КОМПОЗИЦІЙНЕ ІНТЕРПОЛЮВАННЯ КРИВИХ ЛІНІЙ З КРАТНИМИ ТОЧКАМИ

Автор(и)

  • Олександр Павленко Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна https://orcid.org/0000-0002-8646-2622

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.105.180-189

Ключові слова:

композиційна інтерполяція, точковий поліном, дворозмірні композиційні матриці точкові, композиційна матриця

Анотація

На прикладі показано методику упорядкування дворозмірних компоматриць точкових шляхом введення кратних елементів – точок у відповідних її рядках та стовпцях, що призводить до утворення прямокутних компоматриць для не чотирикутних сегментів поверхонь. Це надає можливість застосовувати єдину однакову методику композиційної геометричної інтерполяції і для чотирикутних, і для трикутних комірок сегментів поверхонь. А це, у свою чергу, спрощує програмну реалізацію створення композиційних геометричних моделей сегментів поверхонь, зменшує їх ресурсовитратність і, як наслідок, підвищує ефективність під час використання цих моделей.

Наведено приклади щодо розкриття невизначеностей стосовно значень характеристичних функцій для кривих ліній, що містять кратні точки. Розроблено спосіб співставлення індексів характеристичних функцій з індексом їхніх параметрів, що дозволяє на практиці оминати операції розкриття невизначеностей, з метою знаходження значень цих невизначеностей. Застосування цього способу дозволяє скоротити лістинги програмних реалізацій компоінтерполяції кривих ліній з кратними точками, що, у свою чергу, зменшує ресурсовитратність у обчисленнях, пришвидшує прийняття відповідних управлінських рішень і, як наслідок, підвищує ефективність функціонування досліджуваного реального об’єкту

Біографія автора

Олександр Павленко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

к. т. н., доцент

Посилання

Література

Верещага В.М. Композиційне геометричне моделювання: Моногафія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2017. 108с.

Адоньєв Є.О. Композиційний метод геометричного моделювання багатофакторних систем: дис. ... д-ра техн. наук. Київ : КНУБА, 2018. 512 с.

Лисенко К.Ю. Теоретичні основи методів утворення композиційних ліній і поверхонь: дис…к.т.н. Київ. КНУБА, 2022. 267 с.

Верещага В.М., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О., Лисенко К.Ю. Основи композиційного геометричного моделювання: навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 255 с.

Верещага В.М., Найдиш А.В., Адоньєв Є.О. Метод композиційного геометричного моделювання. Монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. 310с.

Павленко О.М. Параметричні композиційні матриці. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. Київ : КНУБА, 2023. C. 91-96.

Лисенко К.Ю. Точкові композиційні матриці. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. Київ : КНУБА, 2023. C. 97 – 99.

Муртазієв Е.Г. Алгоритм утворення смуги дифпроєкцій та визначення композиційних похідних у базисних точках. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. КНУБА. Київ, 2023. C. 102 – 105.

Верещага В.М. Про необхідність розробки методів композиційного диференціювання та композиційного інтегрування. Збірник тез доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Обухівські читання» 30 березня 2023 р. Київ : КНУБА, 2023. C. 108 – 110.

Павленко О. (2023). Утворення позначення однорозмірних композиційних матриць точкових і операції над ними. Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1(XII). C. 17–21.

Муртазієв Е. (2023). Обґрунтування необхідності розробки методів композиційного диференціювання та інтегрування. Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності, 1(XII), 22–26.

Павленко О.М., Муртазієв Е.Г., Верещага В.М. Точкові поліноми як композиційні геометричні моделі. Прикладні питання математичного моделювання. Том 5 № 1 (2022). C. 64 – 71.

Павленко О.М., Муртазієв Е.Г, Лисенко К.Ю., Верещага В.М. Композиційні матриці – геометрична фігура. Сучасні проблеми моделювання. (Фахове видання, категорія Б). Мелітополь. Випуск 25. 2023 р. C. 176 – 183.

Верещага В.М, Муртазієв Е.Г. (2023) Утворення композиційних похідних для точкових поліномів. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (104). C. 49 – 58.

