ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СТРІЛЧАСТОЇ ЛАПИ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ КОМБІНОВАНОГО КУЛЬТИВАТОРА-СОШНИКА

Автор(и)

  • Микола Волоха Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-0112-7324
  • Петро Яблонський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-1971-5140
  • Олексій Воробйов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-5314-1075

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.30-37

Ключові слова:

геометричне моделювання; стрілчаста лапа; енергетичні показники; комбінований культиватор-сошник; ґрунтообробні знаряддя; сільськогосподарське виробництво

Анотація

У нинішній складний час для України актуальним питанням є підтримування на належному рівні економіки держави. Один із шляхів успішного досягнення означеної мети полягає в подальшому вдосконаленні сільськогосподарського виробництва. Ця галузь нині відіграє провідну роль у стабілізації окреслених процесів.

Важливе в наведеному плані покращення застосовуваних технічних знарядь, зокрема, ґрунтообробних. Значна їх кількість забезпечена різноманітними за призначенням стрілчастими лапами. Їх робочі поверхні дещо схожі, але певним чином відрізняються за своєю формою. Остання суттєво впливає на всілякі параметри та характеристики обробітку землі, зокрема, енергетичні показники.

Сучасні комбіновані робочі органи, що поряд з культивацією використовуються також і для сівби, наприклад, за новими технологіями No-till або Strip-till, потребують додаткових теоретичних та експериментальних досліджень. Оскільки, на відміну від традиційного землеробства, пряма сівба виконується безпосередньо в шар мульчі, коли стернею та іншими рослинними залишками створюється додатковий опір руху робочим органам сівалки. Тому актуальним є опрацювання тягового опору комбінованого культиватора-сошника, особливо у зв’язку з геометричними параметрами стрілчастої лапи як основного елемента даної конструкції.

Головним призначенням стрілчастих лап від початку їх появи було знищення бур’янів шляхом підрізання кореневої системи та розпушення ґрунту при суцільному основному й поверхневому його обробітку. Для міжрядного обробітку згодом почали використовувати просапні культиватори з лапами-підживлювачами, що одночасно з розпушенням ґрунту забезпечують внесення добрив. Подальші вдосконалення геометрії стрілчастих лап просапних культиваторів пов’язані з формуванням агротехнічних прийомів міжрядного обробітку посівів за яких грунт за допомогою полицеподібних поверхонь-підгортачів переміщується з міжряддя в захисну зону рядка. Зауважимо, що починаючи з цього тисячоліття як закордонні, так і вітчизняні фермери повсюдно впроваджують у виробництво технологію прямої сівби, де також застосовуються виконані у формі стрілчастих лап-культиваторів анкерні та комбіновані сошники.

Викладені вище питання, з використанням засобів сучасних  комп’ютерних інформаційних технологій, становлять предмет досліджень даної публікації.

Біографії авторів

Володимир Ванін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Геннадій Вірченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Микола Волоха, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., с. н. с.

Петро Яблонський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ст. викладач

Олексій Воробйов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ст. викладач

Посилання

Література

Войтюк Д.Г., Аніскевич Л.В., Іщенко В.В. Сільськогосподарські машини. Київ: Агроосвіта, 2015. 679 с.

Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Павх І.І. Машини сільськогосподарського виробництва. Тернопіль: ТДПУ, 2005. 228 с.

Шпаар Д. Цукрові буряки (вирощування, збирання, зберігання). Київ: ННЦІАЕ, 2005. 340 с.

Ляшенко С.В. Удосконалення механізованої технології вирощування картоплі. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. №2. С. 162165. DOI 10.31210/visnyk2018.02.27

Яблонський П.М. Особливості конструкції пружинного запобіжного пристрою сошників для прямої сівби. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів», 2022. Вип. 4 (50), С. 144148. DOI 10.32845/msnau.2022.4.21

Aikins K.A., Antille D.L., Jensen T.A., Blackwell J. Performance comparison of residue management units of no-tillage sowing systems: A review. Engineering in Agriculture, Environment and Food. 2019. Vol. 12. Issue 2. P. 181–190. DOI: 10.1016/j.eaef.2018.12.006

Яблонський П.М. Використання геометричних параметрів комбінованого сошника для визначення тягового опору при прямій сівбі. Прикладна геометрія та інженерна графіка, 2022. Вип. 103. С. 209–217. DOI: 10.32347/0131-579x.2022.103.209-217

References

Voitiuk D.H., Aniskevych L.V., Ishchenko V.V. Agricultural machines. Kyiv: Ahroosvita, 2015. 679 s. {in Ukrainian}

Hevko R.B., Tkachenko I.H., Pavkh I.I. Agricultural production machines. Ternopil: TDPU, 2005. 228 s. {in Ukrainian}

Shpaar D. Sugar beets (growing, harvesting, storage). Kyiv: NNTsIAE, 2005. 340 s. {in Ukrainian}

Liashenko S.V. Improvement of the mechanized technology of growing potatoes. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 2018. №2. S. 162165. DOI 10.31210/visnyk2018.02.27 {in Ukrainian}

Yablonskyi P.M. Design features of the spring safety device of coulters for direct seeding. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Mekhanizatsiia ta avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv», 2022. Vyp. 4 (50), S. 144148. DOI 10.32845/msnau.2022.4.21 {in Ukrainian}

Aikins K.A., Antille D.L., Jensen T.A., Blackwell J. Performance comparison of residue management units of no-tillage sowing systems: A review. Engineering in Agriculture, Environment and Food. 2019. Vol. 12. Issue 2. P. 181–190. DOI: 10.1016/j.eaef.2018.12.006 {in English}

Yablonskyi P.M. Using the geometric parameters of the combined coulter to determine the traction resistance during the direct sowing. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika, 2022. Vyp. 103. S. 209–217. DOI: 10.32347/0131-579x.2022.103.209-217 {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06