ДО ПИТАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ

Автор(и)

  • Генадій Вірченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-9586-4538
  • Вячеслав Мартинов Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-0822-1970
  • Микола Терещук Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-4444-3677

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.53-61

Ключові слова:

архітектурне формоутворення; геометричне моделювання; комп’ютерні інформаційні технології; православні храми; структурно-параметричний підхід; Чернігівщина.

Анотація

У наш складний життєвий період, який пов’язаний із війною в Україні, все більше людей звертаються до християнських цінностей. Необхідність належної відбудови зруйнованих православних храмів та зведення нових потребує проведення відповідних прикладних наукових досліджень. Одна з ключових задач при цьому полягає в систематизації й узагальненні історичних архітектурних традицій з метою їхнього збереження та подальшого успішного застосування.

Як об’єкт наукових розвідок Чернігівщину обрано через її провідну роль у становленні нашої держави, зокрема, на засадах християнства. У часи Київської Русі Чернігів був другим містом після столиці, а в ХVII- ХVIIІ ст. на території Чернігівщини розташовувалась українська козацька держава Гетьманщина.

В основі зведення багатьох сакральних будівель лежить геометричне формоутворення належних їхніх частин, яке спирається на певні канонічні релігійні правила. Відомо, що під архітектурними стилями розуміють сукупність важливих рис будівель певного історичного часу та географічного розташування, які розкриваються у функціональних, конструкційних і мистецьких особливостях. Перші сприяють досягненню високого рівня задоволення практичних потреб людей. У нашому випадку це стосується здійснення християнських богослужінь, різних обрядів, таких як, хрещення, вінчання тощо. Другі забезпечують необхідну міцність, довговічність, інші технічні характеристики, а треті – реалізують мистецькі властивості. Для православного храму наведені особливості значно ширші і глибші, ніж для звичайної будівлі. Це обумовлено його святим місцем, де люди звертаються до Бога зі своїми молитвами. Саме тому, за давніми традиціями, християни зводять храми, естетично привабливі зовні та внутрішньо. Зазначимо, що тільки комплексне виконання розглянутих вимог забезпечує належну якість православного храму. Останнє відповідає відомій тріаді «користь, міцність, краса», складові якої поєднує в цілісну систему архітектурне формоутворення, декотрим питанням якого присвячено дану публікацію.

У статті визначено також напрямки практичної реалізації запропонованих ідей шляхом використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій на прикладі автоматизованого структурно-параметричного геометричного моделювання.

Біографії авторів

Генадій Вірченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Вячеслав Мартинов, Київський національний університет будівництва і архітектури

д. т. н., професор

Микола Терещук, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. т. н.

Посилання

Література

Гнідець Р. Б. Національна ідентичність архітектури українських церков у традиції та новаторстві їх вираження. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. 2015. № 836. С. 168−175.

Куцевич В. Канонічна структура побудови православних храмів. Українська академія мистецтва. 2021. Вип. 30. С. 5–13.

ДБН В.3.2-1-2004. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини. Київ: Держбуд України, 2005. 124 с.

Слєпцов О. С. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів. Київ: А+С, 2014. 272 с.

Ванін В. В., Вірченко Г. А. Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання. Геометричне та комп’ютерне моделювання. 2009. Вип. 23. С. 42−48.

Tereschuk M. Variant planning of orthodox churches in an integrated computer environment Excel-Dynamo-Revit. Danish Scientific Journal. 2020. № 42. Vol. 1. P. 3–7.

Терещук М. О. Структурно-параметричний спосіб формоутворення куполів православних храмів. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2022. Вип. 103. С. 201–208. DOI: 10.32347/0131-579x.2022.103.201-208

Ботвіновська С.І., Ковальов С.М., Золотова А.В. Формування дискретних каркасів купольних споруд / Восточно Европейский научный журнал. Варшава, Польша. Том. 1. № 12(64), 2020. Опубліковано: 2021-03-22. С. 13-17. https://archive.eesa-journal.com/index.php/eesa/issue/view/9/38

Терещук М. О. Структурно-параметричні геометричні моделі поверхонь куполів православних храмів. Прикладні питання математичного моделювання. 2022. Вип. 5.1. С. 95–100.

References

Hnidets R. B. Natsionalna identychnist arkhitektury ukrainskykh tserkov u tradytsii ta novatorstvi yikh vyrazhennia. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Arkhitektura. 2015. № 836. S. 168−175. {in Ukrainian}

Kutsevych V. Kanonichna struktura pobudovy pravoslavnykh khramiv. Ukrainska akademiia mystetstva. 2021. Vyp. 30. S. 5–13. {in Ukrainian}

DBN V.3.2-1-2004. Restavratsiini, konservatsiini ta remontni roboty na pamiatkakh kulturnoi spadshchyny. Kyiv: Derzhbud Ukrainy, 2005. 124 s. {in Ukrainian}

Slieptsov O. S. Arkhitekturne proektuvannia i rekonstruktsiia pravoslavnykh khramiv. Kyiv: A+S, 2014. 272 s. {in Ukrainian}

Vanin V. V., Virchenko G. A. Vyznachennia ta osnovni polozhennia strukturno-parametrychnoho heometrychnoho modeliuvannia. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. 2009. Vyp. 23. S. 42−48. {in Ukrainian}

Tereschuk M. Variant planning of orthodox churches in an integrated computer environment Excel-Dynamo-Revit. Danish Scientific Journal. 2020. № 42. Vol. 1. P. 3–7. {in Russian}

Tereshchuk M. O. Strukturno-parametrychnyi sposib formoutvorennia kupoliv pravoslavnykh khramiv. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 2022. Vyp. 103. S. 201–208. DOI: 10.32347/0131-579x.2022.103.201-208 {in Ukrainian}

Botvinovska S., Kovalov S., Zolotova A. Formations of discrete frameworks of dome constructions / East European Scientific Journal. Warsaw, Poland. Vol. 1. No 12(64), 2020. Published: 2021-03-22. С. 13-18. https://archive.eesa-journal.com/index.php/eesa/issue/view/9/38

Tereshchuk M. O. Strukturno-parametrychni heometrychni modeli poverkhon kupoliv pravoslavnykh khramiv. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. 2022. Vyp. 5.1. S. 95–100. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02