ТРИРОЗМІРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТРИЦІ ТА ТРИПАРАМЕТРИЧНІ ТОЧКОВІ ПОЛІНОМИ

Автор(и)

  • Олександр Павленко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8646-2622

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.161-170

Ключові слова:

трирозмірна компоматриця; двокомпоматриця; трипараметричний точковий поліном.

Анотація

Інформується, що трирозмірні композиційні матриці (компоматриці) призначені для утворення, у компактних записах, трипараметричних точкових поліномів і, що основою для складання трирозмірних компоматриць завжди є реальний об’ємний об’єкт, елементи якого мають локаційно-часові ознаки. Ці об’єкти подаються у вигляді дискретної множини базисних точок з необмеженою фінітною кількістю координат. Така множина базисних точок являє собою геометричну композицію, що є каркасом точок цього об’єкту. На базі каркасу точок створюється каркаси ліній за трьома параметричними напрямами, які параметризуються і через це кожна базисна точка визначається трьома параметрами та має потрійний індекс.

Надається приклад геометричного тіла, на якому пояснюються правила індексації його базисних точок. Детально надаються пояснення щодо створення компоматриці точкової для цього геометричного тіла її умовного позначення та індексації елементів цієї компоматриці. Також надаються пояснення щодо створення трьох компоматриць параметричних, відповідних до компоматриці точкової, їхнього умовного позначення та індексації елементів цих компоматриць. Наголошується, що кожному елементу компоматриці точкової відповідає елемент кожної із трьох компоматриць параметричних. Показано, що добуток елементів точкової компоматриці на відповідні елементи параметричної компоматриці надає елементи усіх ребер, за відповідним параметричним напрямом, які входять до складу геометричного тіла. Показано утворення компоматриць геометричної фігури для поверхонь, що входять до складу геометричного тіла, і які можуть бути поданими як його базисні стани.

Наголошується, що утворення елементів компоматриць геометричних фігур як для ребер так  для поверхонь, здійснюється шляхом множення елементів-точок і елементів-характеристичних функцій лише тих, що мають однакові потрійні індекси. Надано пояснення щодо утворення компоматриці геометричної фігури для геометричного тіла, елементи якої також здобуваються шляхом множення елементів-точок і елементів-характеристичних функцій, за трьома параметричними напрямами, лише тих, що мають однакові потрійні індекси. Вказується, що сума усіх елементів компоматриці геометричної фігури являє собою трипараметричний точковий поліном, який неперервно визначає поточні точки як на поверхні геометричного тіла так і всередині нього.

Запропоновано трирозмірні компоматриці подавати у вигляді двокомпоматриць. Надано пояснення щодо створення двокомпоматриць та здійснення операцій над ними

Біографія автора

Олександр Павленко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 к. т. н., доцент

Посилання

Література

Адоньєв Є.О. Композиційний метод геометричного моделювання багатофакторних систем: дис. ... д-ра техн. наук. Київ : КНУБА, 2018. 512 с.

Верещага В.М. Композиційне геометричне моделювання: Моногафія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. 108с.

Верещага В.М., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О. Метод композиційного геометричного моделювання. Монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 310с.

Верещага В.М., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О., Лисенко К.Ю. Основи композиційного геометричного моделювання: навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 255 с.

Лисенко К.Ю. Теоретичні основи методів утворення композиційних ліній і поверхонь: дис…к. т. н. Київ : КНУБА, 2022. 267с.

Лисенко К.Ю., Найдиш А.В., Балюба І.Г., Верещага В.М. Особливості композиційного геометричного моделювання. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. збірник. Київ : КНУБА, 2019. Вип. 95. С.131-136.

Павленко О.М. Порівняльний аналіз композиційної інтерполяції з традиційними методами. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2022. Вип. 103. С. 162-174.

References

Adoniev Ye.O. Kompozytsiinyi metod heometrychnoho modeliuvannia bahatofaktornykh system: dys. ... d-ra tekhn. nauk. Kyiv : KNUBA, 2018. 512 s.

Vereshchaha V.M. Kompozytsiine heometrychne modeliuvannia: Monohafiia. Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 2017. 108s.

Vereshchaha V.M., Naidysh A.V., Adoniev Ye.O. Metod kompozytsiinoho heometrychnoho modeliuvannia. Monohrafiia. Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 2019. 310s.

Vereshchaha V.M., Naidysh A.V., Adoniev Ye.O., Lysenko K.Iu. Osnovy kompozytsiinoho heometrychnoho modeliuvannia: navchalnyi posibnyk. Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 2019. 255 s.

Lysenko K.Iu. Teoretychni osnovy metodiv utvorennia kompozytsiinykh linii i poverkhon: dys…k. t. n. Kyiv : KNUBA, 2022. 267s.

Lysenko K.Iu., Naidysh A.V., Baliuba I.H., Vereshchaha V.M. Osoblyvosti kompozytsiinoho heometrychnoho modeliuvannia. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika: mizhvid. nauk.-tekhn. zbirnyk. Kyiv : KNUBA, 2019. Vyp. 95. S.131-136.

Pavlenko O.M. Porivnialnyi analiz kompozytsiinoi interpoliatsii z tradytsiinymy metodamy. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv : KNUBA, 2022. Vyp. 103. S. 162-174.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06