ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ КУПОЛІВ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ

Автор(и)

  • Геннадій Вірченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна), Україна https://orcid.org/0000-0001-9586-4538
  • Микола Терещук Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-4444-3677

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.106.57-66

Ключові слова:

архітектурне формоутворення; геометричне моделювання; куполи; православні храми; розгортки поверхонь

Анотація

Нині Україна переживає важкі часи свого історичного розвитку, які обумовлені воєнними діями на її території. Це пов’язано з великими втратами людей, їх здоров’я, багатьма матеріальними збитками. У зазначених обставинах руйнуються й пошкоджуються чисельні житлові, промислові та соціальні будівлі, інші споруди, інфраструктура. Окреслене повною мірою стосується і православних християнських храмів. Незважаючи на такі наявні проблеми, український народ упевнено вірить у настання кращих мирних днів. Тоді буде відновлене все зруйноване, споруджене нове, ще краще. Тому успішне та ефективне вирішення наведених завдань становить важливу перспективну задачу для нашого суспільства.

Акцентовані вище моменти визначають необхідність здійснення належних прикладних наукових досліджень у різноманітних сферах життєдіяльності, зокрема, архітектурі та будівництві. У даних галузях суттєвим аспектом у процесі опрацювання всіляких об’єктів є їхнє якісне формоутворення. Під ним, щодо православних храмів, мається на увазі не тільки дотримання існуючих релігійних канонів, а й забезпечення відповідних високих техніко-економічних (конструкційних, технологічних, експлуатаційних) та інших показників.   

Куполи у християнській архітектурі відіграють велике сакральне значення. Ними, з хрестами наверху, увінчуються святі будівлі. Кожен храм повинен мати яскраву індивідуальність. Багато в чому це реалізується завдяки розмаїттю форм і розмірів куполів. Тому їхньому варіантному геометричному моделюванню, що нині, як правило, здійснюється комп’ютерними засобами, у процесі автоматизованого проєктування приділяється значна увага. Мета даної публікації полягає у висвітлені запропонованого математичного апарату для визначення розгорток поверхонь гранчастих куполів та їхніх площ. Це, наприклад, сприяє підвищенню точності розрахунків на міцність, відпрацюванню конструкції на технологічність, обчисленню економічних показників і т. д.

У статті також розглянуто деякі напрямки подальшого розвитку проаналізованої тематики наукових досліджень. Зауважено, що приємний естетичний вигляд православних храмів, у тому числі їхніх куполів, сприяє духовному піднесенню парафіян, налаштовує людей на проведення богослужінь.

Біографії авторів

Геннадій Вірченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

д. т. н., професор

Микола Терещук, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. т. н.

Посилання

Куцевич В. Канонічна структура побудови православних храмів. Українська академія мистецтва, 2021. Вип. 30. С. 5–13.

ДБН В.3.2-1-2004. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини. Київ: Держбуд України, 2005. 124 с.

Слєпцов О. С. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів. Київ: А+С, 2014. 272 с.

Garcıa D. R. Geometric manipulation of NURBS surfaces for computational meshes: doctoral thesis. Madrid, 2018. 165 p.

Feng B., Zhan C., Liu Z., Cheng X., Chang H. Application of basis functions for hull form surface modification. Journal of Marine Science and Engineering. Vol. 9. Issue 9, 1005. DOI: 10.3390/jmse9091005

Терещук М. О. Структурно-параметричний спосіб формоутворення куполів православних храмів. Прикладна геометрія та інженерна графіка, 2022. Вип. 103. С. 201–208. DOI: 10.32347/0131-579x.2022.103.201-208

Терещук М. О. Структурно-параметричні геометричні моделі поверхонь куполів православних храмів. Прикладні питання математичного моделювання, 2022. Вип. 5.1. С. 95–100.

Ботвіновська С.І., Ковальов С.М., Золотова А.В. Формування дискретних каркасів купольних споруд / Восточно Европейский научный

журнал. Варшава, Польша. Том. 1. № 12(64), 2020. Опубліковано: 2021-03-

С. 13-17. https://archive.eesa-journal.com/index.php/eesa/issue/view/9/38 9. Вірченко Г. А., Мартинов В. Л., Терещук М. О. До питання архітектурного формоутворення православних храмів Чернігівщини. Прикладна геометрія та інженерна графіка, 2023. Вип. 105. С. 53–61. DOI: 10.32347/0131-579x.2023.105.53-61

References

Kutsevych V. Kanonichna struktura pobudovy pravoslavnykh khramiv. Ukrainska akademiia mystetstva, 2021. Vyp. 30. S. 5–13. {in Ukrainian}

DBN V.3.2-1-2004. Restavratsiini, konservatsiini ta remontni roboty na pamiatkakh kulturnoi spadshchyny. Kyiv: Derzhbud Ukrainy, 2005. 124 s. {in Ukrainian}

Slieptsov O. S. Arkhitekturne proektuvannia i rekonstruktsiia pravoslavnykh khramiv. Kyiv: A+S, 2014. 272 s. {in Ukrainian}

Garcıa D. R. Geometric manipulation of NURBS surfaces for computational meshes: doctoral thesis. Madrid, 2018. 165 p. {in English}

Feng, B., Zhan, C., Liu, Z., Cheng, X., Chang, H. Application of basis functions for hull form surface modification. Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 9, Issue 9, 1005. DOI: 10.3390/jmse9091005 {in English}

Botvinovska S., Kovalov S., Zolotova A. Formations of discrete frameworks of dome constructions / East European Scientific Journal. Warsaw, Poland. Vol. 1. No 12(64), 2020. Published: 2021-03-22. С. 13-18. https://archive.eesa-journal.com/index.php/eesa/issue/view/9/38 {in Ukrainian}

Tereshchuk M. O. Strukturno-parametrychnyi sposib formoutvorennia kupoliv pravoslavnykh khramiv. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika, 2022. Vyp. 103. S. 201–208. DOI: 10.32347/0131-579x.2022.103.201-208 {in Ukrainian}

Tereshchuk M. O. Strukturno-parametrychni heometrychni modeli poverkhon kupoliv pravoslavnykh khramiv. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia, 2022. Vyp. 5.1. S. 95–100. {in Ukrainian}

Virchenko G. A., Martynov V. L., Tereshchuk M. O. Do pytannia arkhitekturnoho formoutvorennia pravoslavnykh khramiv Chernihivshchyny. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika, 2023. Vyp. 105. S. 53–61. DOI: 10.32347/0131-579x.2023.105.53-61 {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-06