ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ-РЕСУРСУ «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»

Автор(и)

  • Ольга Назарько Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків), Україна https://orcid.org/0000-0002-3496-8533
  • Віталій Рагулін Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків), Україна https://orcid.org/0000-0003-2083-4937
  • Олександр Ярижко Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків), Україна https://orcid.org/0000-0001-6398-8472
  • Наталія Грицина Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків), Україна https://orcid.org/0000-0002-2043-6085

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.127-137

Ключові слова:

комп'ютерне моделювання; дистанційна освіта; освітній процес; воєнна агресія; інженерно-технічні спеціальності; програмний продукт

Анотація

В даній роботі розглянуто особливості організації освітнього процесу для здобувачів інженерно-технічних спеціальностей при дистанційній формі навчання. Висвітлено основні проблеми, що виникають в системі викладач-здобувач освіти під час навчання. Розглянуто та проаналізовано найпоширеніші ситуації, які викликають у студентів найбільше занепокоєння та призводять до зниження ефективності засвоєння навчального матеріалу під час освітнього процесу в дистанційному форматі, обумовленого режимом військового стану в нашій країні. Дана ситуація, в якій опинилися всі учасники освітнього процесу, безумовно, має вплив на психічно-емоційний стан та якість і готовність засвоєння відповідних компетентностей за напрямом відповідної до спеціальності здобувача освітньої програми.

В свою чергу, науково-педагогічні працівники, які опинилися в таких же складних життєвих та професійних умовах через військову агресію російської федерації, змогли виявити і успішно застосувати свої найліпші організаційні, людські і педагогічні здібності заради підтримки якості та подальшого розвитку освітнього процесу в Україні.

Так, на базі платформи для дистанційного навчання MOODLE у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті розроблений та впроваджений дистанційний курс з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів спеціальностей: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 274 «Автомобільний транспорт». При розробці дистанційних курсів-ресурсів викладачі спрямували свої зусилля на адаптацію та модернізацію колективної, індивідуальної та самостійної роботи здобувачів з метою забезпечення найбільшої ефективності засвоєння відповідних програмних результатів навчання.

Біографії авторів

Ольга Назарько, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків)

к. т. н., доцент

Віталій Рагулін, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків)

к. т. н., доцент

Олександр Ярижко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків)

к. т. н., доцент

Наталія Грицина, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків)

к. т. н., доцент

Посилання

Список літератури

Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. 2-е вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. 655 с.

Рагулін В.М., Ярижко О.В., Назарько О.О. Комп'ютерне моделювання як метод та засіб удосконалення будівельних машин // Міжвідомчий науково-технічний збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 102. Київ, 2022. С. 181–187. DOI: 10.32347/0131-579x.2022.102.181–187

Ярижко О.В., Рагулін В.М., Єфремов О.В., Зятюк А.І. Комп’ютерне моделювання силової взаємодії елементів робочого устаткування навантажувача // Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference «A substantive representation of the system of scientific knowledge», March 27 – 28, 2023 Riga, Latvia by the «InterSci», 2023. Р. 88–90.

Єфименко О. В., Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. Моделювання робочого обладнання малогабаритного навантажувача за допомогою сучасних програмних засобів // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля: науковий журнал / Сєверодонецьк: СНУ, 2017. №4. С. 98 – 102.

Shcherbak О., Ragulin V., Suminov А. (2022) Analysis of the load-bearing system of the load-er according to the results of dynamic tests in the environment of Ansys motion. Automobile Transport, Vol. 51, 58-65.

Єфименко О. В., Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. Моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів за допомогою «AutoDesk Inventor» // Будівництво Матеріалознавство Машиностворення: зб. наук. тр. / Дніпро: ДВНЗ ПДБА 2017. №88. С. 179 – 184.

Шевченко В. О., Рагулін В. М., Ходирєв С.Я. Дослідження навантаження модернізованого механізму підвіски тягової рами автогрейдера сімейства ДЗк-250 // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2019. Вип. 87. С. 18–23.

Назарько О.О., Рагулін В.М., Ярижко О.В., Зайцев І.С. Дослідження аеродинаміки спорткару при використанні методу комп’ютерного моделювання // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2022. Вип. 99. С. 146–150.

Назарько О.О., Рагулін В.М., Зайцев І.С. Використання методу комп’ютерного моделювання при дослідженні обтічності легкового автомобіля обладнаного аеродинамічними елементами // Сучасні проблеми моделювання: Збірник наукових праць. Випуск 22. Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2021. С. 104-110.

Грицина Н.І, Рагулін В.М. Моделювання прольотної будови моста в системі Autodesk Revit // Сучасні проблеми моделювання: Збірник наукових праць. Випуск 19. Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2020. С. 50-56.

