ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГВИНТОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

  • Олена Бідніченко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), Україна https://orcid.org/0000-0002-0548-3481

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.106.3-16

Ключові слова:

геометричне моделювання; гвинтові циліндричні поверхні; геометричні моделі; прямий та косий гелікоїд; практичне застосування.

Анотація

Дана робота присвячена актуальному питанню геометричного моделювання гвинтових циліндричних поверхонь та їх практичному застосуванню в різних напрямах людської діяльності. У статті проведено геометричне та практичне дослідження поверхонь прямого та косого гелікоїдів. Подано їх геометричне формоутворення графічним способом: створені схеми наочних зображень та побудовані двокартинні комплексні креслення. Особлива увага приділена практичному застосуванню цих поверхонь у різних сферах зокрема в машинобудуванні та архітектурі. У якості прикладів гвинтових ліній і поверхонь в природному середовищі згадано, в першу чергу, форму молекули ДНК, яка уявляє собою двозахідну гвинтову циліндричну лінію. Завдяки такому способу формоутворення молекули ДНК багато природних явищ і об’єктів мають саме гвинтову форму. Тому і в штучно створених людьми об’єктах використовуються природні закономірності. В архітектурних спорудах геометрична форма гвинтової циліндричної лінії дає можливість «згорнути простір» при проектуванні сходів. В статті наведено приклади будівель з гвинтовими сходами; виконано схематичне зображення в’їзду до багатоповерхового гаража у виді похилого пандуса, який складається з декількох витків прямого циліндричного гелікоїда. Підібрано конструкції розважальних споруд, які в залежності від своєї висоти часто виконуються у виді одно- або декілька крокової гвинтової поверхні. Поверхня косого гелікоїда має таки геометричні особливості, що може перетворювати обертальний рух у поступальний. Тому її використовують у різних машинах для переміщення сипучих тіл і в'язких рідин у гвинтових (шнекових) насосах і компресорах, різьбах і т.п. В статті обрані найбільш характерні яскраві приклади гвинтових циліндричних поверхонь, проаналізовані їх особливості та представлені фотографічні зображення

Біографія автора

Олена Бідніченко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

канд. техн. наук, доц. 

Посилання

Література

Бідніченко О.Г. Особливості геометричних поверхонь та способи їх комп’ютерного моделювання / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Вип.102. Киів: КНУБА, 2022. DOI:10.32347/0131-579x.2021.102. {inUkrainian}.

Бідніченко О.Г. Криві та поверхні другого порядку в природі та архітектурних спорудах / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Вип.103. Киів: КНУБА, 2022. C.3-15. DOI:10.32347/0131-579x.2022.103.{inUkrainian}.

Бідніченко О.Г. Прямі лінії та лінійчаті поверхні в науці, природі та архітектурних спорудах / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Вип.104. Киів: КНУБА, 2023. С.3-15. dx.doi.org/https://doi.org/10.32347/0131-579x.2023.104. {inUkrainian}.

Бідніченко О.Г. Лінійчаті, але не плоскі поверхні в науці, техніці та архітектурних спорудах / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Вип.105. Киів: КНУБА, 2023. С.3-15. dx.doi.org/https://doi.org/10.32347/0131-579x.2023.105. {inUkrainian}.

Борисенко В.Д., Бідніченко О.Г. Основи нарисної геометрії: підручник. Миколаїв, НУК, 2014. 328 с.

Нарисна геометрія В.Є. Михайленко, М.Ф. Євстифеєв, С.М. Ковальов, О.В. Кащенко; за ред. В.Є. Михайленка. 3-тє вид., перероб. Київ : Слово, 2013. 304 с.

Ботвіновська С.І., Ковальов С.М., Мостовенко О.В. Властивості деяких параболоїдів n-го порядку / Управління розвитком складних систем. Київ : КНУБА, 2015. № 22. С. 134-137. https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-22/134-137.pdf

Ботвіновська С.І. Моделювання криволінійних поверхонь об’єктів дизайну та управління їх формою / Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ : КНУБА, 2017. № 47. С.451 – 457. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_F ILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Spam_2017_47_58.pdf

Ботвіновська С.І., Ковальов С.М., Золотова А.В. Формування дискретних каркасів купольних споруд / Восточно Европейский научный журнал. Варшава, Польша. Том. 1. № 12(64), 2020. Опубліковано: 2021-03- 22. С. 13-17. https://archive.eesa-journal.com/index.php/eesa/issue/view/9/38

