ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗТАШУВАННЯ СВІТЛОПРОЗОРИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ФАСАДАХ ЗЕЛЕНИХ БУДІВЕЛЬ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Вячеслав Мартинов Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-0822-1970
  • Дмитро Стаднійчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
  • О Мартинюк Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.172-179

Ключові слова:

енергоефективні зелені будівлі, оптимальні параметри орієнтації вікон, оптимізація геометричних параметрів, графічні моделі, геометричне моделювання, архітектурне проєктування.

Анотація

У післявоєнний період в Україні буде актуальним питання формування енергоефективних зелених будівель які використовують відновлювальну екологічно чисту енергію оточуючого середовища для енергозабезпечення.

Зелені будівлі проєктуються з урахуванням екологічно стійких принципів, що знижує негативний вплив на довкілля. Це важливо у контексті збереження природних ресурсів та зменшення викидів парникових газів.

Енергоефективні зелені будівлі зазвичай економічно вигідніші у довгостроковій перспективі. Інвестиції в зелені технології та матеріали окупаються за рахунок зменшення витрат на енергію та обслуговування будівлі.

Перед архітекторами, проектувальниками при проєктуванні зелених будівель постане задача підвищення їх енергоефективності за рахунок раціонального розташування світлопрозорих конструкцій на фасадах будівель з урахуванням теплового балансу світлопрозорих та непрозорих конструкцій будинку, конструктивних особливостей вікон, коефіцієнта світлопропускання вікон та кліматичних особливостей місцевості ( температури, сили вітру, надходження сонячної радіації).

Проведено дослідження та  для проєктування зелених будівель, розроблено графічні та аналітичні моделі з визначення раціональних параметрів орієнтації вікон азимута й кута нахилу (Аσ, ω) вікон.

Запропоновано графічний спосіб раціонального розташування світлопрозорих конструкцій на фасадах будівель, який дозволяє  визначати раціональну орієнтації вікон та їх розташування в огороджувальних конструкціях зелених будинків за умови, що тепловтрати через світлопрозорі конструкції не перевищують тепловтрати через стіни.

Біографії авторів

Вячеслав Мартинов, Київський національний університет будівництва і архітектури

                                                                         д. т. н., професор

Дмитро Стаднійчук , Київський національний університет будівництва і архітектури

graduate student

О Мартинюк, Київський національний університет будівництва і архітектури

аспірант

Посилання

Література

Вольфганг Файст. Основные положения по проектированию пассивных домов (Wolfgang Feist «Gestaltungsgrundlagen Passivhäuser»). Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. 144 с. : ил

Сергейчук О.В. Оптимізація розподілу утеплювача по поверхні будівлі при заданому класі його ефективності / Матеріали VI Міжнародної Кримської науково-практичної конференції «Геометричне та комп’ютерне моделювання: енергозбереження, екологія, дизайн». Сімферополь, 2009. С. 44–49.

Сергейчук О. В. Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків : Автореферат дис. … доктора техн. наук : 05.01.01 / Сергейчук Олег Васильович. Київ, 2008. 341 с.

Мартинов В. Л. Визначення допустимої зони розташування світлопрозорих конструкцій на фасадах енергоекономічних будівель / Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Вип. 1/2011(66), ч. 1. С. 104–108.

Мартинов В. Л. Раціональна орієнтація віконних прорізів енергоефективних будівель / Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Київ : КНУБА, 2013. Вип. 4. С. 185–189.

Мартинов В. Л. Оптимальне розташування вікон в огороджувальних конструкціях енергоефективних будівель для п’яти кліматичних районів України / Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. Київ : КНУБА, 2014. Вип. 6. С. 192–198.

Sergeychuk O., Martynov V. Virchenko G., Usenko I. Optimization of forms and size of windows for energy conservation / International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 399–403 https://DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27278

Sergeychuk O., Martynov V., Usenko I. The definition of the optimal energy-efficient form of the building International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 667-671. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14611

Теплова ізоляція будівель : ДБН В.2.6-31:2006. [Чинні від 2007-04-01] / Мінбуд України. Київ : Укрархбудінформ, 2006. 65 с. (Державні будівельні норми України).

References

Wolfgang Feist. Basic provisions for the design of passive houses (Wolfgang Feist "Gestaltungsgrundlagen Passivhäuser"). Moscow : Publishing House of the Association of Construction Universities, 2008. 144 p. : ill

Sergeychuk O.V. Optimizing the distribution of insulation on the surface of the building for a given class of its efficiency / Materials of the VI International Crimean Scientific and Practical Conference "Geometric and computer modeling: energy saving, ecology, design". Simferopol, 2009. S. 44–49.

Sergeychuk O. V. Geometrical modeling of physical processes during optimization of the form of energy-efficient buildings: Abstract of the dissertation. ... doctor of technology Sciences: 05.01.01 / Sergeychuk Oleg Vasyliovych. Kyiv, 2008. 341 p.

Martynov V. L. Determination of the permissible zone of the location of translucent structures on the facades of energy-efficient buildings / Bulletin of Mykhailo Ostrogradskyi KrNU. Issue 1/2011(66), part 1. pp. 104–108.

Martynov V. L. Rational orientation of window openings of energy-efficient buildings / Energy efficiency in construction and architecture. Kyiv : KNUBA, 2013. Issue 4. pp. 185–189.

Martynov V. L. Optimal location of windows in enclosing structures of energy-efficient buildings for five climatic regions of Ukraine / Energy efficiency in construction and architecture: science and technology. coll. Kyiv : KNUBA, 2014. Vol. 6. pp. 192–198.

Sergeychuk O., Martynov V. Virchenko G., Usenko I. Optimization of forms and size of windows for energy conservation / International Journal of Engineering & Technology. #7 (3.2) (2018) 399-403 https://DOI: 10.14419 /ijet.v7i4.8.27278

Sergeychuk O., Martynov V., Usenko I. The definition of the optimal energy-efficient form of the building / International Journal of Engineering & Technology. # 7 (3.2) (2018) 667-671. DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14611

Thermal insulation of buildings: DBN V.2.6-31:2006. – [Effective from 2007-04-01] / Ministry of Construction of Ukraine. Kyiv : Ukrakhbudinform, 2006. 65 p. (State building regulations of Ukraine).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02