Гнітецька Т. КУРС «Інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів технічних університетів. Information Technologies and Learning Tools. 2022, 90. 89-101. 10.33407/itlt.v90i4.4738.

Биков В.Ю., Гриценчук О.О., Жук Ю.О. Дистанційне навчання в Європі та США та перспективи для України» в Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби та технології: колмонографія В.Ю. Биков, ред. Київ, Україна: Аттика, 2015. С. 77–140.

Ron Owston, Dennis N.York (2018) ”The nagging question when designing blended courses: Does the proportion of time devoted to online activities matter?”, The Internet and Higher Education. Volume 36. pp.22-32, January doi: https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.09.001

Райковська Г. О. Теоретико-методичні основи графічної підготовки майбутніх спеціалістів технічних спеціальностей засобами інформаційних технологій». автореф. дис. док. пед. наук, Нац. Університет біоресурсів і природокористування України, Україна, 2011.

Нищак І.Д. Використання електронного навчально-методичного комплексу з креслення в процесі графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання // Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 78, №4 С. 75–89.

Рижов О.А., Іванькова Н.А., Райкова Т.С. Збірник законодавчих актів з організації дистанційного навчання при використанні дистанційної форми навчання або її технологій в освітньому процесі. Запоріжжя: ЗДМУ, 2017. 125с.

Ягупов В. В. , Л. М. Петренко, С. Г. Кравець та ін. Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти : монографія / авт. кол. / За наук. ред. В. В. Ягупова. Житомир: «Полісся», 2019. 234с.

Шкарлет С.М., Вітренко А., Рогова В. та інші. Інформаційно-аналітичний збірник “Освіта України в умовах воєнного стану”. Київ, 2022. 358 с.

Мельник О.П., Слободянюк О.В., Собчук Н.В. Методологічні аспекти дистанційного викладання інженерної та комп`ютерної графіки URL: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/Melnik.php (дата звернення 20.04.2023).

Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. Кухаренка В.М., Бондаренка В.В. Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.

Формування ключових компетентностей здобувачів освіти на основі впровадження педагогіки партнерства (методичні рекомендації) / укл. Пригодій Т. М. ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, 2023. 47 с.

Навчально-методичний посібник для викладачів щодо організації дистанційної форми навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації /За ред. Ісаєнка В.М., Кашина Г.С., Ніколаєв К.Д., Павлюченко Л.С. К : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. 100 с

Дубасенюк О. А. Актуальні проблеми професійної освіти: навчально-методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2018. 352 с.

References

Baklytskyi I.O. Psykholohiia pratsi : pidruchnyk. 2-e vyd., pererob. i dop. K.: Znannia, 2008. 655 p {in Ukranian}.

Ragulin V.M., Yaryzhko O.V., Nazarko O.O. Kompiuterne modeliuvannia yak metod ta zasib udoskonalennia budivelnykh mashyn // Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk “Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika”. Vypusk 102. Kyiv, 2022. p. 181–187 DOI: 10.32347/0131-579x.2022.102.181–187 {in Ukranian}.

Yaryzhko O.V., Ragulin V.M., Yefremov O.V., Ziatiuk A.I. Kompiuterne modeliuvannia sylovoi vzaiemodii elementiv robochoho ustatkuvannia navantazhuvacha // Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference «A substantive representation of the system of scientific knowledge», March 27 – 28, 2023 Riga, Latvia by the «InterSci», 2023. P. 88–90 {in Ukranian}.

Efymenko O. V., Pluhina T. V., Musaiev Z. R. Modeliuvannia robochoho obladnannia malohabarytnoho navantazhuvacha za dopomohoiu suchasnykh prohramnykh zasobiv // Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. Volodymyra Dalia: naukovyi zhurnal / Sieverodonetsk: SNU, 2017. №4. P. 98 – 102 {in Ukranian}.

Shcherbak О., Ragulin V., Suminov А. Analysis of the load-bearing system of the load-er according to the results of dynamic tests in the environment of Ansys motion Automobile Transport, Vol. 51, 2022. P. 58-65.

Efymenko O. V., Pluhina T. V., Musaiev Z. R. Modeliuvannia robochykh protsesiv odnokivshovykh navantazhuvachiv za dopomohoiu «AutoDesk Inventor» // Budivnytstvo Materialoznavstvo Mashynostvorennia: zb. nauk. tr. / Dnipro: DVNZ PDBA 2017. №88. P. 179 – 184 {in Ukranian}.

Shevchenko V. O., Ragulin V. M., Khodyriev S.Ia. Doslidzhennia navantazhennia modernizovanoho mekhanizmu pidvisky tiahovoi ramy avtohreidera simeistva DZk-250 // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno-dorozhnoho universytetu. 2019. Vyp. 87. Р. 18–23 {in Ukranian}.

