МОДЕЛЮВАННЯ ПІДЙОМУ РЯДІВ У ВИГЛЯДІ ДВОХЛАНКОВОЇ ЛАМАНОЇ З ОДНАКОВИМ ЗА ПЛОЩЕЮ ЗАТУЛЯННЯМ ПЛОСКОГО КІНОЕКРАНУ

Автор(и)

  • Євген Пугачов Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4771-0942
  • Василь Зданевич Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9875-8463
  • Тарас Кундрат Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9345-3161
  • Сергій Літінцький Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4962-7800

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.103.175-184

Ключові слова:

безперешкодна видимість, висота тіні, двохланкова ламана рядів, кіноекран, монокулярне око, нормативна зона розміщення місць для глядачів, об’єм затуляння, підйом рядів, площа затуляння, фокусна пряма (лінія)

Анотація

В роботі запропоновано спосіб моделювання підйому рядів у вигляді двохланкової ламаної в кінотеатрі з однаковим за площею затулянням плоского кіноекрану, реалізований в комп’ютерному середовище MathCad. Площею затуляння кіноекрану вважається площа геометричної фігури в межах ширини кіноекрану (трикутник або прямокутна трапеція), яка обмежена зверху проєкцією прямої маківок глядачів попереднього ряду на плоский кіноекран з монокулярного ока довільного глядача наступного ряду, знизу – фокусною прямою, а з боків – боковими кромками (кромкою кіноекрану). Площа зазначеної фігури залежить від висоти монокулярного ока глядачів наступного ряду та кута злому рядів в плані. Тому за заданого сталого кута злому рядів можна визначити таку висоту монокулярного ока глядачів наступного ряду, що площа тіні для кожного глядача буде однаковою і наперед заданою (окрім глядачів першого ряду, для яких затуляння не виникає).

Біографії авторів

Євген Пугачов, Національний університет водного господарства та природокористування

д. т. н., професор

Тарас Кундрат, Національний університет водного господарства та природокористування

к.т.н.

Сергій Літінцький, Національний університет водного господарства та природокористування

к. т. н., доцент

Посилання

Белозорова К. М., Гарбарук Л. Т., Кокоч М. В., Пугачов Є. В. Аналіз об’ємно-планувального рішення аудиторії № 442 НУВГП та умов видимості в ній // Вісник НУВГП. 2016. Вип. 1(73). С. 220-227.

Гаклина Е. Д. Видимость, загораживание и комфортность в зрелищных залах / Вопросы архитектуры и строительства зданий для зрелищ,спорта и учреждений культуры. Сборник научных трудов. Москва : ЦНИИЭП учебных зданий Госгражданстроя СССР, 1973. №1. С. 64-70.

Гаклина Е. Д. Допуски на частичное загораживание зрелища и архитектурно-планировочные возможности залов / Вопросы архитектуры и строительства зданий для зрелищ, спорта и учреждений культуры. Сборник научных трудов. Москва : ЦНИИЭП учебных зданий Госгражданстроя СССР, 1975. №2. С. 42-45.

Гаклина Е. Д., Иванов В. М., Савченко М. Р. Пособие по проектированию видимости в зрительных залах. Москва : Стройиздат, 1976. 70 с.

Гнедовский Ю. П., Савченко М. Р. Кинотеатры (основы проектирования). Москва : Стройиздат, 1968. 240 с.

ДБН В.2.2-16-2005. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. Київ : Держбуд України, 2005. 64 с.

Зданевич В. А., Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. Оцінка затуляння в кінотеатрі з рядами в плані у вигляді двохланкової ламаної, розміщеними на похилій площині / Сучасні проблеми моделювання. 2018. Вип. 12. С. 80-85.

Зданевич В. А., Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. Умови видимості в лекцій аудиторії № 673 / Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 1(89). Технічні науки. Рівне : НУВГП, 2020. С. 142-151.

Кокоч М. В., Пугачов Є. В. Моделювання фактичного затуляння в залі кінотеатру з ламаними в плані рядами місць / Технічна естетика і дизайн. 2012. Вип. 11. С. 67-71.

Кокоч М. В., Пугачов Є. В. Моделювання фактичного затуляння в залі кінотеатру / Технічна естетика і дизайн. 2012. Вип. 10. С. 93-97.

Кокоч М. В., Пугачов Є. В. Моделювання фактичного затуляння в залі кінотеатру з ламаними в плані рядами місць і циліндричним екраном / Вісник НУВГП. 2012. Вип. 3(59). С.11-16.

Кокоч М. В., Пугачов Є. В. Визначення фактичного затуляння в залі з ламаними в плані рядами і розміщенням місць на відсіках похилих площин / Праці ТДАТУ. 2012. Вип. 4. Т. 55. С. 110-115.

Кокоч М. В., Пугачов Є. В. Моделювання фактичного затуляння в залі театру з ламаними в плані рядами місць / Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2013. Вип. 91. С. 117-121.

Пугачов Є. В., Зданевич В. А. Видимість і зорове сприйняття в будівлях і спорудах для глядачів. Рівне: НУВГП, 2014. 150 с.

Пугачев Е. В., Орел С. И. Расчет ломаной подъема зрительских мест с учетом равного частичного загораживания / Прикладная геометрия и инженерная графика. 1992. Вып. 53. С. 88-90.

Пугачов Є. В., Літніцький С. І., Семенович І. М., Фоміна І. Д. Аналіз умов видимості в актовій залі НУВГП / Вісник НУВГП. Технічні науки. 2018. Вип. 1(81). С. 126-135.

Пугачов Є. В., Літніцький С.І., Дуніна А. П., Лисюк О. О. Аналіз об’ємно-планувального рішення, умов видимості та природної освітленості лекційної аудиторії №453 / Вісник НУВГП. Технічні науки. 2018. Вип. 1(81). С. 145-152.

