ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВИМУШЕНИХ ЧАСТОТ КОЛИВАННЯ ОБОЛОНКИ МІНІМАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ З ПРЯМОКУТНИМ ПЛАНОМ, ЯКА СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ ПРЯМИХ ЛІНІЙ І ДВОХ ПІВКІЛ ПРИ ТЕРМОСИЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Автор(и)

  • Григорій Іванченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-1172-2845
  • Олександр Кошевий Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-1903-2905
  • Оксана Палій Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-5958-4862
  • Інна Кошева Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-8224-3759

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.80-99

Ключові слова:

оболонка мінімальної поверхні; оптимальне проектування; оптимізація оболонки;, вимушені частоти коливань; метод скінчених елементів, скінчений елемент

Анотація

Оптимальне проектування конструкції на теперішній час є одним із самих актуальних розділів в будівельній і прикладній механіці. Великого впливу на оптимальне проектування конструкцій набуло в кінці 40-вих роках теорії математичного програмування і поява ЕОМ. Це набагато розширило коло конструкцій і фізичних моделей, які стали доступні для оптимального проектування.

Використання аналітичних методів оптимізації приводить до успіху лиш при розгляді самих простих конструкцій. Тому при оптимального проектуванні широке розповсюдження набули чисельні методи пошуку оптимальних параметрів, які орієнтовані на ПК.

Проектування – найбільш відповідальний етап створення конструкції, в процесі якого визначаються технічні характеристики і перевіряється можливість поставленої мети. Необхідний комплексний підхід для врахування всіх вимог, в цьому основна складність оптимального проектування конструкції. Процес створення оптимальної конструкції дуже залежить від методу оптимізації, який відіграє ключову роль при конструювання конструкцій різного призначення.

В даній науковій статті розглядається комплексний підхід до оптимального проектування вимушених частот оболонки мінімальної поверхні з квадратним планом, яка складається з двох прямих ліній і двох півкіл при термосиловому навантаженні. Чисельне дослідження оптимізаційного розрахунку проводилося наступним чином: цільова функція вага оболонки мінімальної поверхні, змінні проектування товщина оболонки мінімальної поверхні від 1 мм до 100 мм, обмеження представлено у вигляді першої вимушеної частоти коливання 0.2 Hz.

Виходячи із результатів чисельного дослідження вага оболонки мінімальної поверхні зменшилась на 11.2%, перша вимушена частота коливань становить 0.2 Hz, що відповідає заданому обмеженню. Можемо зробити загальний висновок, що методика автора та застосування власного програмного забезпечення дає можливість виконувати ефективний оптимізаційний розрахунок для оболонок мінімальних поверхонь, а застосування двох типів видів оптимізації на одному об’єкті дослідження є важливою прикладною задачею для будівельної і прикладної механіки

Біографії авторів

Григорій Іванченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

д.т.н., проф.

Олександр Кошевий, Київський національний університет будівництва і архітектури

д. ф. (Ph.D.), доцент

Оксана Палій, Київський національний університет будівництва і архітектури

к. т. н. доцент

Інна Кошева, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент

Посилання

Література

Герасимов, Е.Н., Почтман Ю.М., Скалозуб В.В. Многокритериальная оптимизация конструкций. Донецк : Вища шк. Главное Изд-во Киев, 1985. 134 с.

Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. Москва : Мир, 1985. 509 с.

Ігнатишин М. І. Механіко-математичне моделювання елементів мостових конструкцій (опора, балка, плита): монографія. Мукачево: РВВ МДУ, 2017. 172с.

Іванченко Г.М., Кошевий О.О. Чисельне дослідження параметричної оптимізації вимушених частот коливань оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ : КНУБА, 2022. Випуск 102. С. 67 – 83.

Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Жупаненко І.В. Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2022. № 50 (1). С. 22–34.

Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні / Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. Київ : КНУБА, 2022. Вип. 109. С. 50-65

Іванченко Г.М., Кошевий О.О. Параметрична оптимізація вимушених частот коливання двозв’язної конусної оболонки мінімальної поверхні при термосиловому навантаженні / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ: КНУБА, 2022. Вип. 103. С. 67 – 81.

Кошевий О.О. Оптимальне проектування циліндричних резервуарів з жорсткими оболонками покриття / Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. Київ : КНУБА, 2019. Вип. 103. С. 253-265.

Кошевий О.О. Оптимізація стального звареного резервуару при обмеженні: напружень, переміщень, власних частот коливання / Будівельні конструкції. Теорія і практика: наук.-техн. збірник. Київ : КНУБА. 2018. Вип.3. С.34 – 50.

Кошевий О.О., Кошева І.С. Багатокритеріальна параметрична оптимізації в парі цільових функцій: вага і переміщення оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантажені. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2022. № 49 (1). С. 66-78.

Кошевий О.П. Кошевий О.О. Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями // Містобудування та територіальне планування. Вип. 55. Київ : КНУБА, 2015. С. 215-227.

Кошевий О.П. Кошевий О.О. Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурі / Містобудування та територіальне планування, Вип. 59. Київ : КНУБА, 2016. С. 234-244

Кошевий О.О., Кошевий О.П., Григор’єва Л.О. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. Київ : КНУБА, 2022. Вип. 108. С. 309–324.

Кривошапко С.В., Иванов В.Н., Халаби С.М. Аналитические поверхности: материалы по геометрии 500 поверхностей и информация к расчету на прочность тонких оболочек. Москва : Наука, 2006. 544 с.