Nazarko O.O., Ragulin V.M., Yaryzhko O.V., Zaitsev I.S. Doslidzhennia aerodynamiky sportkaru pry vykorystanni metodu kompiuternoho modeliuvannia // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho avtomobilno-dorozhnoho universytetu. 2022. Vyp. 99. Р. 146–150 {in Ukranian}.

Nazarko O.O., Ragulin V.M., Zaitsev I.S. Vykorystannia metodu kompiuternoho modeliuvannia pry doslidzhenni obtichnosti lehkovoho avtomobilia obladnanoho aerodynamichnymy elementamy // Suchasni problemy modeliuvannia: Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 22. Melitopol : MDPU im. B. Khmelnytskoho, 2021. Р. 104-110 {in Ukranian}.

Hrytsyna N.I, Ragulin V.M. Modeliuvannia prolotnoi budovy mosta v systemi Autodesk Revit // Suchasni problemy modeliuvannia: Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 19. Melitopol : MDPU im. B. Khmelnytskoho, 2020. Р. 50-56 {in Ukranian}.

Hnitetska T. KURS «Inzhenerna ta kompiuterna hrafika» dlia studentiv tekhnichnykh universytetiv. Information Technologies and Learning Tools. 2022, 90. 89-101. 10.33407/itlt.v90i4.4738 {in Ukranian}.

Bykov V.Iu., Hrytsenchuk O.O., Zhuk Yu.O. Dystantsiine navchannia v Yevropi ta SShA ta perspektyvy dlia Ukrainy» v Informatsiine zabezpechennia navchalnoho protsesu: innovatsiini zasoby ta tekhnolohii: kolmonohrafiia V.Iu. Bykov, red. Kyiv, Ukraina: Attyka, 2015. Р. 77–140 {in Ukranian}.

Ron Owston, Dennis N.York (2018) ”The nagging question when designing blended courses: Does the proportion of time devoted to online activities matter?”, The Internet and Higher Education. Volume 36. p. 22-32, January doi:https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.09.001

Raikovska H. O. Teoretyko-metodychni osnovy hrafichnoi pidhotovky maibutnikh spetsialistiv tekhnichnykh spetsialnostei zasobamy informatsiinykh tekhnolohii». avtoref. dys. dok. ped. nauk, Nats. Universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, Ukraina, 2011 {in Ukranian}.

Nyshchak I.D. Vykorystannia elektronnoho navchalno-metodychnoho kompleksu z kreslennia v protsesi hrafichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2020, Tom 78, №4 Р. 75–89 {in Ukranian}.

Ryzhov O.A., Ivankova N.A., Raikova T.S. Zbirnyk zakonodavchykh aktiv z orhanizatsii dystantsiinoho navchannia pry vykorystanni dystantsiinoi formy navchannia abo yii tekhnolohii v osvitnomu protsesi. Zaporizhzhia: ZDMU, 2017. 125р {in Ukranian}.

Iahupov V. V., L. M. Petrenko, S. H. Kravets ta in. Dystantsiine navchannia v systemi profesiino-tekhnichnoi osvity : monohrafiia / avt. kol. / Za nauk. red. V. V. Yahupova. Zhytomyr: «Polissia», 2019. 234р {in Ukranian}.

Shkarlet Serhii, Vitrenko Andrii, Rohova Vira ta inshi. Informatsiino-analitychnyi zbirnyk “Osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu”. Kyiv, 2022. 358р {in Ukranian}.

Melnyk O.P., Slobodianiuk O.V., Sobchuk N.V. Metodolohichni aspekty dystantsiinoho vykladannia inzhenernoi ta komp`iuternoi hrafiky URL: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/Melnik.php (data zvernennia 20.04.2023).

Ekstrene dystantsiine navchannia v Ukraini: Monohrafiia / Za red. Kukharenka V.M., Bondarenka V.V. Kharkiv:. Vyd-vo KP «Miska drukarnia», 2020. 409 р {in Ukranian}.

Formuvannia kliuchovykh kompetentnostei zdobuvachiv osvity na osnovi vprovadzhennia pedahohiky partnerstva (metodychni rekomendatsii) / ukl. Pryhodii T. M. ChOIPPO imeni K. D. Ushynskoho, 2023. 47 р {in Ukranian}.

Navchalno-metodychnyi posibnyk dlia vykladachiv shchodo orhanizatsii dystantsiinoi formy navchannia z perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii / Za red. Isaienka V.M., Kashyna H.S., Nikolaiev K.D., Pavliuchenko L.S. K : Vydavnytstvo NPU im. M.P. Drahomanova, 2014. 100р {in Ukranian}.

Dubaseniuk O. A. Aktualni problemy profesiinoi osvity: navchalno-metodychnyi posibnyk. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 2018. 352 р {in Ukranian}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06