МЕТАФОРИ ЕВРИСТИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В ЗАДАЧАХ БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.90-100

Ключові слова:

евристика, метафора, оптимізація, аналіз, параметри, будівництво, завдання, інформаційний об'єкт.

Анотація

Перспективним напрямом вирішення складних завдань оптимізації в будівництві є евристичний підхід, що обумовлюється об'єктивною неоднозначністю постановки завдань будівельної галузі і передбачає вибір із сукупності рішень на основі відношень аналогії, схожості, подібності  відповідної евристичної моделі або алгоритму, що дозволить врахувати досвід природних нейромереж та еволюційного процесу для отримання рішення складних багато модальних, багато параметричних та багато критеріальних задач, причому, цільова функція діяльності є складною, багато екстремальною, з розривами, з перешкодами іноді слабко визначена (як нечітка функція на нечітких множинах). У свій час біоніка дала поштовх розвитку технічної фізики та інженерії в цілому. В інформаційних технологіях вивчення процесів живої природи дозволяє пришвидшити розвиток, створення та використання алгоритмів і механізмів обробки інформації у живій природі, які є результатом тривалого еволюційного відбору. Такі алгоритми носять назву алгоритмів на основі метафори (метаевристики або метафори). Для використання метафор з метою розуміння стратегії, яка використовується, метод необхідно транслювати на мову прикладної області – будівництво та математичні методи, – в стандартній термінології оптимізації. Виконано огляд існуючих на сьогодні найбільш поширених евристичних моделей та алгоритмів з урахуванням їх особливостей та областей застосування. Розглянуті особливості, які характерні для завдань будівництва та причини, якими вони обумовлені, та відношення, які на них задаються. Визначені і розглянуті основні завдання, що вирішуються у будівельній галузі для застосування відносно їх евристичної оптимізації. На основі понять завдання будівництва, поля завдань будівництва, інформаційний об'єкт завдань будівництва проведений аналіз вибору метафори до завдання у будівельній індустрії і запропонована схема підбору метафори.

Посилання

Література

Карпенко А. П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы вдохновленные природой. Москва: Издательство МГТУ им. Н Э. Баумана, 2014. 446 с.

F. Glover and G. Kochenberger, eds. (2010) Handbook of Metaheuristics (International Series in Operations Research & Management Science), Kluwer Academic Publishers, Springer, Boston. P. 648.

Список метаэвристических алгоритмов научной матрицы – полный список метаэвристических алгоритмов. [Електронний ресурс]. https://thesciencematrix.com/Apps/metaheuristics/

Список метаэвристики на основе метафор. [Електродний ресурс]. https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_metaphor-based_metaheuristics

Григоровський П. Є., Горда О. В., Чуканова Н. П. Інформаційні середовища в будівництві / Будівельне виробництво. № 68. С. 15–19.

Горда О.В. Специфіка інформаційних середовищ в будівництві / VIІ міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти, 25-26 березня 2020 р., м. Київ. Київ: КНУБА, 2020. С. 55–56.

Горда О. В. Аналіз моделей в інформаційному просторі будівництва / Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020», 25-27 листопада 2020. Київ:КНУБА, 2020. Файл.

Строительство: Энциклопедический словарь / Автор-составитель Артюхович Д. В. Ставрополь: Ставропольское издательство «Параграф», 2011. 766 с. ISBN 978-5-904939-17-5

Федоров В. В. Актуальные проблемы и методология строительной науки. / В. В. Федоров [и др.] ; под ред. В. В. Федорова. Москва : ИНФРА-М, 2020. 262 с.

Плоский В. О., Микитась М. В. Сталий розвиток міст: стан досліджень, міжнародний та український досвід. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Київ: КНУБА, 2017. Випуск 9. С. 168–173.

References

Karpenko A. P. Sovremennye algoritmy poiskovoi optimisacii / Algoritmy vdohnovlennye prirodoy. Moscow: Izdatelstvo MGTU im. N.E.Bauman, 2014. 446 p. {in Russian }

F. Glover and G. Kochenberger, eds. (2003) Handbook of Metaheuristics (International Series in Operations Research & Management Science) Volume 1, Kluwer Academic Publishers, Springer, Boston. Pp. 648.{in English}

Spisok metaeuristicheskih algoritmov nauchnoy matricy – polnyi spisok metaeuristicheskih algoritmov. [Electronic resource]. https://thesciencematrix.com/Apps/metaheuristics/ {in Russian}

Spisok metaeuristiki na osnove metaphor. [Electronic resource]. https://ru.qaz.wiki/wiki/ {in Russian}

Grigorovskiy P. Y., Gorda O. V., Chukanova N. P. Informaciyni seredovusha v budivnyctvi / Budivelnie virobnitstvo № 68. P. 15–19. {in Ukranian}

Gorda O. V. Specyfika informaciynyh seredovysh v budivnyctvi / VIІ international scientific-practical conference "Management of development of technologies". Topic: Information technologies for the development of the zmistu osviti, 25-26 birch 2020, m. Kiev. Kyiv: KNUBA, 2020. P. 55–56. {in Ukranian}

Gorda O. V. Analys modeley v informaciynomy prostori budivnyctva / International scientific and practical conference of young scientists "BUD-MAISTER-CLAS-2020", 25-27 November 2020. Kyiv: KNUBA, 2020. File. {in Ukranian}

Stroitelstvo. Enceklopedichtskiy slovsr. / Avtor sostavitel Artjyhovich D. V. Stavropol: Stavropolsroe isdatelstvo “Paragraf”, 2011. 766 s. ISBN 978-5-904939-17-5.{in Russian}

Fedorov V. V. Aktualnye problemy I metodologija stroitelnoj nauki. / V. V. Fedorov i dr. Moscow: INFRA-M, 2020. 262 s. {in Russian}

Ploskiy V. O., Mikitas M. V. Stalyj rozvytok mist: stan doslidgen, mijnarodnyj ta ukrajnskyj dosvid. Energoefektyvnist v budivnyctvi ta architektyri. Kyiv: KNUBA, 2017. № 9. P. 168–173. {in Ukranian}

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

Статті