ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КУРСІ ПРОЕКТНОЇ ГАРФІКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

Автор(и)

  • Svitlana Botvinovska Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Tatyana Nikolayenko Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Alexandra Kunovskaya Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Victoria Bolbotenko Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.28-42

Ключові слова:

метод проектів, геометричне моделювання, графічні дисципліни, графічні зображення.

Анотація

У роботі представлено основні переваги використання методу проектів під час дистанційної роботи студентів у процесі виконання ними конкурсної роботи з дисципліни «Проектна графіка», які навчаються по спеціальності «Образотворче мистецтво». Використання методу проектів під час вивчення графічних дисциплінах призводить до зростання активності студентів, придбання навичок роботи в команді, до розширення світогляду студентів та до отримання ними професійних компетенцій. Відомо, що якісна освіта може бути лише тоді, коли теоретичні знання можна застосувати на практиці. Тому, саме використання методу проектів під час вивчення графічних дисциплін може стати основою для підготовки спеціалістів в області дизайну.

Дієздатність методу проектів підтверджується якісними студентськими проектами, які було подано на конкурс. У результаті роботи по створенню емблеми групи учасники проекту отримали навички дослідної роботи, закріпили свої знання та вміння з графічного опису існуючих образів. Інформація, отримана у курсі «Проектної графіки» навчила учасників конкурсу якісно висловити свої думки, демонструвати свої креативні ідеї, супроводжувати матеріал якісними графічними зображеннями. Застосування методу проектів дозволило викладачам виявити навички науково-дослідної роботи у студентів першого курсу, розпізнати серед них тих, хто здатен самостійно мислити, приймати нестандартні рішення і критично оцінювати свою роботу.

В ході реалізації проекту студенти, працюючи у групах, навчились поєднувати отримані під час навчання знання, зацікавились інформацією про графічні зображення та методи їх виконання, навчились співвідносити отриманий теоретичний матеріал з вирішенням поставленого перед ними завдання геометричного моделювання емблеми групи. За результатом проведеного конкурсу можна зробити висновки, що слухачі курсу «Проектна графіка» продемонстрували здібність самостійно мислити, приймати цікаві рішення, продемонстрували вміння якісно виконувати двовимірні графічні зображення різної складності при розв’язанні різноманітних інженерних задач та виконанні дизайнерських проектів.

Посилання

Література

Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття» (затверджено Постановою від 3 листопада 1993 р. № 896). [Електронний ресурс]. URL: https://pidru4niki.com/81983/pedagogika/derzhavna_natsionalna_programa_osvita_ukrayina. (дата звернення 27.11.2020).

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена Постановою МОН України від 20 грудня 2000р. [Електронний ресурс]. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html (дата звернення 7.11.2020).

Евсеев Д., Евсеева И. Метод проектов в сфере дистанционного обучения. URL: http://www.znanie.org/jornal/n3/st_metod_proektov.html (дата звернення 29.11.2020).

Кузнецова О.В. Дистанционное обучение. За и против. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 8 (2). С. 362–364. [Електронний ресурс].

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7101.

Власенко Л.В., Шинкаренко Н. В. Методи дистанційного навчання. Матеріали конференцій. Софія, 2011. T. 19. C. 16–20. [Електронний ресурс]. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5006. або http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5006/3/methods7.pdf.

Кузьміна І. Проблеми та переваги дистанційного навчання. Науково-практична конференція «Новітні освітні технології». КПІ. 03/21/2011. [Електронний ресурс].

URL: http://confesp.fl.kpi.ua/sites/default/files/kuzmina.pdf.

Швайгер А. М., Дукмасова В.С., Печорская С.А. Методические вопросы дистанционного обучения графическим дисциплінам. Вестник ЮУрГУ. № 13. Серия «Строительстов и архітектура». Выпуск 3, 2005. С. 95–97. [Електронний ресурс]. URL: metodicheskie-voprosy-distantsionnogo-obucheniya-graficheskim-distsiplinam.pdf.

Світовий досвід організації та розвитку університетської системи дистанційного навчання. Укладачі: Кулага І.В., Ільницький Д.О., Стрельник С.О. та інш. Київ. Інститут вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2013. 38 с. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/education2_0/13-4713_verstka(1).pdf.

Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Григорчук В.І., Бондаренко Р.С. Вдосконалення графічної підготовки студентів-першокурсників дизайнерських спеціальностей. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ. КНУБА, 2020. Вип. 97. С. 3–15. doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.3-15.

http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/195056/pdf_2.

Ніколаєнко Н.В., Ботвіновська С.І., Півень А.С. Геометричне моделювання деяких фрагментів українських орнаментів. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Технічна естетика і дизайн». Випуск 13. Київ. КНУБА, 2017. С. 141–146.

References

Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita. Ukraina KhKhI stolittia» (zatverdzheno Postanovoiu vid 3 lystopada 1993 r. № 896). [Elektronnyi resurs]. URL: https://pidru4niki.com/81983/pedagogika/derzhavna_natsionalna_programa_osvita_ukrayina (date of application 27.11.2020). {in Ukranian}.

Kontseptsiia rozvytku dystantsiinoi osvity v Ukraini, zatverdzhena Postanovoiu MON Ukrainy vid 20 hrudnia 2000 r. [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html (date of application 7.11.2020). {in Ukranian}.

Evseev D., Evseeva I. (2020). Metod proektov v sfere distancionnogo obuchenija. URL: http://www.znanie.org/jornal/n3/st_metod_proektov.html (date of application 29.11.2020). {in Russian}.

Kuznecova O. (2015). Distance learning. Pros and cons. International Journal of Applied and Basic Research. № 8 (2). P. 362–364. [Elektronnij resurs]. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7101. {in Russian}.

Vlasenko L., Shynkarenko N. (2011). Metody dystantsiinoho navchannia. Materialy konferentsii. Sofiia. №. 19. P. 16–20. [Elektronnyi resurs]. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5006. {in Ukranian}. або http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5006/3/methods7.pdf.

Kuzmina I. (2011). Problems and challenges of distance learning. Scientific-practical conference "News of educational technologies". KPI. 03/21/2011. [Elektronnij resurs].

URL: http://confesp.fl.kpi.ua/sites/default/files/kuzmina.pdf. {in Ukranian}.

Shvajger A., Dukmasova V., Pechorskaja S. (2005). Methodical issues of distance learning graphic disciplines. Serija «Stroitel'stov i arhіtektura». Vestnik JuUrGU. № 13 (3). P. 95–97. [Elektronnij resurs]. URL: metodicheskie-voprosy-distantsionnogo-obucheniya-graficheskim-distsiplinam.pdf. {in Russian}.

Svitovyi dosvid orhanizatsii ta rozvytku universytetskoi systemy dystantsiinoho navchannia. Ukladachi: Kulaha I.V., Ilnytskyi D.O., Strelnyk S.O. ta insh. Kyiv. Instytut vyshchoi osvity KNEU imeni Vadyma Hetmana, 2013. 38 з. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/education2_0/13-4713_verstka(1).pdf.

Botvinovska S., Nicolaenko T., Grigirchuk V., Bondarenko R. (2020). Improvement of graphic training of first year studens of desigen specialties. Applied geometry and engineering grafics. Kiev. KNUCA. № 97. P. 3–15. doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.3-15. URL: http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/195056/pdf_2. {in Ukranian}.

Nicolaenko N., Botvinovska S., Piven A. (2017). Geometric modeling elements in the Ukrainian ornaments. Interdepartmental Collection Proceedings «The Industrial Art Design». Kiev. KNUCA. № 13. P. 141–146. {in Ukranian}.

Номер

Розділ

Статті