МОДУЛЬНО-ГЕОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЄКТУВАННІ ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Автор(и)

  • Володимир Ванін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-7008-7269
  • Генадій Вірченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-9586-4538
  • Петро Яблонський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-1971-5140
  • Юлія Лазарчук-Воробйова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-7866-3299
  • Олексій Воробйов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-5314-1075

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.16-22

Ключові слова:

автоматизоване проєктування; геометричне моделювання; комп’ютерні інформаційні технології; машинобудування; модульний підхід; структурно-параметрична методологія

Анотація

Машинобудування являє собою одну з базових галузей світової промисловості. З ним тісно пов’язане становлення нашої держави як складової спільноти європейських країн. Тому доволі актуальний подальший розвиток машинобудування шляхом здійснення належних його вдосконалень. Загальновизнаним напрямком підвищення якості продукції є автоматизоване проєктування, що нині доволі розповсюджене в зазначеній сфері діяльності. Про це свідчить широке використання різноманітних CAD/CAM/CAE/PDM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing/Computer-Aided Engineering/Product Data Management) комп’ютерних систем. Без останніх створити технічні об’єкти світового рівня практично неможливо. Даний факт обумовлено тим, що вказані засоби дозволяють суттєво скоротити терміни проєктування виробів, підвищити їхню якість, знизити витрати при виготовленні та експлуатації.

Відомо, що геометричне моделювання становить фундаментальний компонент створення багатьох видів промислової продукції, є невід’ємним елементом багатьох сучасних САПР (систем автоматизованого проєктування). Отже, від досконалості комп’ютерного формоутворення суттєво залежать відповідні характеристики опрацьовуваних технічних об’єктів. Існує чимало науково-методичних підходів до ефективної його практичної реалізації. Один із них становить методологія структурно-параметричного геометричного моделювання, запропонована науковою школою прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Прогресивним напрямком у машинобудуванні є модульний підхід, що застосовується під час проєктування, виготовлення та експлуатації  технічної продукції. Багато питань на різних стадіях життєвого циклу тісно пов’язані з геометричними параметрами виробів. Тому актуальна науково-прикладна задача стосовно напрацювання належних засобів для відповідного комп’ютерного формоутворення. На окреслення стратегії для вирішення описаного завдання націлена ця публікація. Подана в ній концепція опирається на засади структурно-параметричної методології

Біографії авторів

Володимир Ванін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н. професор

Генадій Вірченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Петро Яблонський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Юлія Лазарчук-Воробйова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач

Олексій Воробйов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач

Посилання

Література

Сиротинський О. А. Основи автоматизації проектування машин. Рівне: УДУВГП, 2003. 252 с.

Цибенко О. С., Крищук М. Г. Системи автоматизованого проектування та інженерного аналізу в машинобудуванні. Київ: НТУУ «КПІ», 2008. 100 с.

Донченко М. В. Технології комп’ютерного проектування. Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 64 с.

Ванін В. В., Вірченко Г. А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 42−48.

Базров Б. М. Модульная технология в машиностроении. Москва: Машиностроение, 2001. 368 с.

Вірченко Г. А. Застосування комп’ютерних структурно-параметричних геометричних моделей для раціонального проектування технологічних процесів у машинобудуванні. Машинознавство, 2010, №7 (157). С. 34.

Філіппова М. В., Соколенко М. В., Гавриш М. О. Модульні технології складання редуктора. Молодий вчений, 2016. №7 (34). С. 198−200.

Кальченко В. В. Модульне 3D моделювання формоутворюючих систем шліфувальних верстатів, інструментів та оброблюваних поверхонь. Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2005. Т. 10, № 1. С. 68−79.

Пальчевський Б. О. Дослідження технологічних систем (моделювання, проектування, оптимізація). Львів: Світ, 2001. 232 с.

References

Syrotynskyi O. A. Osnovy avtomatyzatsii proektuvannia mashyn. Rivne: UDUVHP, 2003. 252 s. {in Ukrainian}

Tsybenko O. S., Kryshchuk M. H. Systemy avtomatyzovanoho proektuvannia ta inzhenernoho analizu v mashynobuduvanni. Kyiv: NTUU «KPI», 2008. 100 s. {in Ukrainian}

Donchenko M. V. Tekhnolohii kompiuternoho proektuvannia. Mykolaiv: ChNU im. Petra Mohyly, 2021. 64 s. {in Ukrainian}

Vanin V. V., Virchenko G. A. Vyznachennia ta osnovni polozhennia strukturno-parametrychnoho heometrychnoho modeliuvannia. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. 2009. Vyp. 23. S. 42−48. {in Ukrainian}

Bazrov B. M. Modulnaia tekhnolohyia v mashynostroenyy. Moskva: Mashynostroenye, 2001. 368 s. {in Russian}

Virchenko G. A. Zastosuvannia kompiuternykh strukturno-parametrychnykh heometrychnykh modelei dlia ratsionalnoho proektuvannia tekhnolohichnykh protsesiv u mashynobuduvanni. Mashynoznavstvo, 2010, №7 (157). S. 34. {in Ukrainian}

Filippova M. V., Sokolenko M. V., Havrysh M. O. Modulni tekhnolohii skladannia reduktora. Molodyi vchenyi, 2016. №7 (34). S. 198−200. {in Ukrainian}

Kalchenko V. V. Modulne 3D modeliuvannia formoutvoriuiuchykh system shlifuvalnykh verstativ, instrumentiv ta obrobliuvanykh poverkhon. Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, 2005. T. 10, № 1. S. 68−79. {in Ukrainian}

Palchevskyi B. O. Doslidzhennia tekhnolohichnykh system (modeliuvannia, proektuvannia, optymizatsiia). Lviv: Svit, 2001. 232 s. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02