ВИКОРИСТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНОГО СОШНИКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВОГО ОПОРУ ПРИ ПРЯМІЙ СІВБІ

Автор(и)

  • Петро Яблонський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-1971-5140

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.103.209-217

Ключові слова:

автоматизоване проєктування, геометричне моделювання, ґрунтообробні знаряддя, комбінований сошник, тяговий опір, пряма сівба, структурно-параметричне формоутворення

Анотація

У нинішній складний період існування нашої держави для
національної економіки доволі важливе подальше вдосконалення
сільськогосподарського виробництва. Один із шляхів досягнення вказаної
мети стосується покращення ґрунтообробних знарядь. Ефективним для
цього є застосування автоматизованого проєктування, яке неможливо
уявити без засобів геометричного моделювання. Тому належне поліпшення
якості комп’ютерного формоутворення технічних об’єктів становить
актуальну науково-прикладну проблему.
Перспективні дослідження школи прикладної геометрії КПІ ім. Ігоря
Сікорського полягають, зокрема, в узагальненні та інтеграції наявних
підходів у сфері проєктування машин і процесів сільськогосподарського
виробництва та структурно-параметричної методології. Це дозволяє на
основі запропонованих нових теоретичних положень, методів, прийомів,
алгоритмів і т. д. будувати більш досконалі геометричні моделі
різноманітних виробів та процесів. Як наслідок, суттєво покращується
математичне і програмне комп’ютерне забезпечення сучасних систем
автоматизованого проєктування.
У статті викладено аналітичне визначення тягового опору сошника
для прямої сівби, що являє собою комбінацію розпушувального зуба та
стрілчастої культиваторної лапи. Зазначені знаряддя, утворюючи
борозни в поверхневому шарі ґрунту, дозволяють одночасно здійснювати
смуговий посів зернових, бобових, дрібнонасінних культур тощо та стійке
підрізання і знищення бур'янів. Завдяки цьому доволі продуктивні у
використанні. Тому опрацювання розглянутого вдосконалення технічних
засобів достатньо перспективне.
Дана публікація висвітлює також деякі аспекти практичної
реалізації запропонованого автором принципу інтеграції теорії
структурно-параметричного геометричного моделювання. Це стосується
комбінованого формоутворення ґрунтообробних знарядь та поєднання
останнього з математичними описами процесів функціонування вказаних
об’єктів.
Подано висновки, окреслено напрямки проведення подальших
наукових розвідок проаналізованої тематики

Біографія автора

Петро Яблонський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Посилання

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Гумен О.М., Юрчук В.П., Яблонський П.М. Сучасний стан і перспективи подальшого розвитку наукової школи

прикладної геометрії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Прикладні

питання математичного моделювання. 2018. Вип. 2. С. 17−23. DOI 10.32782/2618-0340-2018-2-17-23

Войтюк Д.Г., Дубровін В.О., Іщенко Т.Д. Сільськогосподарські та меліоративні машини. Київ: Вища освіта, 2004. 544 с.

Кошук О.Б., Лузан П.Г., Мося І.А. Сільськогосподарські і меліоративні машини. Київ: ІПТО НАПН України, 2015. 291 с.

Ванін В.В., Вірченко Г.А. Визначення та основні положення структурнопараметричного геометричного моделювання. Геометричне та

комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 42−48.

Яблонський П.М. Деякі питання узагальнення засобів геометричного моделювання для проектування технічних об’єктів. Сучасні проблеми

моделювання, 2018. Вип. 13. С. 192–198.

Яблонський П.М., Вірченко Г.А., Волоха М.П., Воробйов О.М., Лазарчук-Воробйова Ю.В. До питання аналізу геометричних моделей сучасних

ґрунтообробних знарядь. Сучасні проблеми моделювання, 2022. Вип. 24. С. 193–200.

Neupane, J., Guo, W. Agronomic bases and strategies of accurate water resources management: a review. Agronomy, 2019. Vol. 9. Issue 2. Article 87.

Ванін В.В., Волоха М.П., Юрчук В.П. Болдирєва Л.В. Дослідження процесу сівби зернових відповідно до технології NO-TILL. Збірник

доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності».

Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 122–126.

Заїка П.М. Машини та знаряддя для обробітку ґрунту / Теорія сільськогосподарських машин. Т. 1 (ч. 1)Харків: Око, 2001. 444 с.

References

Vanin V.V., Virchenko G.A., Gumen O.M., Yurchuk V.P., Yablonskyi P.M. Current state and perspectives for further development of the Scientific School

of Applied Geometry of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Prykladni pytannia matematychnoho

modeliuvannia. 2018. Vyp. 2. S. 17−23. DOI 10.32782/2618-0340-2018-2-17-23{in Ukrainian}

Voitiuk, D.H., Dubrovin, V.O., Ishchenko, T.D. Agricultural and reclamation machines. Kyiv: Vyshcha osvita, 2004. 544 s. {in Ukrainian}

Koshuk O.B., Luzan P.H., Mosia I.A. Agricultural and reclamation machines. Kyiv: IPTO NAPN Ukrainy, 2015. 291 s. {in Ukrainian}

Vanin, V.V., Virchenko, G.A. Definition and basic provisions of structural-parametric geometric modeling. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia.

Vyp. 23. S. 42–48. {in Ukrainian}

Yablonskyi P.M. Some questions of generalization of geometric modeling tools for projecting of technical objects. Suchasni problemy modeliuvannia,

Vyp. 13. S. 192–198. {in Ukrainian}

Yablonskyi P.M., Virchenko G.A., Volokha M.P., Vorobyov O.M., LazarchukVorobyova Yu.V. To the question of the analysis of geometric models of modern

soil processing tools. Suchasni problemy modeliuvannia, 2022. Vyp. 24. S. 193–200. {in Ukrainian}

Neupane, J., Guo, W. Agronomic bases and strategies of accurate water resources management: a review. Agronomy, 2019. Vol. 9. Issue 2. Article 87.

{in English}

Vanin V.V., Volokha M.P., Yurchuk V.P. Boldyrieva L.V. Study of the grain sowing process in accordance with the NO-TILL technology. Zbirnyk dopovidei

XI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Prykladna heometriia, inzhenerna hrafika ta obiekty intelektualnoi vlasnosti». Kyiv: KPI im. Ihoria

Sikorskoho, 2022. S. 122–126. {in Ukrainian}

Zaika P.M. Machines and tools for soil cultivation. Theory of agricultural machines. Vol. 1 (Part 1). Kharkiv: Oko, 2001. 444 s. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статті