КІНЕМАТИЧНИЙ ГВИНТ ТРИГРАННИКА ДАРБУ

Автор(и)

  • Андрій Несвідомін Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1495-1718
  • Сергій Пилипака Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1496-4615

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.138-148

Ключові слова:

кінематичний гвинт; тригранник Дарбу; вектор Дарбу; геометричні методи побудови.

Анотація

У теорії внутрішньої геометрії поверхонь важливу роль відіграють тригранники Френе і Дарбу. Перший стосується кривої, другий – поверхні. У тригранника Дарбу один із ортів є нормаллю до поверхні, а два інші утворюють дотичну до поверхні площину. Якщо на поверхні задати криву лінію, то тригранник Дарбу може бути для неї супровідним. При русі тригранника вздовж кривої один із його ортів, які утворюють дотичну площину, буде дотичним до кривої. Положення тригранника в кожен момент часу описується однозначно і залежить від параметрів поверхні і кривої на ній. Отже його рух можна розглядати, як рух твердого тіла. Тригранник Дарбу одночасно здійснює два переміщення: поворот навколо миттєвої осі обертання, величина якого залежить від кривини кривої на поверхні, і лінійне переміщення в напрямі орта дотичної. Для відносно невеликої дуги кривої на поверхні переміщення тригранника із положення на початку дуги до положення на кінці дуги можна здійснити почергово двома рухами: поворотом навколо миттєвої осі обертання і прямолінійним ковзанням в напрямі дотичної. На невеликій ділянці кривої можна прийняти кутову швидкість обертання і лінійну швидкість ковзання сталими і знайти чисельні значення цих переміщень. Однак переміщення із початкового в кінцеве положення можна здійснити гвинтовим рухом, тобто одночасним поворотом навколо осі і ковзанням вздовж цієї осі. Ця вісь називається миттєвою віссю обертання і ковзання або кінематичним гвинтом.

Напрям кінематичного гвинта такий же, як і в миттєвої осі обертання, яка проходить через вершину тригранника, а положення в його системі інше. В окремих випадках ковзання тригранника може бути відсутнім, тоді кінематичний гвинт стає миттєвою віссю обертання. Це показано на простому прикладі, коли поверхнею є площина і тригранник рухається по кривій у цій площині. В такому випадку миттевою віссю обертання тригранника є вектор, паралельний орту нормалі і зміщений в сторону кривини кривої на величину, оберенену кривині, тобто він проходить через центр кривини кривої. Якщо кривою є коло, то миттєвою віссю обертання тригранника є вектор, який займає постійне положення в центрі кола і вектор Дарбу обертається навколо цього вектора, рухаючись по колу. В статті знайдено положення кінематичного гвинта в загальному випадку, коли крива на поверхні є просторовою. Показано, що чисто обертальний рух тригранника відбувається, коли він рухається по лінії кривини поверхні.

Біографії авторів

Андрій Несвідомін, Національний університет біоресурсів і природокористування України

 к. т. н., доцент

Сергій Пилипака, Національний університет біоресурсів і природокористування України

д. т. н., професор

Посилання

Література

Несвідомін А.В. Моделювання руху частинки по шорсткій внутрішній поверхні горизонтального циліндра в проекціях на орти локальних систем координат / Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків : ХДУХТ, 2011. Вип. 29. С. 23 – 29.

Pylypaka S., Volina T., Nesvidomin V., Pavlov A., Dranovska S. The possibility to apply the Frenet trihedron and formulas for the complex movement of a point on a plane with the predefined plane displacement / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021, 3 (7-111), pp. 45–50. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/232446/234604

Кресан Т.А. Рух частинки грунту по поверхні розгорнутого гелікоїда з горизонтальною віссю обертання і заданим кутом атаки / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2021, Vol. 12, No 2, 67 - 75.

Воліна Т.М. Дослідження руху частинки по шорсткій поверхні, яка утворена гвинтовим рухом синусоїди, під дією сили власної ваги / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No. 3, 187 – 194.

Чепіжний А. В. Визначення положень і швидкостей ланок плоских механізмів з допомогою тригранника Френе / Сучасні проблеми моделювання : зб. наук праць. МДПУ ім. Б. Хмельницького. Мелітополь : МДПУ, 2016. Вип. 7. С. 166 – 171.

Чепіжний А.В., Бабка В.М. Визначення положень ланок плоского механізму за допомогою системи тригранника Френе / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ : КНУБА, 2012. Вип. 90. С. 20 – 26.

Пилипака С.Ф. Теорія складного руху матеріальної точки на площині. Частина перша. Абсолютні швидкість і траєкторія / Електротехніка і механіка. Київ, 2006. №1. С. 84 – 94.

References

Nesvidomin A.V. Modeliuvannia rukhu chastynky po shorstkii vnutrishnii poverkhni horyzontalnoho tsylindra v proektsiiakh na orty lokalnykh system koordynat / Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia. Kharkiv : KhDUKhT, 2011. Vyp. 29. S. 23 – 29.

Pylypaka S., Volina T., Nesvidomin V., Pavlov A., Dranovska S. The possibility to apply the Frenet trihedron and formulas for the complex movement of a point on a plane with the predefined plane displacement / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021, 3 (7-111), pp. 45–50. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/232446/234604

Kresan T.A. Rukh chastynky hruntu po poverkhni rozghornutoho helikoida z horyzontalnoiu vissiu obertannia i zadanym kutom ataky / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2021, Vol. 12, No 2, 67 - 75.

Volina T.M. Doslidzhennia rukhu chastynky po shorstkii poverkhni, yaka utvorena hvyntovym rukhom synusoidy, pid diieiu syly vlasnoi vahy / Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. 2020, Vol. 11, No. 3, 187 – 194.

Chepizhnyi A. V. Vyznachennia polozhen i shvydkostei lanok ploskykh mekhanizmiv z dopomohoiu tryhrannyka Frene / Suchasni problemy modeliuvannia : zb. nauk prats. MDPU im. B. Khmelnytskoho. Melitopol : MDPU, 2016. Vyp. 7. S. 166 – 171.

Chepizhnyi A.V., Babka V.M. Vyznachennia polozhen lanok ploskoho mekhanizmu za dopomohoiu systemy tryhrannyka Frene / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Kyiv : KNUBA, 2012. Vyp. 90. S. 20 – 26.

Pylypaka S.F. Teoriia skladnoho rukhu materialnoi tochky na ploshchyni. Chastyna persha. Absoliutni shvydkist i traiektoriia / Elektrotekhnika i mekhanika. Kyiv, 2006. №1. S. 84 – 94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-06