НОВІ ПОКРИТТЯ ПІШОХІДНИХ ЗОН ІЗ МАЛОРОЗМІРНИХ ПЛИТ З КЛИНОПОДІБНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ В НИЖНІЙ ОСНОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.106.96-108

Ключові слова:

малорозмірні плити; покриття; клиноподібні елементи; висота; нижня основа

Анотація

Стаття присвячена розробці нових оптимальних конструктивних рішень покриттів майданчиків, садово-паркових доріжок, прибудинкових територій та інших пішохідних зон. З метою покращення якісних характеристик запропоновані нові варіанти покриттів, які складаються з малорозмірних плит, нижня поверхня яких має клиноподібні елементи. Такі покриття, на відміну від традиційних, які складаються із плит з плоскою нижньою основою, мають багато переваг. Запропонована форма нижньої основи плит призведе до збільшення несучої здатності покриття та збільшення безремонтного терміну його експлуатації. Через нижню основу збільшеної площі передаватиметься на нижні несучі шари дорожнього одягу збільшене вертикальне навантаження. Клиноподібна форма елементів сприяє додатковому ущільненню нижній шарів, розташованих під покриттям під час укладанні плит, а нахилені грані клиноподібних елементів будуть перешкоджати горизонтальному зсуву плит.

У статті розглянуті два варіанти покриття, що складаються з плит квадратної форми в плані, в середній третині нижньої основи яких розташований один клиноподібний елемент у першому варіанті, та з трьома клиноподібними елементами в нижній основі у другому варіанті. Для того, щоб не збільшувати витрати бетону на клиноподібні елементи, рекомендовано зменшити висоту бічної сторони таким чином, щоб об’єм нових плит дорівнював об’єму таких самих за формою і розмірами в плані плит з плоскою основою. Це досягається шляхом зменшення висоти бічної сторони верхньої частини плити. Для виготовлення дослідних зразків або плит безпосередньо для будівництва за розробленими варіантами, виведені формули для швидкого і зручного розрахунку їх параметрів. Проведений порівняльний аналіз параметру висоти бічної сторони запропонованих плит з трьома клиноподібними елементами в нижній основі і раніше розроблених плит з трьома призматичними елементами в нижній основі при декількох значеннях кутів при нижньому ребрі в поперечному перетині з використанням виведених формул. За результатами аналізу з’ясовано, що параметр висоти в усіх випадках більший для плит з клиноподібними елементами, тобто верхня частина такої плити буде більш міцна. Планується в подальшому проводити лабораторні дослідження розроблених покриттів в лабораторних умовах.

Біографії авторів

Вероніка Думанська, Одеська державна академія будівництва та архітектури

к. т. н., доцент

Олег Назаренко, Одеська державна академія будівництва та архітектури

к. ф. - мат. н., доцент

Анжела Стехун, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

к. ф. - мат. н., доцент

Посилання

Література

Burak R. J., Eng P. Construction details and guide specifications for interlocking concrete pavement. Montreal, Quebec: INFRA, 2002. 16 p.

Guidelines for the use of interlocking concrete block pavement : The Indian Roads Congress. / L.R.Kadiyali and others ; by convener L.R.Kadiyali. New Delhi: India Offset Press, 2004. 36 p.

Guidance notes on design and construction of pavements with paving units. Research & Development Division of Highways Department, RD/GN/044A, September 2017, 66 p.

Catalogue of Road Defects. Research & Development Division of Highways Department, RD/GN/015, January 2013, pp. 42-45.

ДСТУ Б В.2.7.-238:2010. Плити бетонні тротуарні. [Чинний з 2012-01-01]. Вид. офіц. Київ, Мінрегіонбуд України, 2011. 27 с.

Azman M., Hasanan M. N., Mohd R. H., Haryati Y., Che R. I., and Nur Hafizah A. K. The Effect of Groove-Underside Shaped Concrete Block on Pavement Permanent Deformation. Jurnal Teknologi Sciences & Engineering. 2013. Vol. 61:3. Р. 7–14.

Думанська В. В. Вдосконалення технології улаштування покриттів з фігурних елементів мостіння : автореф. дис. … канд. тех. наук : 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / Одеська державна академія будівництва та архітектури. Одеса, 2011. 20 с.

Dumanska V., Vilinska L., and Marchenko V. Studies of coatings from FEP with corrugated base from toothed elements of pyramidal shape on the horizontal and inclined surfaces. Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2017. № 1 (48). P. 265–272.

Dumanska V., Kalinin O., Sidorova N., and Kalinina T. Study of pavements of concrete paving blocks with ribbed underside surface. Key Engineering Materials. 2020. Vol. 864. Р. 101-107.

Думанська В.В., Назаренко О.А. Розрахунок параметрів малорозмірних елементів покриттів пішохідних доріжок та майданчиків зі зміненою нижньою основою. Прикладні питання математичного моделювання. ХНТУ, 2023. Т. 6, № 1. С. 30-36.

References

Burak, R. J., & Eng, P. (2002). Construction details and guide specifications for interlocking concrete pavement. Montreal, Quebec: INFRA. {in English}

Guidelines for the use of interlocking concrete block pavement : The Indian Roads Congress. / L.R.Kadiyali and others ; by convener L.R.Kadiyali. New Delhi: India Offset Press, 2004. 36 p. {in English}

Guidance notes on design and construction of pavements with paving units. Research & Development Division of Highways Department, RD/GN/044A, September 2017, 66 p. {in English}

Catalogue of Road Defects. Research & Development Division of Highways Department, RD/GN/015, January 2013, pp. 42-45. {in English}

DSTU B V.2.7.-238:2010. Plyty betonni trotuarni. [Chynnyi z 2012-01-01]. Vyd. ofits. Kyiv, Minrehionbud Ukrainy, 2011. 27 s. {in Ukrainian}

Azman, M., Hasanan, M. N., Mohd, R. H., Haryati, Y., Che, R. I., & Nur Hafizah, A. K. (2013) The Effect of Groove-Underside Shaped Concrete Block on Pavement Permanent Deformation. Jurnal Teknologi Sciences & Engineerin, 61:3, 7–14. {in English}.

Dumanska, V. V. (2011). Vdoskonalennia tekhnolohii ulashtuvannia pokryttiv z fihurnykh elementiv mostinnia [Improvement of the technology unit of coatings of figured paving elements]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture. Odesa {in Ukrainian}.

Dumanska, V., Vilinska, L., & Marchenko, V. (2017). Studies of coatings from FEP with corrugated base from toothed elements of pyramidal shape on the horizontal and inclined surfaces. Academic Journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering, 1 (48), 265–272. {in English}.

Dumanska, V., Kalinin, O., Sidorova, N., & Kalinina, T. (2020). Study of pavements of concrete paving blocks with ribbed underside surface. Key Engineering Materials, 864, 101-107. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.864.101. {in English}

Dumanska V. & Nazarenko O.A. Rozrakhunok parametriv malorozmirnykh elementiv pokryttiv pishokhidnykh dorizhok ta maidanchykiv zi zminenoiu nyzhnoiu osnovoiu. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. KhNTU, 2023. T. 6, № 1. S. 30-36. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-06