ГЕОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАПІЗНЮВАННЯМ У ЧАСІ

Автор(и)

  • Наталія Бондаренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-6078-9467

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.16-29

Ключові слова:

лінійна система диференціальних рівнянь із запізнюванням; стійкість систем диференціальних рівнянь; крива стійкості; характеристичний квазіполіном; метод - розкладу.

Анотація

У роботі розглядаються лінійні системи диференціальних рівнянь із запізнюванням у часі, які є математичними моделями динамічних систем, що виникають в різних областях механіки. Затримки можуть бути у системах зі змінною жорсткістю або з деформацією, у системах із складними динамічними взаємодіями, наприклад, в гідродинаміці або в рухомих механізмах. Наявність затримок у часі в динамічних системах зумовлює досить складну поведінку розв’язку і впливає на стійкість таких систем. Розглянуто геометричний підхід до вивчення стійкості лінійних систем диференціальних рівнянь з двома параметрами затримки, який називається методом -розкладу Lee та Hsu. Цей метод дозволяє вивчати вплив відхилень затримок часу на стійкість динамічних систем із запізнюванням. Ідея цього методу полягає в побудові кривої стійкості в просторі параметрів затримок, яка розбиває простір параметрів на області стійкості. Нетривіальним є випадок, коли характеристичний квазіполіном лінійної системи із запізнюванням має комплексний корінь  на уявній осі кратності два. Корені характеристичного квазіполінома, як неявна функція  двох змінних - параметрів  та , не є диференційовною в точці . В цьому випадку крива стійкості має загострення в точці, що відповідає комплексному кореню на уявній осі кратності два та розбиває простір параметрів на G-сектор та S-сектор. Відомо, що є взаємно однозначна відповідність між околами точки загострення в просторі параметрів та околом комплексного кореня кратності два характеристичного квазіполінома, що лежить на уявній осі. Це дозволяє вивчати поведінку переміщення комплексних коренів на комплексній площині при відхиленні параметрів затримок, а отже, аналізувати зміну стійкості системи із запізнюванням.

Геометричний підхід до дослідження переміщення комплексних коренів на комплексній площині характеристичного квазіполінома системи із запізнюванням при відхиленні параметрів запізнювання, застосований для системи двох диференціальних рівнянь з двома затримками у часі. Характеристичний квазіполіном розглянутої системи має комплексний корінь  на уявній осі кратності два при певних значеннях параметрів. Побудована локальна крива стійкості такої системи, визначені S-сектор та G-сектор в просторі параметрів. Показано, що при переміщенні значень параметрів затримок в S-сектор, корені в околі точки  переміщуються в ліву півплощину комплексної площини. Таким чином, встановлено, при яких відхиленнях параметрів затримок від точки, що відповідає кореню , задана система буде стійкою.

Біографії авторів

Наталія Бондаренко, Київський національний університет будівництва і архітектури

 к. ф.-м.н., доцент

Людмила Соколова, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. ф.-м.н., доцент

Валентина Отрашевська, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. ф.-м.н., доцент

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Gryazina E.N., Polyak B.T., Tremba A.A. D-decomposition technique state-of-the-art, Automation and Remote Control, Vol. 69 (12), 2008, P. 1991–2026.

Эльсгольц Л.Э., Норкин С.Б. Введение в теорию дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. Москва : Наука, 1971. 296 с.

Lee M.S., Hsu C.S. On the τ-decomposition method of stability analysis for retarded dynamical systems, SIAM J. Control, Vol. 7 (2), 1969, P. 249-259.

Michiels W., Niculescu S.-I. Stability and stabilization of time-delay systems. An eigenvalue based approach, SIAM: Philadelphia, USA, Advances in design and control, Vol. 12, 2007.

Walton K., Marshall J.E. Direct method for tds stability analysis. IEE Proceedings D - Control Theory and Applications, V. 134(2), 1987, Р. 101–107.

St´ep´an G. Retarded dynamical systems: stability and characteristic functions. Longman Scientific &Technical, 1989. 159 p.

Gu K., Irofti D., Boussaada I., and Niculescu S.I. Migration of double imaginary characteristic roots under small deviation of two delay parameters. In 2015 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 2015, Р. 6410–6415.

Irofi D., Boussaada I., Niculescu S. Geometric vs. algebraic approach: A study of double imaginary characteristic roots in time-delay systems, IFAC (International Federation of Automatic Control), Vol. 50 (1), 2017, P. 1310-1315.

Gu K., Niculescu S.-I., Chen J. On stability of crossing curves for general systems with two delays, J. Math. Anal. Appl, Vol. 311, 2005, P. 231-253.

Бондаренко Н.В., Печук В.Д. Моделювання динамічних систем із запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутти. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2019. Випуск 96. С. 3-11.

Бондаренко Н.В., Печук В.Д. Побудова явних методів Рунге-Кутти для моделювання динамічних систем з запізнюванням. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2020. Випуск 99. С. 16-23.

Печук В.Д., Бондаренко Н.В. Явні гібридні методи п’ятого порядку збіжності для динамічних систем з запізнюванням. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2021. Випуск 101. С. 168-180.

Reference

Gryazina E.N., Polyak B.T., Tremba A.A. D-decomposition technique state-of-the-art, Automation and Remote Control, Vol. 69 (12), 2008, P. 1991–2026. {in English}

El'sgol'c L.E., Norkin S.B. Vvedenie v teoriyu differencial'nyh uravnenij s otklonyayushchimsya argumentom. Moskow : Nauka, 1971. 296s. {in Russian}

Lee M.S., Hsu C.S. On the τ-decomposition method of stability analysis for retarded dynamical systems, SIAM J. Control, Vol. 7 (2), 1969, P. 249-259.

Michiels W., Niculescu S.-I. Stability and stabilization of time-delay systems. An eigenvalue based approach, SIAM: Philadelphia, USA, Advances in design and control, Vol. 12, 2007. {in English}

Walton K., Marshall J.E. Direct method for tds stability analysis. IEE Proceedings D - Control Theory and Applications, V. 134(2), 1987, Р. 101–107.

St´ep´an G. Retarded dynamical systems: stability and characteristic functions. Longman Scientific &Technical, 1989. 159 p. {in English}

Gu K., Irofti D., Boussaada I., and Niculescu S.I. Migration of double imaginary characteristic roots under small deviation of two delay parameters. In 2015 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 2015, Р. 6410–6415. {іn English}

Irofi D., Boussaada I., Niculescu S. Geometric vs. algebraic approach: A study of double imaginary characteristic roots in time-delay systems, IFAC (International Federation of Automatic Control), Vol. 50 (1), 2017, P. 1310-1315. {in English}

Gu K., Niculescu S.-I., Chen J. On stability of crossing curves for general systems with two delays, J. Math. Anal. Appl, Vol. 311, 2005. P. 231-253. {in English}

Bondarenko N.V., Pechuk V.D. Modeliuvannia dynamichnykh system z zapizniuvanniam za dopomohoiu uzahalnenykh metodiv Runhe-Kutty. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika, 2019. Vypusk 96. S. 3-11. {in Ukranian}

Bondarenko N.V., Pechuk V.D. (2020). Pobudova yavnykh metodiv Runhe-Kutty dlia modeliuvannia dynamichnykh system z zapizniuvanniam. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv: KNUCA, № 99, S. 16-23. {in Ukranian}

Pechuk V.D., Bondarenko N.V. (2021).Yavni hibrydni metody piatoho poriadku zbizhnosti dlia dynamichnykh system z zapizniuvanniam. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv: KNUCA, № 101. S. 168-180. {in Ukranian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06