ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НАРИСНІЙ ГЕОМЕТРІЇ ТА ТЕХНІЧНОМУ КРЕСЛЕННЮ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО РЕЖИМУ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Nadia Bilytska Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Aleksandra Hetman Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.3-15

Ключові слова:

інженерна графіка, технічне креслення, читання лекцій, проведення практичних занять, відеоролики, розв’язок задачі, графічні роботи.

Анотація

В роботі розглядається методика викладання курсу «Інженерна графіка», за якою працюють в теперішній час автори цієї роботи  на теплоенергетичному факультеті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Кардинальні зміни виникли у зв’язку з переходом університету  на дистанційне навчання.

Наведений приклад оформлення слайдів по презентації однієї з лекцій, приклад відеороликів, за якими студенти опрацьовують тему лекції на практичних заняттях, приклад студентського завдання з теми проекційного креслення «Розрізи прості», вид наданої моделі в 3D та схематичне утворення трьох зображень цієї моделі.

Описуються досягнення в плані стимулювання студентів при роботі над задачами з тем нарисної геометрії та міркування з приводу складності донесення до відома студентів інформації при роботі над простими завданнями по кресленню.

Біографії авторів

Nadia Bilytska, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Aleksandra Hetman, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. т. н., доцент

Посилання

Література

Інженерна та комп′ютерна графіка / Ванін В.В, Перевертун В.В, Надкернична Т.М. Власюк Г.Г. Київ: Вид.гр.BHV, 2009. 400 с.

Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка. Київ. Каравела, 2003. 332.

Короткий курс лекцій з інженерної графіки для студентів немеханічних спеціальностей /В.В.Ванін, Білицька Н.В., О.Г.Гетьман, Н.В. Міхлевська. Київ. НТУУ «КПІ», 2013 44 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/1234567896764.

Хмеленко О.С. Нарисна геометрія. Теорія та приклади рішення задач. Підручник. Київ. Кондор, 2008. 440 с.

URL:http://ng-kg.kpi.ua/files/Literature/hmelenko_o_s_narisna_geometriya.pdf.

Ванін В.В., А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька Оформлення конструкторської документації. Навчальний посібник. Київ. Каравела, 2018. 200 с.

URL: http://caravela.kiev.ua/pages/view/235.

Інженерна графіка. Розробка ескізів та робочих креслеників деталей. Навчальний посібник / Уклали: В.В. Ванін, О.М. Воробйов, А.Є. Ізволенська, Н.А.Парахіна. Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. 106 с.

Навчальні завдання з нарисної геометрії та інженерної графіки для програмованого навчання студентів немеханічних спеціальностей / В.В. Ванін, Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман, Н.В. Міхлевська. Київ. НТУУ «КПІ», 2020. 64 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36019.

Інформаційні технології-2. Автоматизація розробки конструкторської документації в системі КОМПАС-3D. / Н.В. Білицька, О.Г. Гетьман, В.І. Ветохін, В.С. Злобіна [Електронний ресурс] Навчальний посібник для студентів теплоенергетичного факультету для всіх форм навчання. Київ. "КПІ", 2012. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18145.

Технічне креслення. Виконання складального кресленика / О.Г. Гетьман, Н.В. Білицька, Н.В. Півень, Г.С. Мартиненко [Електронний ресурс]: Навчальний посібник для студентів теплоенергетичного факультету усіх форм навчання. Київ. НТУУ «КПІ», 2015. 377 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/12345678911631.

References

Inzhenerna ta komp′iuterna hrafika / V.V. Vanin, V.V. Perevertun, T.M. Nadkernychna, H.H. Vlasiuk Kyiv: Vyd.hr. BHV, 2009. 400 p.

Mykhailenko V.Ie., Vanin V.V., Kovalov S.M. Inzhenerna ta kompiuterna hrafika. Kyiv. Karavela, 2003. 332 p.

Korotkyi kurs lektsii z inzhenernoi hrafiky dlia studentiv nemekhanichnykh spetsialnostei / V.V. Vanin, N.V. Bilytska, O.H. Hetman, N.V. Mikhlevska. Kyiv. NTUU «KPI», 2013 44 p. URL: http://ela.kpi.ua/handle/1234567896764.

Khmelenko O.S. Narysna heometriia. Teoriia ta pryklady rishennia zadach. Pidruchnyk. Kyiv. Kondor, 2008. 440 p. URL:http://ng-kg.kpi.ua/files/Literature/hmelenko_o_s_narisna_geometriya.pdf.

V.V. Vanin, A.V. Bliok, H.O. Hnitetska Oformlennia konstruktorskoi dokumentatsii. Navchalnyi posibnyk. Kyiv. Karavela, 2018. 200 p.

URL: http://caravela.kiev.ua/pages/view/235.

Inzhenerna hrafika. Rozrobka eskiziv ta robochykh kreslenykiv detalei. Navchalnyi posibnyk / Uklaly: V.V. Vanin, O.M. Vorobiov, A.Ie. Izvolenska, N.A. Parakhina. Kyiv. NTUU «KPIim. Ihoria Sikorskoho», 2016. 106 p.

Navchalni zavdannia z narysnoi heometrii ta inzhenernoi hrafiky dlia prohramovanoho navchannia studentiv nemekhanichnykh spetsialnostei / V.V. Vanin, N.V. Bilytska, O.H. Hetman, N.V. Mikhlevska. Kyiv. NTUU «KPI», 2020. 64 p. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36019.

Informatsiini tekhnolohii-2. Avtomatyzatsiia rozrobky konstruktorskoi dokumentatsii v systemi KOMPAS-3D. / N.V. Bilytska, O.H. Hetman, V.I. Vetokhin, V.S. Zlobina [Elektronnyi resurs] Navchalnyi posibnyk dlia studentiv teploenerhetychnoho fakultetu dlia vsikh form navchannia. Kyiv. "KPI", 2012. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18145.

Tekhnichne kreslennia. Vykonannia skladalnoho kreslenyka / O.H. Hetman, N.V. Bilytska, N.V. Piven, H.S. Martynenko [ Elektronnyi resurs]: navchalnyi posibnyk dlia studentiv teploenerhetychnoho fakultetu usikh form navchannia. Kyiv. NTUU «KPIim. Ihoria Sikorskoho», 2015. 377 p. URL: http://ela.kpi.ua/handle/12345678911631.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

Статті