РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ДОДАТКІВ ДО ПАКЕТУ AUTODESK INVENTOR

Автор(и)

  • Олександр Черніков Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-6636-4566
  • Ольга Назарько Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-3496-8533
  • Ірина Усенко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-6217-4423

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.190-200

Ключові слова:

комп'ютерне моделювання; стандартизація; кресленик; Autodesk Inventor; API; iLogic; VBA.

Анотація

Робота є продовженням попередніх досліджень з питань розширення можливостей комп’ютерного моделювання та адаптації інструментів відповідних пакетів програм для розробки конструкторської документації у відповідності до стандартів. Метою даної роботи є розробка та використання модулів, що дозволяють спростити роботу користувача пакетів 3D-моделювання. Таке спрощення досягається за рахунок використання інтерфейсу програмування додатків (API), як спеціального протоколу взаємодії комп'ютерних програм, зокрема, у середовищі пакету Autodesk Inventor. Основним завданням є дослідження об’єктних моделей на основі API програм та розробка/удосконалення алгоритмів і методів створення цифрових моделей об'єктів. Це передбачає використання мов програмування та можливостей, що з'явилися в останніх версіях програм Autodesk Inventor, Fusion 360, AutoCAD та ін. Раніше були запропоновані модулі для побудови правильної конічної фаски для призматичних тіл та для отворів, які виходять на циліндричні поверхні.

В роботі розглянуті й розв’язані питання відображення на креслениках у відповідності до стандартів нарізних з’єднань та ребер жорсткості у перерізах, а також спрощеного відображення ліній переходу в місцях застосування ливарних радіусів.

Для вирішення вищезазначених питань увага була зосереджена на більш глибокому вивченні можливостей API управління об'єктами, методами та властивостями їх елементів, що належать до відповідного середовища. В принципі, всі операції, що виконуються в діалоговому режимі, можна запрограмувати за допомогою відповідних макросів. Застосування запропонованих алгоритмів та інструментальних засобів дозволить значно прискорити процес проектування спеціальних елементів різноманітних деталей.

Біографії авторів

Олександр Черніков, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

д. т. н., професор

Ольга Назарько, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

к. т. н., доцент

Ірина Усенко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

к. т. н., доцент

Посилання

Література

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації: Національний стандарт України. Київ. Держспоживстандарт України. 2005. 55 с.

Frederick E. Giesecke, Shawna Lockhart, Marla Goodman, Cindy M. Johnson Technical Drawing with Engineering Graphics (15 ed.). Pearson education, inc. 2016. 1076 p.

Colin H. Simmons and Denis E. Maguire Manual of Engineering Drawing (to British and International Standards). Elsevier Newnes. 2004. 308 p.

Horst-W. Grollius Technisches Zeichnen für Maschinenbauer. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. 2017. 192 p.

Черников А.В., Иванов Е.М., Грайворонский Е.С. Адаптация пакета Autodesk Inventor для учебного процесса и научных исследований. Технічна естетика і дизайн. К.: КНУБА, 2012. Вип. 11. С. 208-212.

Черніков О.В. Використання можливостей параметричного моделювання пакету Inventor в наукових дослідженнях та навчальному процесі. Прикл. геометрія та інж. графіка. К.: КНУБА, 2008. С. 98-102.

Черніков О.В. Впровадження сучасних технологій комп’ютерного моделювання в навчальний процес ХНАДУ. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Зб. наук. пр. Вип. 73. Харків: ХНАДУ, 2016. С. 239-244.

Черніков О.В., Калюжна Н.Є., Ламдаіні А. Особливості автоматизації процесів моделювання в пакеті Autodesk Inventor Прикладні питання математичного моделювання: науковий журнал. Т. 4, № 2.1. Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2021. С. 261-268.

Черніков О.В. Розширення можливостей комп’ютерного моделювання за рахунок використання API (на прикладі пакету Autodesk Inventor). Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Зб. наук. пр. 2022. Вип. 99. С. 111–117. DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.99.0.111

Inventor – Documentation for API / Macros. URL: forums.autodesk.com/ t5/inventor-customization/ inventor-documentation-for-api-macros/td-p/7505186 (дата звернення 5/10/2022).

Inventor API User's Manual. URL: help.autodesk.com/view/INVNTOR/ 2023/ENU/?guid= GUID-5901102A-F148-4CD4-AF50-26E2AFDEE6A7 (дата звернення 20/10/2022).

Autodesk® Inventor® API Object Model reference document. URL: knowledge.autodesk.com/akn-aknsite-article-attachments/d20aa033-13a7-4b23-a790-1897b317c523.pdf (дата звернення 21/01/2023).

