ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ ОФОРМЛЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ВИРОБНИЦТВО

Автор(и)

  • Олександр Черніков Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків), Україна https://orcid.org/0000-0002-6636-4566

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.106.241-251

Ключові слова:

комп'ютерне моделювання; стандартизація; ДСТУ; кресленик; складання; адаптація; Autodesk Inventor; API.

Анотація

Робота продовжує попередні дослідження та напрацювання з питань розширення можливостей комп’ютерного моделювання та адаптації інструментів відповідних пакетів програм (в першу чергу – компанії Autodesk) для розробки конструкторської документації згідно вимог чинних стандартів. Метою даної роботи є розробка та впровадження в практику проєктування та навчання нових шаблонів креслеників, що відповідають сучасним вимогам стандартів ДСТУ, зокрема, зміненим формам і розмірам рамки кресленика, доданим додатковим позначенням та зміненому виду та головним атрибутам основного напису. Інша проблема, яка має бути розв’язана, і в першу чергу, в рамках навчального процесу – це перехід на нові позначення матеріалів деталей – шляхом створення довідкового файлу зі зразками їх позначення. Також виникає задача з впровадження нових вимог до стандартних виробів: кріпильні деталі, елементи зубчастих та шліцьових з’єднань, вальниці та ін. На всі ці деталі в Україні впроваджені нові стандарти, гармонізовані з Європейськими. Скоріше за все, підтримка стандартів ЄСКД в нових версіях програмного забезпечення буде припинена, і необхідно буде розвивати й впроваджувати нові програмні засоби для розробки конструкцій. І починати цю роботу треба вже зараз.

В роботі розглянуті й розв’язані питання редагування та адаптації шаблонів креслярських документів, зокрема рамок форматів та основних написів, а також таблиці специфікації для відображення складу вузлів машин і механізмів за новими стандартами. Для вирішення вищезазначених питань увага була зосереджена на подальшому вивченні можливостей керування шаблонами документів, основними властивостями графічних об’єктів а також допоміжних файлів, зокрема, можливостей створення та редагування бібліотек стандартних виробів.

Біографія автора

Олександр Черніков, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків)

д. т. н., професор

Посилання

Література

Про пакетне прийняття європейських нормативних документів CEN/CENELEC як національних нормативних документів методом підтвердження (із змінами та доповненнями) : наказ від 28.12.2022, № 285. ДП «УкрНДНЦ». 2030 с. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=99606 (дата звернення: 12/01/2024).

Сервіс документів БУДСТАНДАРТ: Online сервіс для роботи з нормативними документами. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog–/searchdoc.html (дата звернення: 12/01/2024).

Сидоренко В.К. Креслення (профіл. рівень): підручник для 11 кл. К. : Освіта, 2011. 240 с.

Ванин В.В., Бліок А.В., Гнитецкая Г.О. Оформлення конструкторської документації: навч. посібник. Київ : Каравела, 2012. 200 с.

Креслення. Навчальний посібник (українсько-швейцарський проєкт). Автор-упорядник Глушко Ю.Ю. К. : Ресурсний центр ГУРТ, 2019. 108 с.

Ковбашин В., Пік А. Інженерна графіка. / Уклад.: В.І. Ковбашин, А.І. Пік. Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. 240 c.

ДСТУ 2390-94 Складання. Терміни та визначення: Державний стандарт України. Київ. Держспоживстандарт України. 2005. 32 с.

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації: Національний стандарт України. Київ. Держспоживстандарт України. 2005. 55 с.

ДСТУ ISO 5457:2006/Зміна №1:2018. Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати (ІSO 5457:1999/Amd 1:2010, ІDT) : Національний стандарт України. Київ. Держспоживстандарт України. 2008. 11 с.

ДСТУ EN ISO 7200:2005 Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах (EN ISO 7200:2004, IDT): Національний стандарт України. Київ. Держспоживстандарт України. 2007. 10 с.

ДСТУ ISO 7573:2018 Технічна документація на продукцію. Специфікація на запасні частини (ISO 7573:2008, IDT). Київ. ДП УкрНДНЦ, 2018. 14 с.

Kurz U., Wittel H. Konstruktives Zeichnen Maschinenbau: Technisches Zeichnen, Normung, CAD-Projektaufgaben. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2017. 316 s.

Черніков О.В. Впровадження сучасних технологій комп’ютерного моделювання в навчальний процес ХНАДУ. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Зб. наук. пр. Вип. 73. Харків: ХНАДУ, 2016. С. 239-244.