Referenсes

Herasymov, E.N., Pochtman YU.M., Skalozub V.V. Mnohokryteryalʹnaya optymyzatsyya konstruktsyy. (Multicriteria optimization of structures). Donetsk : Vyshcha shk. Hlavnoe Yzd-vo Kyev ,1985. 134 s.

Hyll F., Myurrey U., Rayt M. Praktycheskaya optymyzatsyya (Practical optimization). Moscow: Myr, 1985. 509 s.

Ihnatyshyn M. I. Mekhaniko-matematychne modelyuvannya elementiv mostovykh konstruktsiy (opora, balka, plyta). (Mechanical and mathematical modeling of elements of bridge structures (support, beam, slab)): monohrafiya. – Mukachevo : RVV MDU, 2017. 172 s.

Ivanchenko G.M., Kosheviy O.O. Chysalne doslidzhennia parametrychnoi optymizatsii vymushenykh chastot kolyvan obolonky minimalnoi poverkhni na kvadratnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni. (Numarical study of the parametric optimization of the forced frequency of oscillations of the minimum surface shell on the square contour under thermal load). // Interdepartmantal scientisic and technical collection “Applied geometry and engineering graphics”. Kyiv : KNUBA, 2022. Issue 102. P. 67-83.

Ivanchenko G.M., Kosheviy O.O., Zhupanenko I.P. Parametrychna optymizatsiia vymushenykh chastot kolyvannia obolonky minimalnoi poverkhni na priamokutnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni. (Parametric optimization of frequency oscillation minimum surface shell on a rectangular contour under thermal load) / Ways to increase the efficiency of construction in the conditions in the formation of market relations. 2022 No. 50(1). P. 22-34.

Ivanchenko G.M., Kosheviy O.O., Koshevyi O.P. Chyselna realizatsiia bahatokryterialnoi parametrychnoi optymizatsii obolonky minimalnoi poverkhni na kvadratnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni. (Numerial implementation of multicriteria parametric optimization of minimum surface shell on a square contour under thermforce loading) / Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and technical collected articles. Kyiv : KNUBA, 2021. Issue108. P. 309–324.

Ivanchenko G.M., Kosheviy O.O. Parametrychna optymizatsiia vymushenykh chastot kolyvannia obolonky minimalnoi poverkhni na priamokutnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni. (Parametric optimization of forced frequencies of oscillation of a double-connected coned shell of minimum surface under thermal loading) / Interdepartmantal scientisic and technical collection “Applied geometry and engineering graphics”. Kyiv : KNUBA, 2022. Issue 103. P. 67-81.

Kosheviy O.O. Optymalne proektuvannia tsylindrychnykh rezervuariv z zhorstkymy obolonkamy pokryttia. (Optimal design of cylindrical tanks with rigid coating shells) / Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and technical collected articles. Kyiv : KNUBA, 2019. Issue103. P. 253–265.

Koshevyi O.O. Optymizatsiya stalʹnoho zvarenoho rezervuaru pry obmezhenni: napruzhenʹ, peremishchenʹ, vlasnykh chastot kolyvannya. (Optimization of steel welded tank with limitation: stresses, displacements, natural frequencies of oscillations) / Budivelʹni konstruktsiyi. Teoriya i praktyka: nauk.-tekhn. zbirnyk. Kyiv : KNUBA. 2018. Vyp.3. S.34 – 50.

Kosheviy O.O., Kosheva I.S. Bahatokryterialna parametrychna optymizatsii v pari tsilovykh funktsii: vaha i peremishchennia obolonky minimalnoi poverkhni na priamokutnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni. (Multicriterial parametric optimization in a pair of target functions: weight and movement of the shell minimum surface on the straight) / Ways to increase the efficiency of construction in the conditions in the formation of market relations. 2022 No. 49(1). P. 66-78.

Koshevyi O.P. Koshevyi O.O. Chyselʹne doslidzhennya vlasnykh kolyvanʹ roztyahnutykh obolonok utvorenykh minimalʹnymy poverkhnyamy. (Numerical study of natural oscillations of stretched shells formed by minimal surfaces). // Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, Vyp. 55. Kyiv :KNUBA, 2015. S. 215-227.

Koshevyi O.P. Koshevyi O.O. Vlasni kolyvannya obolonok minimalʹnykh poverkhonʹ na kruhlomu ta kvadratnomu konturi. (Own oscillations of shells of minimal surfaces on a round and square contour) / Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Vyp. 59. Kyiv : KNUBA, 2016. S. 234-244

Koshevyi O.O., Koshevyi O.P., Grigoryеva L.O. Numerical implementation of multicriteria parametric optimization of minimum surface shell on a rectangular contour under the rmalloading. (Numerical implementation of multicriteria parametric optimization of minimum surface shell on a rectangular contour under the rmalloading) / Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and technical collected articles. Kyiv : KNUBA, 2021. Issue108. P. 309–324.

Kryvoshapko S.V., Yvanov V.N., Khalaby S.M. Analytycheskye poverkhnosty: materyaly po heometryy 500 poverkhnostey y ynformatsyya k raschetu na prochnostʹ tonkykh obolochek. (Analytical surfaces: materials on the geometry of 500 surfaces and information for the calculation of the strength of thin shells). Moscow : Nauka, 2006. 544 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06