СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СПОСІБ ФОРМОУТВОРЕННЯ КУПОЛІВ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.103.201-208

Ключові слова:

автоматизоване проєктування, геометричне моделювання, куполи, православні храми, структурно-параметричне формоутворення

Анотація

У теперішній складний час для нашої держави все більше людей
звертаються до вічних цінностей, які проповідує християнська церква.
Важливими матеріальними компонентами при цьому є православні храми,
тобто місця проведення релігійних обрядів. Зараз досить насущними
постають також питання не тільки будівництва нових та реставрації
існуючих культових споруд, а й відновлення зруйнованих у результаті
бойових дій.
У християнській архітектурі куполи відіграють провідну роль, тому
ними увінчуються більшість існуючих православних храмів. Ці будівельні
конструкції мають велике символічне значення для людей, бо уособлюють
небесні образи (Бога, ангелів, святих і т. д.). Для всіх релігійних споруд
доволі важливі наявні об’ємно-просторові форми, що обов’язково повинні
мати яскраву власну індивідуальність. Це сприяє підвищенню символічної
сутності православного храму, його святості. Останнє налаштовує
парафіян на духовне піднесення.
Нинішній період розвитку суспільства характеризується широким
впровадженням у різноманітні сфери людської діяльності комп’ютерних
інформаційних технологій, зокрема, автоматизованого проєктування.
Значною мірою це стосується й архітектури, для якої поліпшення засобів
комп’ютерного формоутворення опрацьовуваних об’єктів становить
актуальну науково-прикладну проблему.
Запропонований у даній публікації на засадах структурнопараметричної методології спосіб варіантного геометричного
моделювання куполів православних храмів спрямований на покращення їх
якості, зменшення трудомісткості виконання зазначених процесів.
Розглянуті математичні моделі придатні для безпосередньої реалізації в
середовищі сучасних систем автоматизованого архітектурнобудівельного проєктування.
У статті також зроблено належні базові висновки, визначено
основні напрямки проведення подальших наукових досліджень з викладеної
тематики

Біографія автора

Микола Терещук, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. т. н.

Посилання

Гуцул І.А. Ґенеза храмової архітектури в контексті християнської доктрини. Культурологічна думка. 2018. Вип. 13. С. 50−56.

Гнідець Р.Б. Національна ідентичність архітектури українських церков у традиції та новаторстві їх вираження. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. 2015. № 836. С. 168−175.

Івченко А. Православні храми України. Світогляд. 2018. № 4 (72). С. 7−15.

Гнідець Р.Б. Традиція у формах баневих завершень церков українського архітектурного модерну та її вираження в сучасному храмобудуванні. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2008. № 632. С. 7−14.

Слєпцов О.С. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів. Київ: А+С, 2014. 272 с.

Дорошенко Ю.О., Пустовойт Р.О. Геометрія куполів православних храмів. Теорія та практика дизайну. Технічна естетика. 2019. Вип. 16. С. 68−86. DOI: 10.18372/2415-8151.16.14331

Ботвіновська С.І., Ковальов С.М., Золотова А.В. Формування дискретних каркасів купольних споруд / East European Scientific Journal. Warsaw, Poland. Vol. 1. No 12 (64), 2020. Published: 2021-03-22. С. 13-17. https://archive.eesa-journal.com/index.php/eesa/issue/view/9/38.

Ванін В.В., Вірченко Г.А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 42−48.

Куцевич В.В. Культові будинки та споруди різних конфесій. Київ: КиївЗНДІЕП, 2002. 116 с.

References

Hutsul, I.A. Genesis of temple architecture in the context of Christian doctrine.. Kulturolohichna dumka. 2018. Vyp. 13. S. 50−56. {in Ukrainian}

Hnidets, R.B. The national identity of the architecture of Ukrainian churches in the tradition and innovation of their expression. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Arkhitektura. 2015. № 836. S. 168−175. {in Ukrainian}

Ivchenko, A. Orthodox temples of Ukraine. Svitohliad. 2018. № 4 (72). S. 7−15. {in Ukrainian}

Hnidets, R.B. The tradition in the forms of banyan ends of Ukrainian architectural modern churches and its expression in modern temple construction. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". 2008. № 632. S. 7−14. {in Ukrainian}

Slieptsov, O.S. Architectural design and reconstruction of Orthodox temples. Kyiv: A+S, 2014. 272 s. {in Ukrainian}

Doroshenko, Yu.O., Pustovoit, R.O. Geometry of domes of Orthodox temples. Teoriia ta praktyka dyzainu. Tekhnichna estetyka. 2019. Vyp. 16. S. 68−86. DOI: 10.18372/2415-8151.16.14331 {in Ukrainian}

Botvinovs'ka, S.I., Koval'ov S.M., Zolotova A.V. Formuvannja dyskretnyh karkasiv kupol'nyh sporud / East European Scientific Journal. Warsaw, Poland. Vol. 1. No 12 (64), 2020. Published: 2021-03-22. S. 13-17. https://archive.eesajournal.com/index.php/eesa/issue/view/9/38. {in Ukrainian}

Vanin, V.V., Virchenko, G.A. Definition and basic provisions of structuralparametric geometric modeling. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. 2009. Vyp. 23. S. 42–48. {in Ukrainian}

Kutsevych, V.V. Cult houses and buildings of various confessions. Kyiv: KyivZNDIEP, 2002. 116 s. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статті