Ковальов С.Н., Ботвіновська, С.І., Золотова А.В. Геометричне моделювання поверхонь із заданими властивостями у дизайні та архітектурі / Управління розвитком складних систем. Київ : КНУБА, 2016. № 25. С. 121 – 126. https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-25/25_3_2.pdf

Гвинтові лінії та гвинтові поверхні. http://um.co.ua/1/1-1/1-16293.html

Гвинтові поверхні в архітектурі будівель і споруд. http://4ua.co.ua/construction/qb2bc69a5d53a88521316c27_0.html

Гвинтові робочі органи грунтообробних знарядь. https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22879/2/CAZST_2017vI_Klendii_M_B-Single_working_organs_130-131.pdf

Приєднувальні поверхні гвинтів. https://www.micron.ua/pri%D1%94dnuvalni-poverhni-gvintiv/

References

Bidnichenko O.H. Osoblyvosti heometrychnykh poverkhon ta sposoby yikh kompiuternoho modeliuvannia / Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika». Vyp.102. Kyiv: KNUBA, 2022. DOI:10.32347/0131-579x.2021.102. {inUkrainian}.

Bidnichenko O.H. Kryvi ta poverkhni druhoho poriadku v pryrodi ta arkhitekturnykh sporudakh / Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika». Vyp.103. Kyiv: KNUBA, 2022. C.3-15. DOI:10.32347/0131-579x.2022.103.{inUkrainian}.

Bidnichenko O.H. Priami linii ta liniichati poverkhni v nautsi, pryrodi ta arkhitekturnykh sporudakh / Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika». Vyp.104. Kyiv: KNUBA, 2023. S.3-15. dx.doi.org/https://doi.org/10.32347/0131-579x.2023.104. {inUkrainian}.

Bidnichenko O.H. Liniichati, ale ne ploski poverkhni v nautsi, tekhnitsi ta arkhitekturnykh sporudakh / Mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika». Vyp.105. Kyiv: KNUBA, 2023. S.3-15. dx.doi.org/https://doi.org/10.32347/0131-579x.2023.105. {inUkrainian}.

Borysenko V.D., Bidnichenko O.H. Osnovy narysnoi heometrii: pidruchnyk. Mykolaiv, NUK, 2014. 328 s.

Narysna heometriia V.Ie. Mykhailenko, M.F. Yevstyfeiev, S.M. Kovalov, O.V. Kashchenko; za red. V.Ie. Mykhailenka. 3-tie vyd., pererob. Kyiv : Slovo, 2013. 304 s.

Botvinovska S.I., Kovalov S.M., Mostovenko O.V. Vlastyvosti deiakykh paraboloidiv n-ho poriadku / Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. Kyiv : KNUBA, 2015. № 22. S. 134-137. https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-22/134-137.pdf

Botvinovska S.I. Modeliuvannia kryvoliniinykh poverkhon obiektiv dyzainu ta upravlinnia yikh formoiu / Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Kyiv : KNUBA, 2017. № 47. S.451 – 457. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_F ILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Spam_2017_47_58.pdf

Botvinovska S.I., Kovalov S.M., Zolotova A.V. Formuvannia dyskretnykh karkasiv kupolnykh sporud / Vostochno Evropeiskyi nauchnыi zhurnal. Varshava, Polsha. Tom. 1. № 12(64), 2020. Opublikovano: 2021-03- 22. S. 13-17. https://archive.eesa-journal.com/index.php/eesa/issue/view/9/38

Kovalov S.N., Botvinovska, S.I., Zolotova A.V. Heometrychne modeliuvannia poverkhon iz zadanymy vlastyvostiamy u dyzaini ta arkhitekturi / Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. Kyiv : KNUBA, 2016. № 25. S. 121 – 126. https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-25/25_3_2.pdf

Hvyntovi linii ta hvyntovi poverkhni. http://um.co.ua/1/1-1/1-16293.html

Hvyntovi poverkhni v arkhitekturi budivel i sporud. http://4ua.co.ua/construction/qb2bc69a5d53a88521316c27_0.html

Hvyntovi robochi orhany hruntoobrobnykh znariad. https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22879/2/CAZST_2017vI_Klendii_M_B-Single_working_organs_130-131.pdf

Pryiednuvalni poverkhni hvyntiv. https://www.micron.ua/pri%D1%94dnuvalni-poverhni-gvintiv/

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-06