Modeling and recognition of 2D/3D images ( ООП на VB примерах / API CAD / CAD Systems API). URL: api-2d3d-cad.com/oop_vb; api-2d3d-cad.com/autodesk; api-2d3d-cad.com/category/ cad-systems-api (дата звернення 10/09/22).

Inventor iLogic and VB.net Forum. URL: forums.autodesk.com/t5/inventor-ilogic-and-vb-net-forum/bd-p/120/page/816 (дата звернення 29/11/2022).

References

DSTU 3321:2003 Systema konstruktors'koi' dokumentacii': Nacional'nyj standart Ukrai'ny. Kyi'v. Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny. 2005. 55 p. {in Ukrainian}.

Frederick E. Giesecke, Shawna Lockhart, Marla Goodman, Cindy M. Johnson Technical Drawing with Engineering Graphics (15 ed.). Pearson education, inc. 2016. 1076 p.

Colin H. Simmons and Denis E. Maguire Manual of Engineering Drawing (to British and International Standards). Elsevier Newnes. 2004. 308 p.

Horst-W. Grollius Technisches Zeichnen für Maschinenbauer. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. 2017. 192 p. {in German}.

Chernikov A.V., Ivanov E.M., Grajvoronskij E.S. Adaptacija paketa Autodesk Inventor dlja uchebnogo processa i nauchnyh issledovanij [Adaptation of the Autodesk Inventor package for the educational process and scientific research]. Tehnіchna estetika і dizajn – Technical aesthetics and design. Kyiv, KNUBA Publ., 2012. no. 11. pp. 208-212. {in Russian}.

Chernikov O.V. Vykorystannja mozhlyvostej parametrychnogo modeljuvannja paketu Inventor v naukovyh doslidzhennjah ta navchal'nomu procesi [Using Inventor's parametric modeling capabilities in research and education]. Prykl. geometrija ta inzh. grafika – Applied geometry and engineering graphics. K.: KNUBA, 2008. Pp. 98-102. {in Ukrainian}.

Chernikov O.V. Vprovadzhennja suchasnyh tehnologij komp’juternogo modeljuvannja v navchal'nyj proces HNADU [Implementation of modern computer modeling technologies in the educational process of KhNADU]. Visnyk Har'kivskogo nacyonal'nogo avtomobyl'no-dorozhnogo unyversyteta. Zbirka nauk. prats' – Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University, 2016, no. 73, pp. 239–244.. {in Ukrainian}.

Chernikov O.V., Kaljuzhna N.Je., Lamdaini A. Osoblyvosti avtomatyzacii procesiv modelju-vannja v paketi Autodesk Inventor [Features of automation of modeling processes in the Autodesk Inventor package]. Prykladni pytannja matematychnogo modeljuvannja: naukovyj zhurnal – Applied Problems of Mathematical Modeling: scientific journal. 2021, v. 4, no. 2.1. Khersons'kyj Nacional'nyj Tehnichnyj Universytet Publ., pp. 261-268. {in Ukrainian}.

Chernikov O.V. Rozshyrennja mozhlyvostej komp’juternogo modeljuvannja za rahunok vykorystannja API (na prykladi paketu Autodesk Inventor) [Increasing Computer Modeling Capabilities by using API (in the example of Autodesk Inventor package)]. Visnyk Har'kivskogo nacyonal'nogo avtomobyl'no-dorozhnogo unyversyteta. Zbirka nauk. prats' – Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University. 2022. Vyp. 99. Pp. 111–117. {in Ukrainian}. DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.99.0.111

Inventor – Documentation for API / Macros. URL: forums.autodesk.com/ t5/inventor-customization/ inventor-documentation-for-api-macros/td-p/7505186 (дата звернення 5/10/2022).

Inventor API User's Manual. URL: help.autodesk.com/view/INVNTOR/ 2023/ENU/?guid= GUID-5901102A-F148-4CD4-AF50-26E2AFDEE6A7 (дата звернення 20/10/2022).

Autodesk® Inventor® API Object Model reference document. URL: knowledge.autodesk.com/akn-aknsite-article-attachments/d20aa033-13a7-4b23-a790-1897b317c523.pdf (дата звернення 21/01/2023).

Modeling and recognition of 2D/3D images ( ООП на VB примерах / API CAD / CAD Systems API). URL: api-2d3d-cad.com/oop_vb; api-2d3d-cad.com/autodesk; api-2d3d-cad.com/category/ cad-systems-api (дата звернення 10/09/22).

Inventor iLogic and VB.net Forum. URL: forums.autodesk.com/t5/inventor-ilogic-and-vb-net-forum/bd-p/120/page/816 (accessed 29/11/2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06