ДО ПИТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ҐРУНТООБРОБНИХ ЗНАРЯДЬ ЗАСОБАМИ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ

Автор(и)

  • Володимир Ванін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7008-7269
  • Генанадій Вірченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9586-4538
  • Микола Волоха Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0112-7324
  • Петро Яблонський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1971-5140
  • Олексій Воробйов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5314-1075

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.103.16-22

Ключові слова:

автоматизоване проєктування, геометричне моделювання, ґрунтообробні знаряддя, комплексна оптимізація, лапа-полиця, сільськогосподарське виробництво, структурно-параметричне формоутворення

Анотація

На сучасному етапі розвитку України критично важливим для економіки нашої  держави є сільськогосподарське виробництво. Ця галузь нині відіграє провідну роль у стабілізації багатьох належних процесів. Тому подальше підвищення її ефективності становить актуальну суспільну проблему. Одним із шляхів успішного вирішення розглянутого питання слугує вдосконалення застосовуваних технічних знарядь, зокрема, ґрунтообробних. Зазначеній темі присвячено дану публікацію.

Продуктивним напрямком розв’язання вказаних задач є широке використання комп’ютерних інформаційних технологій, у даному разі систем автоматизованого проєктування. Основу необхідного функціонування більшості з них забезпечує геометричне моделювання. Останнє дозволяє не тільки потрібним чином унаочнити об’єкти та процеси, що аналізуються, а й в багатьох випадках суттєво спростити опрацьовувані завдання.

Науковою школою прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» розроблено прогресивну методологію структурно-параметричного формоутворення різноманітної промислової продукції. Зазначений підхід сприяє ефективному проведенню комплексної оптимізації складних виробів. Його було вдало апробовано у вітчизняній авіаційній галузі. Але, ґрунтообробні знаряддя мають певні свої особливості, які обов’язково треба враховувати під час їх автоматизованого проєктування. Ці аспекти беруться до уваги в даному прикладному дослідженні, що спирається на відповідні попередні розвідки авторів.

У якості конкретного прикладу для ілюстрації запропонованої методики комп’ютерного геометричного моделювання обрано лапу-полицю культиваторів. У статті також окреслено напрямки поширення напрацьованих прийомів формоутворення на інші ґрунтообробні знаряддя. Це становить сферу проведення відповідних подальших наукових прикладних досліджень з розглянутої теми.

Біографії авторів

Володимир Ванін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Генанадій Вірченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Микола Волоха, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., с. н. с.

Петро Яблонський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Олексій Воробйов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ст. викладач

Посилання

Войтюк Д.Г., Дубровін В.О., Іщенко Т.Д. Сільськогосподарські та меліоративні машини. Київ: Вища освіта, 2004. 544 с.

Кошук О.Б., Лузан П.Г., Мося І.А. Сільськогосподарські і меліоративні машини. Київ: ІПТО НАПН України, 2015. 291 с.

Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. Машини сільськогосподарського виробництва. Тернопіль: ТДПУ, 2005. 228 с.

Кобець А.С., Волик Б.А., Пугач А.М. Ґрунтообробні машини: теорія, конструкція, розрахунок. Дніпропетровськ: Свидлер А.Л., 2011. 140 с.

Волоха М.П. Технологічний комплекс машин для виробництва буряків цукрових: ширина міжрядь. Теорія, моделювання, результати випробувань. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 220 с.

Ванін В.В., Вірченко Г.А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 42-48.

Яблонський П.М. Деякі питання узагальнення засобів геометричного моделювання для проектування технічних об’єктів. Сучасні проблеми моделювання, 2018. Вип. 13. С. 192–198.

Яблонський П.М., Вірченко Г.А., Волоха М.П., Воробйов О.М., Лазарчук-Воробйова Ю.В. До питання аналізу геометричних моделей сучасних ґрунтообробних знарядь. Сучасні проблеми моделювання, 2022. Вип. 24. С. 193–200.

References

Voitiuk D.H., Dubrovin V.O., Ishchenko T.D. Agricultural and reclamation machines. Kyiv: Vyshcha osvita, 2004. 544 s. {in Ukrainian}

Koshuk O.B., Luzan P.H., Mosia I.A. Agricultural and reclamation machines. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy, 2015. 291 s. {in Ukrainian}

Hevko R.B., Tkachenko I.H., Pavkh I.I. Agricultural production machines. Ternopil: TDPU, 2005, 228 s. {in Ukrainian}

Kobets A.S., Volyk B.A., Puhach A.M. Soil tillage machines: theory, design, calculation. Dnipropetrovsk: Svydler A.L., 2011. 140 s. {in Ukrainian}

Volokha M.P. Technological complex of machines for the production of sugar beets: row width. Theory, modeling, test results. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2015. 220 s. {in Ukrainian}

Vanin V.V., Virchenko G.A. Definition and basic provisions of structural-parametric geometric modeling. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. 2009. Vyp. 23. S. 42–48. {in Ukrainian}

Yablonskyi P.M. Some questions of generalization of geometric modeling tools for projecting of technical objects. Suchasni problemy modeliuvannia, 2018. Vyp. 13. S. 192–198 {in Ukrainian}

Yablonskyi P.M., Virchenko G.A., Volokha M.P., Vorobyov O.M., Lazarchuk-Vorobyova Yu.V. To the question of the analysis of geometric models of modern soil processing tools. Suchasni problemy modeliuvannia, 2022. Vyp. 24. S. 193–200. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статті