ГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВІЗУАЛІЗАЦІЇ БАГАТОВИДІВ ПРОСТОРІВ СТАНУ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Олена Гумен Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3992-895X
  • Соломія Лясковська Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0822-0951
  • Євген Мартин Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9095-7057
  • Ганна Смаковська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3900-4431

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2022.103.55-66

Ключові слова:

графічні інформаційні технології, формоутворення, багатовимірні простори, багатовиди

Анотація

Дослідження об’єктів, процесів і явищ різного походження і призначення передбачає комп’ютерну візуалізацію одержаних результатів із залученням графічних засобів. Більшість застосувань реалізується залежностями у двовимірній координатній системі, проте з вимірами багатьох значущих параметрів. Геометрична інтерпретація результатів у багатовимірному просторі стану дозволяє як обґрунтувати вибір потрібного числа взаємно незалежних параметрів для формоутворення багатопросторової кривої лінії як графіка перехідного процесу, так і одержувати додаткові залежності між змінними параметрами, які експериментально дослідити важко. Вже у чотиривимірному просторі три криві як залежності між чотирма параметрами слугують напрямними тривимірних циліндрів, взаємний перетин яких формує чотирипросторову криву лінію як графік процесу. Зворотнім проекціюванням у решту три двовимірні площини одержуємо ще три додаткових залежності між чотирма параметрами. Інші види взаємозв’язків параметрів потребують проведення додаткових досліджень.
Залучення графічних комп’ютерних технологій надає можливість враховувати численне число параметрів процесів систем різного походження. Результати експериментальних досліджень процесів у системах подаються, зокрема, рівняннями, параметри яких належать підпросторам різної вимірності обхоплюючого багатовимірного евклідового простору поточного стану системи. Враховуючи, що графіком процесу слугує взагалі багатопросторова крива лінія, заслуговує уваги наукова розвідка щодо геометричної інтерпретації її формоутворення з урахуванням залежностей довільного числа параметрів, які формують багатопросторову криву лінію як графік процесу. При формуванні геометричної моделі досліджуваного об’єкта раціонально обрати число допущень, які дозволяють визначити вимірність обхоплюючого евклідового простору для комп’ютерної візуалізації.
Мета статті полягає в обгрунтуванні геометричними засобами алгоритмів формоутворення багатопросторових кривих ліній як моделей процесів у системах різного призначення.

Біографії авторів

Олена Гумен, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д. т. н., професор

Соломія Лясковська, Національний університет «Львівська політехніка»

к. т. н., доцент

Євген Мартин, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

д. т. н., професор

Ганна Смаковська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірантка

Посилання

Прикладна геометрія та інженерна графіка / [Ковальов С.М., Гумен М.С. та ін.]. Луцьк: ЛДТУ, 2006. С. 58–79.

Gumen O., Spodyniuk N., Ulewicz M., Martyn Y. Research of thermal processes in industrial premises with еnergy-saving technologies of heating. Diagnostics. 2017. №18(2). Р. 43–49.

Гумен О.М., Сподинюк Н.А., Лясковська С.Є., Мартин Є.В. Інформаційні графічні засоби подання простору температурного поля промислових будівель. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2017. №3(62). Т.2. С. 269–273.

Ванін В.В., Гумен О.М. Деякі аспекти застосування засобів геометричного моделювання у проективному просторі. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2011. Вип. 87. С. 90–93.

Гумен О.М., Лясковська С.Є., Мартин Є.В. Багатовимірна геометрія у прикладних задачах. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2016. Вип. 3 (58). С. 497–500.

Ratushnyi R.T., Tryhuba A.M., Khmel P., Martyn Ye.V., Prydatko O.V. Substantiating the effectiveness of projects for the construction of dual systems of fire suppression. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. S. 46–53.

Гумен О.М., Лясковська С.Є., Мартин Є.В. Достатність проекційних зображень 1 – багатовидів п – просторів стану технічних систем. Прикладні питання математичного моделювання. 2018. №1. С. 58–67.

References

Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika / [Kovalov S.M., Gumen M.S. ta in.]. Lutsk: LDTU, 2006. S. 58–79. {in Ukrainian}

Gumen O., Spodyniuk N., Ulewicz M., Martyn Y. Research of thermal processes in industrial premises with еnergy-saving technologies of heating. Diagnostics. 2017. №18(2). Р. 43–49. {in English}

Vanin V.V., Gumen O.M. Deiaki aspekty zastosuvannia zasobiv heometrychnoho modeliuvannia u proektyvnomu prostori. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. 2011. Vyp. 87. S. 90–93. {in Ukrainian}

Gumen O.M., Spodyniuk N.A., Liaskovska S.Ie., Martyn Ye.V. Informatsiini hrafichni zasoby podannia prostoru temperaturnoho polia promyslovykh budivel. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2017. №3(62). T.2. S. 269–273. {in Ukrainian}

Gumen O.M., Liaskovska S.Y., Martyn Y.V. Bahatovymirna heometriia u prykladnykh zadachakh. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2016. Vyp. 3 (58). S. 497–500. {in Ukrainian}

Ratushnyi R.T., Tryhuba A.M., Khmel P., Martyn Ye.V., Prydatko O.V. Substantiating the effectiveness of projects for the construction of dual systems of fire suppression. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. S. 46–53. {in English}

Gumen O.M., Liaskovska S.Ie., Martyn Ye.V. Dostatnist proektsiinykh zobrazhen 1 – bahatovydiv n – prostoriv stanu tekhnichnykh system. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. 2018. №1. S. 58–67. {in Ukrainian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Статті