ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ СТРУКТУРИ ФАЗОВИХ ПОТОКІВ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ З ХАОТИЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Автор(и)

  • Тетяна Гнітецька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна), Україна https://orcid.org/0000-0001-9682-6488
  • Галина Гнітецька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0002-2864-3142
  • Юрій Бондаренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Олександра Губар Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.81-93

Ключові слова:

динамічні системи; хаотична динаміка; атрактор; фазовий простір; фрактальна геометрія.

Анотація

В статті досліджується геометрична структура фазових потоків динамічної системи, математична модель якої представляється системою нелінійних диференціальних рівнянь. Дослідження проводились на прикладі системи рівнянь Лоренца з використанням теорії стійкості Ляпунова для точок рівноваги системи та чисельного інтегрування з застосуванням системи MATLAB. На першому етапі досліджень шляхом розв’язку системи нелінійних рівнянь при нульових значеннях похідних були знайдені координати трьох точок рівноваги. Використання лінеаризації в точках рівноваги дозволило зробити якісну оцінку процесів, що відбуваються в нелінійній системі. За коренями характеристичних рівнянь матриці коефіцієнтів лінеаризованої системи визначені локальні напрямки стискання та розтягування фазового об’єму у фазовому просторі системи поблизу кожної зі знайдених точок рівноваги. Чисельними методами інтегрування були побудовані фазові криві у тривимірному фазовому просторі системи при різних початкових умовах поблизу кожної з точок рівноваги, що дозволяє провести аналіз фазових портретів, виокремити узагальнену структуру фазових потоків в координатах лінеаризованої системи та визначити їх положення у відповідності до системи координат нелінійної системи. Побудовані фазові портрети у тривимірному фазовому просторі нелінійної системи при різних початкових умовах. Розглянуті перехідні процеси дають можливість оцінити вплив точок рівноваги та хаотичного атрактора на траєкторію фазових кривих. Результати дослідження геометричної структури фазових потоків системи в режимі детермінованого хаосу дають простір для оптимізації вибору початкових умов функціонування системи.

Дослідження фазового простору систем з хаотичною поведінкою дозволить більш ефективно використовувати властивості детермінованого хаосу, зокрема шумоподібні властивості вихідних сигналів, в прикладних задачах.

Біографії авторів

Тетяна Гнітецька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

к. т. н., доцент

Галина Гнітецька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

к. п. н., доцент

Юрій Бондаренко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Студент

Олександра Губар, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Студент

Посилання

Література

Хусаїнов Д. Я., Шатирко А. В. Основи нелінійної динаміки: Посібник для студентів спеціальності "Прикладна математика". Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. 159 с.

Kehui Sun, Xia Wang and J.C. Sprott. (2010). Bifurcations of fractional-order diffusionless Lorenz system / International Journal of Bifurcation and Chaos. Volume 20, Issue 04, pp. 1209–1219.

Слободян М.О., Таранчук А.А., Гавронський В.Є. Генерування широкосмугових хаотичних сигналів для прихованої передачі інформації в телекомунікаційних системах / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2020. Том 1, №4, (287). С 192-198. doi:10.31891/2307-5732-2020-287-4-192-198

Пятін І.С., Лужанський В.І., Карпова Л.В. Конфіденційна система зв’язку / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2015. № 1. С. 207–212.

Гнітецька Т.В. Дослідження можливості використання гідравлічного випромінювача для передачі складних хаотичних сигналів з фрактальною будовою атрактора для кодування інформації / Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет, 2012. Т.52. Вип..4. C.134-139.

Marius-F. Danca, N.V. Kuznetsov. (2018). Matlab code for Lyapunov exponents of fractional order systems / International Journal of Bifurcation and Chaos. Vol. 28, No. 05, 1850067. 14 p.

Бобало Ю.Я., Галюк С.Д., Климаш М.М., Політанський Р.Л. Прикладне застосування теорії хаотичних систем у телекомунікаціях : монографія / Technical sciences ISSN 2307-5732. Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів : Коло, 2015. 178 c.

Referenses

Khusainov D. Ya., Shatyrko A. V. Osnovy neliniinoi dynamiky: Posibnyk dlia studentiv spetsialnosti "Prykladna matematyka" K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr "Kyivskyi universytet", 2017. 159 s. {in Ukranian}.

Kehui Sun, Xia Wang and J.C. Sprott. (2010). Bifurcations of fractional-order diffusionless Lorenz system / International Journal of Bifurcation and Chaos. Volume 20, Issue 04, pp. 1209 – 1219. {in English}

Slobodian M.O., Taranchuk A.A., Havronskyi V.Ie. (2020). Heneruvannia shyrokosmuhovykh khaotychnykh syhnaliv dlia prykhovanoi peredachi informatsii v telekomunikatsiinykh systemakh. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. Tom 1, №4, (287). S 192 – 198. doi:10.31891/2307-5732-2020-287-4-192-198 {in Ukranian}

Piatin I.S., Luzhanskyi V.I.,. Karpova L.V. Konfidentsiina systema zviazku / Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky. 2015. № 1. S. 207 – 212. {in Ukranian}

Hnitetska T.V. Doslidzhennia mozhlyvosti vykorystannia hidravlichnoho vyprominiuvacha dlia peredachi skladnykh khaotychnykh syhnaliv z fraktalnoiu budovoiu atraktora dlia koduvannia informatsii / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Pratsi/ Tavriiskyi derzhavnyi ahrotekhnolohichnyi universytet. 2012. T.52. Vyp.4. C.134 – 139. {in Ukranian}

Marius-F. Danca, N.V. Kuznetsov. (2018). Matlab code for Lyapunov exponents of fractional order systems / International Journal of Bifurcation and Chaos. Vol. 28, No. 05, 1850067. 14 p. {in English}

Iu.Ia.,Bobalo, S.D. Haliuk, M.M. Klymash, R.L. (2015). Politanskyi Prykladne zastosuvannia teorii khaotychnykh system u telekomunikatsiiakh : monohrafiia / Technical sciences ISSN 2307-5732. Nats. un-t «Lviv. politekhnika». Lviv : Kolo, 2015. 178 c. {in Ukranian}

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02