Верещага В.М., Лисенко К.Ю. (2023) Композиційні символи. Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвідомчий наук.-техн. зб. (104). C. 38 – 48.

References

Vereshchaha V.M. Kompozytsiine heometrychne modeliuvannia: Monohafiia. Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 2017. 108 s.

Adoniev Ye.O. Kompozytsiinyi metod heometrychnoho modeliuvannia bahatofaktornykh system: dys. ... d-ra tekhn. nauk. Kyiv : KNUBA, 2018. 512 s.

Lysenko K.Iu. Teoretychni osnovy metodiv utvorennia kompozytsiinykh linii i poverkhon: dys…k.t.n. Kyiv. KNUBA, 2022. 267 s.

Vereshchaga V.M., Najdysh A.V., Adoniev Є.O., Lysenko K.Ju. Osnovy kompozycіjnogo geometrychnogo modeljuvannja: navchal'nyj posіbnyk. Melіtopol: FOP Odnorog T.V., 2019. 255 s. {in Ukrainian}

Vereshchaha V.M., Naidysh A.V., Adoniev Ye.O. Metod kompozytsiinoho heometrychnoho modeliuvannia. Monohrafiia. Melitopol: FOP Odnoroh T.V., 2019. 310s.

Pavlenko O.M. Parametrychni kompozytsiini matrytsi. Zbirnyk tez dopovidei XVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Obukhivski chytannia» 30 bereznia 2023 r. KNUBA. Kyiv, 2023. S. 91 – 96.

Vereshchaha V.M., Pavlenko O.M., Naidysh A.V. Modeliuvannia horyzontalnoho zemelnoho maidanchyka u tochkovomu chyslenni: monohrafiia. Melitopol: MDPU imeni Bohdana Khmelnytskoho. 2019. 187 s.

Murtaziiev E.H. Alhorytm utvorennia smuhy dyfproiektsii ta vyznachennia kompozytsiinykh pokhidnykh u bazysnykh tochkakh. Zbirnyk tez dopovidei XVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Obukhivski chytannia» 30 bereznia 2023 r. Kyiv : KNUBA, 2023. S. 102 – 105.

Vereshchaha V.M. Pro neobkhidnist rozrobky metodiv kompozytsiinoho dyferentsiiuvannia ta kompozytsiinoho intehruvannia. Zbirnyk tez dopovidei XVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Obukhivski chytannia» 30 bereznia 2023 r. Kyiv : KNUBA, 2023. S. 108 – 110.

Pavlenko O. (2023). Utvorennia poznachennia odnorozmirnykh kompozytsiinykh matryts tochkovykh i operatsii nad nymy. Prykladna heometriia, inzhenerna hrafika ta obiekty intelektualnoi vlasnosti, 1(XII). S. 17–21.

Murtaziiev E. (2023). Obgruntuvannia neobkhidnosti rozrobky metodiv kompozytsiinoho dyferentsiiuvannia ta intehruvannia. Prykladna heometriia, inzhenerna hrafika ta obiekty intelektualnoi vlasnosti, 1(XII). S. 22–26.

Pavlenko O.M., Murtaziiev E.H., Vereshchaha V.M. Tochkovi polinomy yak kompozytsiini heometrychni modeli. Prykladni pytannia matematychnoho modeliuvannia. Tom 5 № 1 (2022). S. 64 – 71.

Pavlenko O.M., Murtaziiev E.H, Lysenko K.Iu., Vereshchaha V.M. Kompozytsiini matrytsi – heometrychna fihura. Suchasni problemy modeliuvannia. (Fakhove vydannia, katehoriia B). Vypusk 25. Melitopol. 2023 r. S. 176 – 183.

Vereshchaha V.M, Murtaziiev E.H. (2023) Utvorennia kompozytsiinykh pokhidnykh dlia tochkovykh polinomiv / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika: mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zb. (104). S. 49 – 58.

Vereshchaha V.M., Lysenko K.Iu. (2023) Kompozytsiini symvoly / Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika: mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zb. (104). S. 38 – 48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-02