ФОРМУВАННЯ ОДНОВИМІРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБРАЗІВ СУПЕРПОЗИЦІЯМИ ТОЧКОВИХ МНОЖИН ЗА ДАНИМИ КРАЙОВИМИ УМОВАМИ І ВЕЛИЧИНОЮ СКІНЧЕНОЇ РІЗНИЦІ

Автор(и)

  • Олег Воронцов Полтавський коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0001-7339-9196
  • Ірина Воронцова Полтавський коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0001-9131-2816

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.59-79

Ключові слова:

дискретне моделювання; статико-геометричний метод; геометричний апарат суперпозицій; величина скінченої різниці; числові послідовності.

Анотація

Варіювання функції розподілу зовнішнього навантаження між вузлами дискретної сітки у статико-геометричному методі дозволяє дискретно моделювати криві різної форми і розв’язувати задачі дискретної інтерполяції на площині.

Форма континуального аналога дискретно представленої кривої безпосередньо залежить від характеру функціонально заданого управляючого навантаження, яке формує дискретно представлену криву (ДПК).

Відомі дослідження аспектів зв’язку між статико геометричним методом формування ДПК і аналітичним описом неперервної кривої через синтез статико-геометричного методу формування дискретних кривих і способу моделювання їх числовими послідовностями. Також досліджені окремі питання визначення відповідності рівнянь неперервної поверхні дискретній функції розподілу зовнішнього навантаження.

У даній статті досліджено закономірності змін величин коефіцієнтів суперпозиції двох довільно заданих, як суміжних, так і не суміжних вузлових точок, при умові відомого закону розподілення величини скінченої різниці, яка в окремих випадках буде прообразом зовнішнього навантаження між вузлами каркасу, що є дискретною моделлю визначеного геометричного образу.

Якщо змінювати рівномірно розподілену величину скінченої різниці або значення функції розподілу величини скінченої різниці, або ординати однієї чи двох (крайових) вузлових точок при фіксованих величинах коефіцієнтів суперпозиції, зможемо управляти формою кривої, дискретно представленої вузловими точками її числової послідовності.

Дані дослідження визначають загальний підхід до одержання подібних закономірностей зміни величин коефіцієнтів суперпозиції двох довільно заданих, як суміжних, так і не суміжних вузлових точок для визначення координат  n  точок модельованих будь-яких одновимірних функціональних залежностей та довільних одновимірних множин точок.

Результати дослідження закономірностей зміни величин коефіцієнтів суперпозиції, заданих двох вузлових точок різних елементарних функцій, при умові відомого закону розподілення величини скінченої різниці, дозволять розв’язувати задачі суцільної дискретної інтерполяції та екстраполяції числовими послідовностями будь-яких одновимірних функціональних залежностей (визначати ординати шуканих точок дискретних кривих) без трудомістких операцій складання та розв’язання великих систем лінійних рівнянь.

Біографії авторів

Олег Воронцов, Полтавський коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

 к .т. н., доцент

Ірина Воронцова, Полтавський коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

к. пед. н.

Посилання

Література

Воронцов О.В., Воронцова І.В. Закономірності зміни величин коефіцієнтів суперпозиції у процесі інтерполяції гіперболічними функціями. Прикладні питання математичного моделювання. Херсон: ХНТУ, Т.4, №1. 2021. С. 59 – 66.

https://doi.org/10.32782/KNTU2618-0340/2021.4.1.6

Vorontsov O.V.,Tulupova L.O., Vorontsova I.V. Discrete modeling of building structures geometric images. International Journal of Engineering & Technology. Vol. 7 No. 3.2. 2018. P. 727 – 731.

DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.15467

Vorontsov O.V.,Tulupova L.O., Vorontsova I.V. Geometric and Computer Modeling of Building Structures Forms. International Journal of Engineering & Technology. №7 (4.8), Special Issue №8. 2018. Pages 560-565.

DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27306

Vorontsov O.V.,Tulupova L.O., Vorontsova I.V. Modeling of shell type spatial structural forms by superpositions of support nodes coordinates. Lecture Notes in Civil Engineering. Volume 73. 2019. Pages 501-513.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3

Воронцов О.В. Величина рекурентної залежності у формуванні дискретних кривих на основі суперпозиції одновимірних точкових множин / О.В. Воронцов, І.В. Воронцова, Л.О. Тулупова // Збірник наукових праць Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Мелітополь: МДПУ. Випуск 5. 2016. С. 24 – 29.

