МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЛОЖЕННЯ КОЛІС ШАСІ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.123-133

Ключові слова:

літальний апарат; геометричні параметри; нівелювання; шасі; реперна точка; координатно-вимірювальна машина.

Анотація

У статті висвітлено проблему контролю відповідності фактичних значень геометричних параметрів положення коліс шасі виготовленого літального апарату параметрам, закладеним на етапах проєктування виробу. Зазвичай при дослідженні фактичних геометричних параметрів літального апарату основна увага приділяється параметрам планера, від яких залежать льотні характеристики виробу.

В свою чергу параметрам шасі приділяється значно менше уваги, при тому, що відхилення фактичних значень геометричних параметрів шасі готового виробу від проєктних параметрів може суттєво вплинути на керованість виробу під час зльоту та при посадці. Це збільшує ймовірність виникнення позаштатної ситуації під час експлуатації виробу та може призвести до пошкодження  як літального апарату, так і інфраструктурних об’єктів злітно-посадкових смуг та майданчиків.

 Особливо дана проблема стосується легких літальних апаратів, в тому числі БПЛА, при експлуатації яких часто передбачено використання слабо підготовлених злітних смуг. Крім того зниження керованості літального апарату впливає на швидкість розгону при зльоті і, як результат, збільшує злітну дистанцію, що в свою чергу зменшує можливості застосування ряду злітних смуг та ділянок.

 Отже забезпечення відповідності фактичних геометричних параметрів шасі літального апарату та їх контролю є однією з пріоритетних задач, які необхідно вирішити при його виробництві та в експлуатації. Вирішення поставленої задачі потребує розширення номенклатури контрольованих геометричних параметрів шасі та розробки методів визначення їх фактичних значень, а також розробки механізмів регулювання і доведення зазначених параметрів до проєктних значень у межах закладених допусків. В даній публікації пропонується розглянути метод визначення геометричних параметрів, що традиційно використовуються при контролі шасі виготовленого літального апарату, таких як колія та колісна база, а також додаткових, таких як розвал та сходження коліс.

Для розрахунку геометричних параметрів шасі використовуються значення координат його реперних точок, отриманих при нівелюванні виробу за допомогою координатно-вимірювальної машини. Особливу увагу зосереджено на оцінюванні симетричності розташування коліс основних та носової опор шасі відносно площини симетрії літального апарату, що є пріоритетним завданням при дослідженні геометричних параметрів виробу.

Біографія автора

Андрій Незенко, ДП «АНТОНОВ»

к. т. н.

Посилання

Література

Ľudovít Kovanič, Martin Štroner, Peter Blistan, Rudolf Urban, Rudolf Boczek. Combined ground-based and UAS SfM-MVS approach for determination of geometric parameters of the large-scale industrial facility – Case study. Measurement, Volume 216, July 2023, 112994.

Efstathiou K., Basiakoulis A., Efstathiou M., Anastasiou M., Seiradakis J.H. Determination of the gears geometrical parameters necessary for the construction of an operational model of the Antikythera Mechanism. Mechanism and Machine Theory, Volume 52, June 2012, Pages 219-231.

Ванін В.В., Незенко А.Й., Козлов С.О. Підхід до формування геометричних моделей цифрового двійника на стадії виробництва. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2021. Вип. 22. С. 3-11.

Козлов С.О., Спосіб визначення фактичних кутів встановлення перерізів крила літака на етапах виробництва. Збірник доповідей ІХ-ї всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених», Київ: 2020.

Ванін В.В., Незенко А.Й., Козлов С.О. Метод побудови фактичних поверхонь крила літака в процесі його виготовлення та експлуатації. Сучасні проблеми моделювання. Мелітополь: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2023. Вип. 25. С. 158-168.

Grieves, M. Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication, 2014.

Rosen, R., Wichert, G., Lo, G., Bettenhausen, K. About The Importance of Autonomy and Digital Twins for the Future of Manufacturing. IFAC-PapersOnLine, 2015, No. 48-3, pp. 567-572.

Aivaliotis, P., Georgoulias, K., & Chryssolouris, G. The use of digital twin for predictive maintenance in manufacturing. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2019, 32(11), рр. 1067–1080.

Naoki Kikuchi, Tomohiro Fukuda, Nobuyoshi Yabuki. Future landscape visualization using a city digital twin: integration of augmented reality and drones with implementation of 3D model-based occlusion handling. Journal of Computational Design and Engineering, 2022, No. 9(2), pp. 837-856.

Незенко А.Й., Вірченко Г.А., Пасічник Д.Д. Особливості нівелювання літаків за допомогою лазерної координатно-вимірювальної машини. Інформаційні системи, механіка та керування: науково-технічний збірник. Київ: 2014, вип.10, С. 152-159.

Referenses

Ľudovít Kovanič, Martin Štroner, Peter Blistan, Rudolf Urban, Rudolf Boczek. Combined ground-based and UAS SfM-MVS approach for determination of geometric parameters of the large-scale industrial facility – Case study. Measurement, Volume 216, July 2023, 112994. {in English}

Efstathiou K., Basiakoulis A., Efstathiou M., Anastasiou M., Seiradakis J.H. Determination of the gears geometrical parameters necessary for the construction of an operational model of the Antikythera Mechanism. Mechanism and Machine Theory, Volume 52, June 2012, Pages 219-231. {in English}

Vanin, V.V., Nezenko, A.I., Kozlov, S.O. An approach to the formation of geometric models of a digital twin at the production stage. Modern problems of modeling, 2021, No. 22, pp. 3-11. {in Ukrainian}

Kozlov, S.O. Method for determining actual installation angles of aircraft wing sections at the production stages. Conference proceedings of IX All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists, Kyiv, 2020, pp. 11-15. {in Ukrainian}

Vanin, V.V., Nezenko, A.I., Kozlov, S.O. Method of building the actual wing surfaces of the aircraft during its manufacture and operation. Modern problems of modeling, 2023, No. 25, pp. 158-168. {in Ukrainian}

Grieves, M. Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication, 2014. {in English}

Rosen, R., Wichert, G., Lo, G., Bettenhausen, K. About The Importance of Autonomy and Digital Twins for the Future of Manufacturing. IFAC-PapersOnLine, 2015, No. 48-3, pp. 567-572. {in English}

Aivaliotis, P., Georgoulias, K., & Chryssolouris, G. The use of digital twin for predictive maintenance in manufacturing. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2019, 32(11), рр. 1067–1080. {in English}

Naoki Kikuchi, Tomohiro Fukuda, Nobuyoshi Yabuki. Future landscape visualization using a city digital twin: integration of augmented reality and drones with implementation of 3D model-based occlusion handling. Journal of Computational Design and Engineering, 2022, No. 9(2), pp. 837-856. {in English}

Nezenko A.I., Virchenko H.A., Pasichnyk D.D. Peculiarities of aircraft rigging check using a laser coordinate-measuring machine. Information systems, mechanics and control: scientific and technical anthology. Kyiv, 2014, No. 10, pp. 152-159. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02