ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ ТОЧКОВИХ ПОЛІНОМІВ

Автор(и)

  • Віктор Верещага Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0003-0038-8300
  • Ксенія Лисенко Мелітопольська школа прикладної геометрії імені Володимира Найдиша, Україна https://orcid.org/0000-0003-3047-6352

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.33-40

Ключові слова:

оптимізаційні точкові поліноми, характеристичні функції, композиційне геометричне моделювання.

Анотація

Надано у загальних рисах ідею розв’язання задачі зменшення ресурсовитратності точкових поліномів у їхніх програмних реалізаціях.

Коротко викладається постановка задачі щодо зменшення ресурсовитратності точкових поліномів у їхніх програмних реалізаціях.

Викладено бачення щодо розв’язання цієї проблеми, яке полягає у необхідності зменшення кількості доданків точкового поліному, що оптимізує кількість базисних точок у обчисленні поточної точки на композиційні геометричні моделі. Постає задача в необхідності визначення кількості доданків точкового поліному, котрі можна відкинути у точковому рівнянні, з метою зниження його степеня.

Відкидання доданків дозволяє оптимізувати точковий поліном, що дозволить зменшити ресурсовитратність на створення і використання композиційної геометричної моделі реального об’єкту з великими базами даних. При цьому, степінь поліному лишається без зміни, однак погіршується точність роботи моделі.

Викладено ідею щодо зменшення кількості доданків точкових поліномів залишаючи, при цьому, їх степінь незмінною. Розв’язання цієї задачі у подальшому підвищить ефективність застосування композиційних геометричних моделей для вихідних дискретних геометричних об’єктів з великими базами даних. Підвищення ефективності відбудеться через зменшення ресурсовитратності на створення і використання програмних реалізацій цих композиційних моделей у вигляді оптимізованих точкових поліномів, через зменшення часу на обробку великих даних і на прийняття необхідних управлінських рішень. Застосовувати оптимізовані точкові поліноми можна як для проведення прикидних розрахунків щодо досліджуваного реального об’єкту, так і для кінцевих обчислень, враховуючи наявність похибок, які не спотворюють висновки стосовно прийняття альтернатив щодо перебігу досліджуваних процесів.

Біографії авторів

Віктор Верещага, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

д. т. н., професор

Ксенія Лисенко, Мелітопольська школа прикладної геометрії імені Володимира Найдиша

PhD

Посилання

Література

Верещага В.М., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О., Лисенко К.Ю. Основи композиційного геометричного моделювання: навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 255 с.

Верещага В.М. Композиційне геометричне моделювання: Моногафія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. 108с.

Адоньєв Є.О. Композиційний метод геометричного моделювання багатофакторних систем: дис. ... д-ра техн. наук. Київ : КНУБА, 2018. 512 с.

Лисенко К.Ю. Теоретичні основи методів утворення композиційних ліній і поверхонь: дис…к. т. н. Київ. КНУБА, 2022. 267с.

Верещага В.М., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О. Метод композиційного геометричного моделювання. Монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 310с.

Верещага В.М., Павленко О.М., Найдиш А.В. Моделювання горизонтального земельного майданчика у точковому численні: монографія. Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. 187 с.

Павленко О.М. Параметричні композиційні матриці / Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. Київ : КНУБА, 2023. С. 91-96.

Муртазієв Е.Г. Алгоритм утворення смуги дифпроєкцій та визначення композиційних похідних у базисних точках / Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. КНУБА. Київ, 2023. С. 102-105.

Верещага В.М. Про необхідність розробки методів композиційного диференціювання та композиційного інтегрування / Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. Київ : КНУБА, 2023. С. 108-110.

Павленко О. (2023). Утворення позначення однорозмірних композиційних матриць точкових і операції над ними / Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1(XII). С. 17–21.

Муртазієв Е. (2023). Обґрунтування необхідності розробки методів композиційного диференціювання та інтегрування / Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1(XII), 22–26.

Павленко О.М., Муртазієв Е.Г., Верещага В.М. Точкові поліноми як композиційні геометричні моделі. Прикладні питання математичного моделювання. Том 5 № 1 (2022). С. 64-71.

Павленко О.М., Муртазієв Е.Г, Лисенко К.Ю., Верещага В.М. Композиційні матриці – геометрична фігура / Сучасні проблеми моделювання. (Фахове видання, категорія Б). Випуск 25. Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2023. С. 176-183.

Лисенко К.Ю., Павленко О.М., Муртазієв Е.Г., Верещага В.М. Утворення точкових поліномів з використанням компоматриць - геометрична фігура / 25 Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми геометричного моделювання”. Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького, 06-09 червня 2023. С. 32-33.

Верещага В.М., Лисенко К.Ю. (2023) Композиційні символи / Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. Київ : КНУБА, 2023. Вип. 104. С. 38-48.

Верещага В.М, Муртазієв Е.Г. (2023) Утворення композиційних похідних для точкових поліномів / Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. Київ : КНУБА, 2023. Вип. 104. . 49-58.

References

Vereshchaga V.M., Najdysh A.V., Adoniev Є.O., Lysenko K.Ju. Osnovy kompozycіjnogo geometrychnogo modeljuvannja: navchal'nyj posіbnyk. Melіtopol: FOP Odnorog T.V., 2019. 255 s. {in Ukrainian}

Vereshchaha V.M. Kompozytsiine heometrychne modeliuvannia: Monohafiia. Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 2017. 108s.

Adoniev Ye.O. Kompozytsiinyi metod heometrychnoho modeliuvannia bahatofaktornykh system: dys. ... d-ra tekhn. nauk. Kyiv : KNUBA, 2018. 512 s.

Lysenko K.Iu. Teoretychni osnovy metodiv utvorennia kompozytsiinykh linii i poverkhon: dys…k.t.n. Kyiv : KNUBA, 2022. 267s.

Vereshchaha V.M., Naidysh A.V., Adoniev Ye.O. Metod kompozytsiinoho heometrychnoho modeliuvannia. Monohrafiia. Melitopol : FOP Odnoroh T.V., 2019. 310s.

Vereshchaha V.M., Pavlenko O.M., Naidysh A.V. Modeliuvannia horyzontalnoho zemelnoho maidanchyka u tochkovomu chyslenni: monohrafiia. Melitopol : MDPU imeni Bohdana Khmelnytskoho, 2019. 187s.

Pavlenko O.M. Parametrychni kompozytsiini matrytsi / Zbirnyk tez dopovidei XVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Obukhivski chytannia» 30 bereznia 2023 r. KNUBA : Kyiv, 2023. S. 91-96.

Murtaziiev E.H. Alhorytm utvorennia smuhy dyfproiektsii ta vyznachennia kompozytsiinykh pokhidnykh u bazysnykh tochkakh / Zbirnyk tez dopovidei XVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Obukhivski chytannia» 30 bereznia 2023. KNUBA : Kyiv, 2023. S. 102-105.

Vereshchaha V.M. Pro neobkhidnist rozrobky metodiv kompozytsiinoho dyferentsiiuvannia ta kompozytsiinoho intehruvannia / Zbirnyk tez dopovidei XVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Obukhivski chytannia» 30 bereznia 2023. Kyiv : KNUBA, 2023. S. 108-110.

Pavlenko O. (2023). Utvorennia poznachennia odnorozmirnykh kompozytsiinykh matryts tochkovykh i operatsii nad nymy / Prykladna heometriia, inzhenerna hrafika ta obiekty intelektualnoi vlasnosti. 1(XII). S. 17–21.

Murtaziiev E. (2023). Obgruntuvannia neobkhidnosti rozrobky metodiv kompozytsiinoho dyferentsiiuvannia ta intehruvannia / Prykladna heometriia, inzhenerna hrafika ta obiekty intelektualnoi vlasnosti. 1(XII). S. 22–26.

Pavlenko O.M., Murtaziiev E.H., Vereshchaha V.M. Tochkovi polinomy yak kompozytsiini heometrychni modeli / Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. Tom 5, № 1 (2022). S. 64-71.

Pavlenko O.M., Murtaziiev E.H, Lysenko K.Iu., Vereshchaha V.M. Kompozytsiini matrytsi – heometrychna fihura / Suchasni problemy modeliuvannia. (Fakhove vydannia, katehoriia B). Melitopol : MDPU imeni Bohdana Khmelnytskoho, 2023. № 25. S. 176-183.

Lysenko K.Iu., Pavlenko O.M., Murtaziiev E.H., Vereshchaha V.M. Utvorennia tochkovykh polinomiv z vykorystanniam kompomatryts - heometrychna fihura / 25 Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Suchasni problemy heometrychnoho modeliuvannia”, 06-09 chervnia 2023. Melitopol : MDPU imeni Bohdana Khmelnytskoho, 2023. S. 32-33.

Vereshchaha V.M., Lysenko K.Iu. (2023) Kompozytsiini symvoly / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika: mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zb. Kyiv : KNUCA, 2023. (104). S. 38-48.

Vereshchaha V.M, Murtaziiev E.H. (2023) Utvorennia kompozytsiinykh pokhidnykh dlia tochkovykh polinomiv / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika: mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zb. Kyiv : KNUCA, 2023. (104). S. 49-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02