ОПТИМІЗАЦІЯ ОРІЄНТАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.103.123-133

Ключові слова:

енергоефективні будівлі, оптимальні параметри, оптимізація орієнтації будівлі, графічні моделі, геометричне моделювання, архітектурне проєктування

Анотація

Розв’язання задачі щодо підвищення енергоефективності будівель можливе за рахунок оптимізації азимутальної орієнтації окремо розташованих і блокованих будівель з точки зору мінімізації тепловтрат через теплоізоляційну оболонку будівлі з урахуванням надходження тепла від сонячної радіації та впливу вітру. Тому з метою  визначення оптимальної орієнтації було уперше створено графічний та аналітичний способи моделювання теплового балансу як окремих граней, так і будівлі в цілому протягом опалювального періоду за різних вихідних умов, які  реалізовано у вигляді ППП Optorient, призначеного для оптимізації азимутальної орієнтації гранних енергоефективних будівель визначеної геометрії, що дискретно змінюють орієнтацію протягом доби або року. При розрахунку орієнтації енергоефективної будівлі враховуються нормативні вимоги щодо їх освітлення та інсоляції.

Розроблену структуру оптимізації орієнтації Б) будівель, що дискретно змінюють орієнтацію, з геометричною формою у вигляді багатогранника або циліндра, апроксимованого площинами.

Оптимальна орієнтація будівлі може визначатися для інтервалу часу протягом доби або року, при цьому змінним параметром є азимутальна орієнтація будівлі Б). Мінімізуються тепловтрати через огороджувальні конструкції теплоізоляційної оболонки будівлі протягом опалювального періоду, а також теплонадходження – для літнього періоду. При цьому враховуються особливості теплопередачі непрозорих і світлопрозорих конструкцій, де незмінними є параметри їх опору теплопередачі, об’єм і геометрична форма будівлі. А для визначення оптимальної орієнтації енергоефективної будівлі пропонується аналітичний і графічний способи розв’язання. 

Розроблено алгоритм визначення азимутальної орієнтації будівлі  з урахуванням нормативних вимог до  освітлення та інсоляції.

Ключові слова: енергоефективні будівлі, оптимальні параметри, оптимізація орієнтації будівлі, графічні моделі, геометричне моделювання, архітектурне проєктування. 

Біографії авторів

Вячеслав Мартинов, Київський національний університет будівництва і архітектури

д. т. н., професор

Тетяна Чирва, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. т. н., доцент

Посилання

Фейст Вольфганг. Основні положення щодо проектування пасивних будинків / Фейст Вольфганг; [перекл. з німецької з додатками]; вид. А. Є. Єлохова. Москва : Видавництво асоціації будівельних вузів, 2008. 144 с.

Л. Вальядарес-Рендон, Герд-Шмід, Шан-Ліен Ло. Огляд енергозбереження за допомогою методів сонячного контролю та оптимальної орієнтації будівлі для стратегічного розміщення систем затінення фасаду. Енергетика та будівлі, том 140, 1 квітня 2017 р., с. 458-479.

Табунщиков Ю. А., Бродач М. М. Математичне моделювання та

оптимізація теплоефективності будівель. Москва : АВОК-ПРЕС, 2002. 194 с.

Marsh A. Computer-optimised Shading Designn [Електронний ресурс] /

Andrew Marsh : Welsh School of Architecture, Cardiff University, Wales, UK.

URL: www.companyshed.com/1023649200/documents/2003_IBPSA.

Сергійчук О. В. Типологічні та конструктивні рішення пасивних житлових будівель / 65-та наук.-практ. конф. КНУБА : тези доповідей. Київ : КНУСА, 2004. Ч. 1. С. 152.

Мартинов В.Л. Оптимізація орієнтації енергоефективних будівель з

дотриманням норм освітленості та інсоляції / Енергоефективність у

будівництві та архітектурі: наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-ті буд-ва та

архіт. Київ : КНУБА, 2013. Вип. 5. С. 84–89.

Фаренюк Г.Г., Фаренюк Є.Г. Про закономірності теплопередачі через

світлопрозорі конструкції / Віконні технології. Науково-технічний журнал.

Київ : ТОВ «Екодар», 2001. № 7. С. 38–40.

Шнерх О.А. Підвищення ефективності геліосистем теплопостачання

шляхом дискретної орієнтації сонячних колекторів : дис. ... канд. техн.

наук: 11.00.11 / Шнерх О.А. Київ, 1994. 166 с. Бібліографія. : С. 141-153.

Fallahtafti, R. and Mahdavinejad, M. (2015), "Оптимізація форми та

орієнтації будівлі для кращої енергоефективної архітектури" / International

Journal of Energy Sector Management. Vol. 9 № 4. С. 593-618.

https://doi.org/10.1108/IJESM-09-2014-0001

https://www.nachi.org/building-orientation-optimum-energy.htm

Крістоф Міттерер, Хартвіг М.Кюнцель, Себастьян Херкель, Андреас

Холм. Оптимізація енергоефективності та комфорту мешканців завдяки

кліматичному дизайну будівлі. Кордони архітектурних досліджень, (2012)1, 229-235.

Л. Вальядарес-Рендон, Герд-Шмід, Шан-Ліен Ло. Огляд

енергозбереження за допомогою методів сонячного контролю та

оптимальної орієнтації будівлі для стратегічного розміщення систем

затінення фасаду. Енергетика та будівлі. Том 140. 1 квітня 2017 р. С. 458-479.

Шаповал С., Желих В., Венгрин І., Козак К. Моделювання теплових

процесів у сонячному колекторі, суміщеному із зовнішнім огородженням

енергоефективного будинку. Конспект лекцій з цивільної інженерії, 2020. № 47, 510-517.

References

Feyst Vol'fgang. Osnovnі polozhennya shchodo proektuvannya pasivnikh

budinkіv / Feyst Vol'fgang; [perekl. z nіmets'koї z dodatkami]; vid. A. Є.

Єlokhova. Moskva : Vidavnitstvo asotsіatsії budіvel'nikh vuzіv, 2008. 144 s. {in Russian}

L. Val'yadares-Rendon, Gerd-Shmіd, Shan-Lіen Lo. Oglyad

energozberezhennya za dopomogoyu metodіv sonyachnogo kontrolyu ta

optimal'noї orієntatsії budіvlі dlya strategіchnogo rozmіshchennya sistem

zatіnennya fasadu. Energetika ta budіvlі, tom 140, 1 kvіtnya 2017 r., storіnki 458-479. {in Ukrainian}

Tabunshchikov Yu. A., Brodach M. M. Matematichne modelyuvannya ta

optimіzatsіya teploefektivnostі budіvel'. Moskva : AVOK-PRES, 2002. 194 s.

Marsh A. Computer-optimised Shading Designn [Electronic resource] /

Andrew Marsh : Welsh School of Architecture, Cardiff University, Wales, UK.

URL: www.companyshed.com/1023649200/documents/2003_IBPSA. { in English}

Sergijchuk O. V. Typologichni ta konstruktyvni rishennja pasyvnyh zhytlovyh budivel' / 65-ta nauk.-prakt. konf. KNUBA : tezy dopovidej. Kyi'v : KNUSA, 2004. Ch. 1. S. 152. {in Ukrainian}

Martynov V.L. Optymizacija orijentacii' energoefektyvnyh budivel' z

dotrymannjam norm osvitlenosti ta insoljacii' / Energoefektyvnist' u budivnyctvi ta arhitekturi: nauk.-tehn. sb. / Kyi'v. nac. un-ti bud-va ta arhit. Kyi'v : KNUBA, 2013. Vyp. 5. S. 84–89. {in Ukrainian}

Farenjuk G.G., Farenjuk Je.G. Pro zakonomirnosti teploperedachi cherez

svitloprozori konstrukcii' / Vikonni tehnologii'. Naukovo-tehnichnyj zhurnal.

Kyi'v : TOV «Ekodar», 2001. № 7. S. 38–40. {in Ukrainian}

Shnerh O.A. Pidvyshhennja efektyvnosti geliosystem teplopostachannja

shljahom dyskretnoi' orijentacii' sonjachnyh kolektoriv : dys. ... kand. tehn.

nauk: 11.00.11 / Shnerh O.A. Kyi'v, 1994. 166 s. Bibliografija. : S. 141-153. {in

Ukrainian}

Fallahtafti, R. and Mahdavinejad, M. (2015), "Optymizacija formy ta

orijentacii' budivli dlja krashhoi' energoefektyvnoi' arhitektury" / International

Journal of Energy Sector Management. Vol. 9 № 4. С. 593-618.

https://doi.org/10.1108/IJESM-09-2014-0001.{in Ukrainian}

https://www.nachi.org/building-orientation-optimum-energy.htm

Kristof Mitterer, Hartvig M.Kjuncel', Sebast'jan Herkel', Andreas Holm.

Optymizacija energoefektyvnosti ta komfortu meshkanciv zavdjaky klimatychnomu dyzajnu budivli. Kordony arhitekturnyh doslidzhen', (2012) 1, 229-235. {in Ukrainian}

L. Val'jadares-Rendon, Gerd-Shmid, Shan-Lien Lo. Ogljad

energozberezhennja za dopomogoju metodiv sonjachnogo kontrolju ta

optymal'noi' orijentacii' budivli dlja strategichnogo rozmishhennja system

zatinennja fasadu. Energetyka ta budivli. Tom 140. 1 kvitnja 2017 r. S. 458-479. {in Ukrainian}

Shapoval S., Zhelyh V., Vengryn I., Kozak K. Modeljuvannja teplovyh procesiv u sonjachnomu kolektori, sumishhenomu iz zovnishnim ogorodzhennjam energoefektyvnogo budynku. Konspekt lekcij z cyvil'noi' inzhenerii', 2020. № 47. S. 510-517. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статті