Eugene Pugachov, Serhii Litnitskyi, Vasyl Zdanevych, Taras Kundrat Determining the number of rows with screening for viewers in the cinema / AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XV, 2021. pp. 127-130.

References

Belozorova K. M., Harbaruk L. T., Kokoch M. V., Puhachov YE. V. Analiz obʺyemno-planuvalʹnoho rishennya audytoriyi № 442 NUVHP ta umov vydymosti v niy / Visnyk NUVHP. 2016. No 1(73). P. 220- 227. {in Ukranian}

Gaklina Ye. D. Vidimost', zagorazhivaniye i komfortnost' v zrelishchnykh zalakh / Voprosy arkhitektury i stroitel'stva zdaniy dlya zrelishch, sporta i uchrezhdeniy kul'tury. Sbornik nauchnykh trudov. Mjscow : TSNIIEP uchebnykh zdaniy Gosgrazhdanstroya SSSR,1973. №1. P. 64-70. {in Russian}

Gaklina Ye. D. Dopuski na chastichnoye zagorazhivaniye zrelishcha i arkhitekturno-planirovochnyye vozmozhnosti zalov / Voprosy arkhitektury i stroitel'stva zdaniy dlya zrelishch, sporta i uchrezhdeniy kul'tury. Sbornik nauchnykh trudov. Moscow : TSNIIEP uchebnykh zdaniy Gosgrazhdanstroya SSSR,1975. №2. P. 42-45. {in Russian}

Gaklina Ye. D., Ivanov V. M., Savchenko M. R. Posobiye po proyektirovaniyu vidimosti v zritel'nykh zalakh. Moscow : Stroyizdat, 1976. 70 p. {in Russian}

Gnedovskiy YU. P., Savchenko M. R. Kinoteatry (osnovy proyektirovaniya). Moscow : Stroyizdat,1968. 240 p. {in Russian}

DBN V.2.2-16-2005. Kulʹturno-vydovyshchni ta dozvillyevi zaklady. Kyiv : Derzhbud Ukrayiny,2005. 64 p. {in Ukranian}

Zdanevych V. A., Kundrat T. M., Litnitsʹkyy S. I., Puhachov YE. V. Otsinka zatulyannya v kinoteatri z ryadamy v plani u vyhlyadi dvokhlankovoyi lamanoyi, rozmishchenymy na pokhyliy ploshchyni / Suchasni problemy modelyuvannya. 2018. No 12. P. 80-85. {in Ukranian}

Zdanevych V. A., Kundrat T. M., Litnitsʹkyy S. I., Puhachov YE. V. Umovy vydymosti v lektsiy audytoriyi № 673 / Visnyk Natsionalʹnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Vypusk

(89). Tekhnichni nauky. Rivne : NUVHP, 2020. P. 142-151. {in Ukranian}

Kokoch M. V., Puhachov YE. V. Modelyuvannya faktychnoho zatulyannya v zali kinoteatru z lamanymy v plani ryadamy mistsʹ / Tekhnichna estetyka i dyzayn. 2012. No 11. P. 67-71. {in Ukranian}

Kokoch M. V., Puhachov YE. V. Modelyuvannya faktychnoho zatulyannya v zali kinoteatru / Tekhnichna estetyka i dyzayn. 2012. No 10. P. 93-97. {in Ukranian}

Kokoch M. V., Puhachov YE. V. Modelyuvannya faktychnoho zatulyannya v zali kinoteatru z lamanymy v plani ryadamy mistsʹ i tsylindrychnym ekranom / Visnyk NUVHP. 2012. No 3(59). P.11-16. {in Ukranian}

Kokoch M. V., Puhachov YE. V. Vyznachennya faktychnoho zatulyannya v zali z lamanymy v plani ryadamy i rozmishchennyam mistsʹ na vidsikakh pokhylykh ploshchyn / Pratsi TDATU. 2012. No 4. V. 55. P. 110-115. {in Ukranian}

Kokoch M. V., Puhachov YE. V. Modelyuvannya faktychnoho zatulyannya v zali teatru z lamanymy v plani ryadamy mistsʹ / Prykladna heometriya ta inzhenerna hrafika. 2013. No 91. P. 117-121. {in Ukranian}

Puhachov YE. V., Zdanevych V. A. Vydymistʹ i zorove spryynyattya v budivlyakh i sporudakh dlya hlyadachiv. Rivne: NUVHP, 2014. 150 p. {in Ukranian}

Pugachev Ye. V., Orel S. I. Raschet lomanoy pod"yema zritel'skikh mest s uchetom ravnogo chastichnogo zagorazhivaniya / Prikladnaya geometriya i inzhenernaya grafika. 1992. No 53. P. 88-90. {in Russian}

Puhachov YE. V., Litnitsʹkyy S. I., Semenovych I. M., Fomina I. D. Analiz umov vydymosti v aktoviy zali NUVHP / Visnyk NUVHP. Tekhnichni nauky. 2018. No 1(81). P. 126-135. {in Ukranian}

Puhachov YE. V., Litnitsʹkyy S.I., Dunina A. P., Lysyuk O. O. Analiz obʺyemno-planuvalʹnoho rishennya, umov vydymosti ta pryrodnoyi osvitlenosti lektsiynoyi audytoriyi №453 / Visnyk NUVHP. Tekhnichni nauky. 2018. No. 1(81). P. 145-152. {in Ukranian}

Eugene Pugachov, Serhii Litnitskyi, Vasyl Zdanevych, Taras Kundrat Determining the number of rows with screening for viewers in the cinema / AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 1, Special Issue XV, 2021. pp. 127-130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статті