(http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/249).

Воронцов, О.В., Усенко В.Г., Воронцова І.В. Систематизація поліноміальних кривих за виглядом функції зовнішнього формоутворюючого навантаження або величини скінченої різниці / О.В. Воронцов, В.Г, Усенко, О.В. Воронцова / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2022. Вип. 103. С. 23-37.

DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2022.103/23-27

Воронцов, О.В., Усенко В.Г., Воронцова І.В. Величина скінченої різниці у формуванні одновимірних геометричних образів представлених числовими послідовностями елементарних функціональних залежностей / О.В. Воронцов, В.Г, Усенко, О.В. Воронцова / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2022. Вип. 102. С. 39-55.

DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.102.39-55

Воронцов, О.В., Усенко В.Г., Воронцова І.В. Дискретна інтерполяція суперпозиціями координат чотирьох точок двовимірних точкових множин на прикладі параболічних поверхонь / О.В. Воронцов, В.Г, Усенко, О.В. Воронцова / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2022. Вип. 101. С. 19-33.

DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.19-33

References

Vorontsov O.V., Vorontsova I.V. Zakonomirnosti zminy velychyn koefitsiientiv superpozytsii u protsesi interpoliatsii hiperbolichnymy funktsiiamy. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. Kherson: KhNTU, T.4, №1. 2021. S. 59 – 66.

https://doi.org/10.32782/KNTU2618-0340/2021.4.1.6

Vorontsov O.V.,Tulupova L.O., Vorontsova I.V. Discrete modeling of building structures geometric images. International Journal of Engineering & Technology. Vol. 7 No. 3.2. 2018. P. 727 – 731. {in English}.

DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.15467

Vorontsov O.V.,Tulupova L.O., Vorontsova I.V. Modeling of shell type spatial structural forms by superpositions of support nodes coordinates. Lecture Notes in Civil Engineering. Volume 73. 2019. Pages 501-513. {in English}.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3

Vorontsov O.V.,Tulupova L.O., Vorontsova I.V. Geometric and Computer Modeling of Building Structures Forms. International Journal of Engineering & Technology. №7 (4.8), Special Issue №8. 2018. Pages 560-565. {in English}.

DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27306

Vorontsov O.V. Velychyna rekurentnoi zalezhnosti u formuvanni dyskretnykh kryvykh na osnovi superpozytsii odnovymirnykh tochkovykh mnozhyn / O.V. Vorontsov, I.V. Vorontsova, L.O. Tulupova / Zbirnyk naukovykh prats Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Melitopol: MDPU. Vypusk 5. 2016. S. 24 – 29.

(http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/249).

Vorontsov, O.V., Usenko V.H., Vorontsova I.V. Systematyzatsiia polinomialnykh kryvykh za vyhliadom funktsii zovnishnoho formoutvoriuiuchoho navantazhennia abo velychyny skinchenoi riznytsi / O.V. Vorontsov, V.H, Usenko, O.V. Vorontsova / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv : KNUBA, 2022. Vyp. 103. S. 23-37.

DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2022.103/23-27

Vorontsov, O.V., Usenko V.H., Vorontsova I.V. Velychyna skinchenoi riznytsi u formuvanni odnovymirnykh heometrychnykh obraziv predstavlenykh chyslovymy poslidovnostiamy elementarnykh funktsionalnykh zalezhnostei / O.V. Vorontsov, V.H, Usenko, O.V. Vorontsova // Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv : KNUBA, 2022. Vyp. 102. S. 39-55.

DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.102.39-55

Vorontsov, O.V., Usenko V.H., Vorontsova I.V. Dyskretna interpoliatsiia superpozytsiiamy koordynat chotyrokh tochok dvovymirnykh tochkovykh mnozhyn na prykladi parabolichnykh poverkhon / O.V. Vorontsov, V.H, Usenko, O.V. Vorontsova / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv : KNUBA, 2022. Vyp. 101. S. 19-33.

DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579X.2021.101.19-33

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06