 с.

Масляк П.О., Капіруліна С.Л., Бродовська О.Г. Географія: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Грамота, 2018. 200 с.

Крупська Л.П., Тимченко І.С., Чорна Т.І. Економіка: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Харків: Ранок, 2018. 240 с.

Фізика: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / Бар’яхтар В.Г. та ін. Харків: Ранок, 2018. 272 с.

Сидоренко В.К. Креслення: підручник для 11 класу загально-освітніх навчальних закладів. Київ: Освіта, 2011. 240 с.

Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ковальов С.М. Використання 3D моделювання для підготовки абітурієнтів архітектурного факультету / International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions» : Conference proceedings, September 25-26, 2020. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 2. 208 pages. 107-111 pp.

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П. Підручник з інформатики для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Оріон, 2019. 192 с.

Коршунова О.В., Завадський І.О. Інформатика: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Освіта, 2020. 144 с.

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика: підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти. Харків: Ранок, 2021. 240 с.

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. Інформатика: підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти. Харків: Ранок, 2021. 235 с.

Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О. Інформатика: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Харків: Ранок, 2018. 255 с.

Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О. Інформатика: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Харків: Ранок, 2019. 256 с.

References

Pro osvitu. Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19#top {in Ukrainian}

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu. Zakon Ukrainy. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text {in Ukrainian}

Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18#Text {in Ukrainian}

Palii N.T., Odynak M.M., Istratii M.L. Ukrainska mova: pidruchnyk dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity: Ch. 1. Kyiv: Orion, 2018. 128 s.{in Ukrainian}

Zaika A. Matematyka: pidruchnyk dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2018. 144 s. {in Ukrainian}

Bieliaieva T.Iu. Anhliiska mova (English): pidruchnyk dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Hramota, 2018. 128 s. {in Ukrainian}

Kalinichenko O.V. Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Osvita, 2018. 128 s. {in Ukrainian}

Korshunova O.V. Informatyka: pidruchnyk dlia 5 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Osvita, 2018. 144 s. {in Ukrainian}

Osnovy zdorovia. 5 klas: pidruchnyk dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity / Boichenko T.Ie. ta in. Kyiv: Heneza, 2018. 176 s. {in Ukrainian}

Korshevniuk T.V., Bashtovyi V.I, Yaroshenko O.H. Pryrodoznavstvo. 5 klas: pidruchnyk dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Heneza, 2018. 192 s. {in Ukrainian}

Polianskyi P. Vsesvitnia istoriia: pidruchnyk dlia 10 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Hramota, 2018. 256 s. {in Ukrainian}

Masliak P.O., Kapirulina S.L., Brodovska O.H. Heohrafiia: pidruchnyk dlia 10 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Hramota, 2018. 200 s. {in Ukrainian}

Krupska L.P., Tymchenko I.S., Chorna T.I. Ekonomika: pidruchnyk dlia 10 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kharkiv: Ranok, 2018. 240 s. {in Ukrainian}

Fizyka: pidruchnyk dlia 10 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity / Bariakhtar V.H. ta in. Kharkiv: Ranok, 2018. 272 s. {in Ukrainian}

Sydorenko V.K. Kreslennia: pidruchnyk dlia 11 klasu zahalno-osvitnikh navchalnykh zakladiv. Kyiv: Osvita, 2011. 240 s. {in Ukrainian}

Botvinovska S.I., Zolotova A.V., Kovalov S.M. Vykorystannia 3D modeliuvannia dlia pidhotovky abituriientiv arkhitekturnoho fakultetu / International scientific and practical conference «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions» : Conference proceedings, September 25-26, 2020. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 2. 208 pages. 107-111 pp. {in Ukrainian}

Morze N.V., Barna O.V., Vember V.P. Pidruchnyk z informatyky dlia 6 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Orion, 2019. 192 s. {in Ukrainian}

Korshunova O.V., Zavadskyi I.O. Informatyka: pidruchnyk dlia 7 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Osvita, 2020. 144 s. {in Ukrainian}

Bondarenko O.O., Lastovetskyi V.V., Pylypchuk O.P., Shestopalov Ye.A. Informatyka: pidruchnyk dlia 8 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kharkiv: Ranok, 2021. 240 s. {in Ukrainian}

Bondarenko O.O., Lastovetskyi V.V., Pylypchuk O.P., Shestopalov Ye.A. Informatyka: pidruchnyk dlia 9 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kharkiv: Ranok, 2021. 235 s. {in Ukrainian}

Rudenko V.D., Rechych N.V., Potiienko V.O. Informatyka: pidruchnyk dlia 10 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kharkiv: Ranok, 2018. 255 s. {in Ukrainian}

Rudenko V.D., Rechych N.V., Potiienko V.O. Informatyka: pidruchnyk dlia 11 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kharkiv: Ranok, 2019. 256 s. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті