АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ ВІДЛІКУ ТА ЦЕНТРУ ПРОЄКТУВАННЯ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПРОЄКЦІЙ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ПОХІДНОЇ

Автор(и)

  • Віктор Верещага Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0003-0038-8300
  • Ернест Муртазієв Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0002-2154-5523
  • Ксенія Лисенко Мелітопольська школа прикладної геометрії імені Володимира Найдиша, Україна https://orcid.org/0000-0003-3047-6352

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.41-52

Ключові слова:

композиційна похідна; точковий поліном; дифпроєкції; точка відліку дифпроєкцій; центр проєктування дифпроєкцій; диференціальні проєкції

Анотація

Пояснюється проблема, яка розв’язується у цій статті, що полягає у встановленні кореляції між композиційною похідною дискретної кривої та похідною неперервної кривої знайденої інтерполяції базисних точок цієї ж дискретної кривої. У відповідності до визначної проблеми, розроблено алгоритм кореляції між оцифрованою графічною похідною та значеннями традиційної похідної через визначення точки відліку та центру проєктування, які, у подальшому, використовуються для утворення смуги дифпроєкцій. Здійснено аналіз останніх досліджень щодо означеної теми статті. Надається означення композиційної похідної та пояснюється, яким чином вона утворюється. Вказується на те, що степінь точкового поліному та його похідної є однаковими та надається пояснення щодо цього. Розроблено алгоритм знаходження точки відліку та центру проєктування, при цьому, кожний із його пунктів супроводжується відповідним кроком тестового прикладу. У відповідності до обчислень тестового прикладу надано візуалізацію визначення точки відліку та побудову центру проєктування.

Біографії авторів

Віктор Верещага, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

PhD, prof

Ернест Муртазієв, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

к. п. н., доцент

Ксенія Лисенко, Мелітопольська школа прикладної геометрії імені Володимира Найдиша

PhD

Посилання

Література

Верещага В.М. Композиційне геометричне моделювання: Моногафія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. 108 с.

Адоньєв Є.О. Композиційний метод геометричного моделювання багатофакторних систем: дис. ... д-ра техн. наук. К.: КНУБА, 2018. 512 с.

Лисенко К.Ю. Теоретичні основи методів утворення композиційних ліній і поверхонь: дис…к.т.н. Київ. КНУБА, 2022. 267 с.

Верещага В.М., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О., Лисенко К.Ю. Основи композиційного геометричного моделювання: навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 255 с.

Верещага В.М., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О. Метод композиційного геометричного моделювання. Монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 310 с.

Павленко О.М. Параметричні композиційні матриці. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. КНУБА. Київ, 2023. С. 91-96.

Лисенко К.Ю. Точкові композиційні матриці. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. КНУБА. Київ, 2023. С. 97-99.

Муртазієв Е.Г. Алгоритм утворення смуги дифпроєкцій та визначення композиційних похідних у базисних точках. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. КНУБА. Київ, 2023, с. 102-105.

Верещага В.М. Про необхідність розробки методів композиційного диференціювання та композиційного інтегрування. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. КНУБА. Київ, 2023. С. 108-110.

Павленко О. (2023). Утворення позначення однорозмірних композиційних матриць точкових і операції над ними. Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1(XII), 17–21.

Муртазієв Е. (2023). Обґрунтування необхідності розробки методів композиційного диференціювання та інтегрування. Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1(XII), 22–26.

Павленко О.М., Муртазієв Е.Г., Верещага В.М. Точкові поліноми як композиційні геометричні моделі. Прикладні питання математичного моделювання. Том 5 № 1 (2022). С. 64-71.

Павленко О.М., Муртазієв Е.Г, Лисенко К.Ю., Верещага В.М. Композиційні матриці – геометрична фігура. Сучасні проблеми моделювання. (Фахове видання, категорія Б) Випуск 25. Мелітополь. 2023 р. С. 176-183.

Верещага В.М, Муртазієв Е.Г. (2023) Утворення композиційних похідних для точкових поліномів. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (104). С. 49-58.

Верещага В.М., Лисенко К.Ю. (2023) Композиційні символи. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (104). С. 38-48.

References

Vereshchaha V.M. Kompozytsiine heometrychne modeliuvannia: Monohafiia. Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 2017. 108 s.

Adoniev Ye.O. Kompozytsiinyi metod heometrychnoho modeliuvannia bahatofaktornykh system: dys. ... d-ra tekhn. nauk. Kyiv : KNUBA, 2018. 512 s.

Lysenko K.Iu. Teoretychni osnovy metodiv utvorennia kompozytsiinykh linii i poverkhon: dys…k.t.n. Kyiv : KNUBA, 2022. 267s.

Vereshchaga V.M., Najdysh A.V., Adoniev Є.O., Lysenko K.Ju. Osnovy kompozycіjnogo geometrychnogo modeljuvannja: navchal'nyj posіbnyk. Melіtopol: FOP Odnorog T.V., 2019. 255 s. {in Ukrainian}

Vereshchaha V.M., Naidysh A.V., Adoniev Ye.O. Metod kompozytsiinoho heometrychnoho modeliuvannia. Monohrafiia. Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 2019. 310 s.

Pavlenko O.M. Parametrychni kompozytsiini matrytsi. Zbirnyk tez dopovidei XVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Obukhivski chytannia» 30 bereznia 2023 r. KNUBA. Kyiv, 2023, S. 91-96.

Vereshchaha V.M., Pavlenko O.M., Naidysh A.V. Modeliuvannia horyzontalnoho zemelnoho maidanchyka u tochkovomu chyslenni: monohrafiia. Melitopol: MDPU imeni Bohdana Khmelnytskoho. 2019. 187 s.

Murtaziiev E.H. Alhorytm utvorennia smuhy dyfproiektsii ta vyznachennia kompozytsiinykh pokhidnykh u bazysnykh tochkakh. Zbirnyk tez dopovidei XVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Obukhivski chytannia» 30 bereznia 2023 r. KNUBA. Kyiv, 2023, S. 102-105.

Vereshchaha V.M. Pro neobkhidnist rozrobky metodiv kompozytsiinoho dyferentsiiuvannia ta kompozytsiinoho intehruvannia. Zbirnyk tez dopovidei XVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Obukhivski chytannia» 30 bereznia 2023 r. KNUBA. Kyiv, 2023, S. 108-110.

Pavlenko O. (2023). Utvorennia poznachennia odnorozmirnykh kompozytsiinykh matryts tochkovykh i operatsii nad nymy. Prykladna heometriia, inzhenerna hrafika ta obiekty intelektualnoi vlasnosti, 1(XII), 17–21.

Murtaziiev E. (2023). Obgruntuvannia neobkhidnosti rozrobky metodiv kompozytsiinoho dyferentsiiuvannia ta intehruvannia. Prykladna heometriia, inzhenerna hrafika ta obiekty intelektualnoi vlasnosti, 1(XII), 22–26.

Pavlenko O.M., Murtaziiev E.H., Vereshchaha V.M. Tochkovi polinomy yak kompozytsiini heometrychni modeli. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. Tom 5 № 1 (2022) S. 64-71.

Pavlenko O.M., Murtaziiev E.H, Lysenko K.Iu., Vereshchaha V.M. Kompozytsiini matrytsi – heometrychna fihura. Suchasni problemy modeliuvannia. (Fakhove vydannia, katehoriia B) Vypusk 25. Melitopol. 2023 r., S. 176-183.

Vereshchaha V.M, Murtaziiev E.H. (2023) Utvorennia kompozytsiinykh pokhidnykh dlia tochkovykh polinomiv. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika: mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zb. (104). S. 49-58.

Vereshchaha V.M., Lysenko K.Iu. (2023) Kompozytsiini symvoly. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika: mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zb. (104). S. 38-48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02