Черніков О.В. Розширення можливостей комп’ютерного моделювання за рахунок використання API (на прикладі пакету Autodesk Inventor). Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Зб. наук. пр. 2022. Вип. 99. С. 111–117. DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.99.0.111

Autodesk® Inventor® Help System. URL: https://help.autodesk.com/view/¬INVNTOR/2023/ENU/ (дата звернення 21/01/2024).

References

Pro paketne pryiniattia yevropeiskykh normatyvnykh dokumentiv CEN/CENELEC yak natsionalnykh normatyvnykh dokumentiv metodom pidtverdzhennia (iz zminamy ta dopovnenniamy) : nakaz vid 28.12.2022, № 285. DP «UkrNDNTs». 2030 s.

URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=99606 (accessed: 12/01/2024). {in Ukrainian}.

Servis dokumentiv BUDSTANDART: Online servis dlia roboty z normatyvnymy dokumentamy. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog–/searchdoc.html (accessed: 12/01/2024). {in Ukrainian}.

Sydorenko V.K. Kreslennia (profil. riven): pidruchnyk dlia 11 kl. K. : Osvita, 2011. 240 s. {in Ukrainian}.

Vanyn V.V., Bliok A.V., Hnytetskaia H.O. Oformlennia konstruktorskoi dokumentatsii: navch. posibnyk. Kyiv : Karavela, 2012. 200 s. {in Ukrainian}.

Kreslennia. Navchalnyi posibnyk (ukrainsko-shveitsarskyi proiekt). Avtor-uporiadnyk Hlushko Yu.Iu. K. : Resursnyi tsentr HURT, 2019. 108 s.

{in Ukrainian}.

Kovbashyn V., Pik A. Inzhenerna hrafika. / Uklad.: V.I. Kovbashyn, A.I. Pik. Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky, 2023. 240 c. {in Ukrainian}.

DSTU 2390-94 Skladannia. Terminy ta vyznachennia: Derzhavnyi standart Ukrainy. Kyi'v. Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny. 2005. 32 p. {in Ukrainian}.

DSTU 3321:2003 Systema konstruktorskoi dokumentatsii: Natsionalnyi standart Ukrainy. Kyiv. Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 2005. 55 s. {in Ukrainian}.

DSTU ISO 5457:2006/Zmina №1:2018. Dokumentatsiia tekhnichna na vyroby. Kreslenyky. Rozmiry ta formaty (ISO 5457:1999/Amd 1:2010, IDT) : Natsionalnyi standart Ukrainy. Kyiv. Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 2008. 11 s. {in Ukrainian}.

DSTU EN ISO 7200:2005 Rozroblennia tekhnichnoi dokumentatsii. Hrafy u shtampakh ta osnovnykh napysakh (EN ISO 7200:2004, IDT): Natsionalnyi standart Ukrainy. Kyiv. Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 2007. 10 s. {in Ukrainian}.

DSTU ISO 7573:2018 Tekhnichna dokumentatsiia na produktsiiu. Spetsyfikatsiia na zapasni chastyny (ISO 7573:2008, IDT). Kyiv. DP UkrNDNTs, 2018. 14 s. {in Ukrainian}.

Kurz U., Wittel H. Konstruktives Zeichnen Maschinenbau: Technisches Zeichnen, Normung, CAD-Projektaufgaben. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2017. 316 s. {in German}.

Chernikov O.V. Vprovadzhennja suchasnyh tehnologij komp’juternogo modeljuvannja v navchal'nyj proces HNADU [Implementation of modern computer modeling technologies in the educational process of KhNADU]. Visnyk Har'kivskogo nacyonal'nogo avtomobyl'no-dorozhnogo unyversyteta. Zbirka nauk. prats' – Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University, 2016, no. 73, pp. 239–244.. {in Ukrainian}.

Chernikov O.V. Rozshyrennja mozhlyvostej komp’juternogo modeljuvannja za rahunok vykorystannja API (na prykladi paketu Autodesk Inventor) [Increasing Computer Modeling Capabilities by using API (in the example of Autodesk Inventor package)]. Visnyk Har'kivskogo nacyonal'nogo avtomobyl'no-dorozhnogo unyversyteta. Zbirka nauk. prats' – Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University. 2022. Vyp. 99. Pp. 111–117. {in Ukrainian}. DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.99.0.111

Autodesk® Inventor® Help System. URL: https://help.autodesk.com/view/¬INVNTOR/2023/ENU/ (accessed 21/01/2024). {in English}.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-06