ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ОБОЛОНКИ МІНІМАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ НА КВАДРАТНОМУ КОНТУРІ ПРИ ТЕРМОСИЛОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ З УРАХУВАННЯМ ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ

Автор(и)

  • Олександр Кошевий Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-1903-2905

DOI:

https://doi.org/10.32347/0131-579X.2024.106.133-147

Ключові слова:

оболонка мінімальної поверхні; міцність оболонки; стійкість оболонки; геометрична нелінійніст,ь термосилове навантаження; оболонка мінімальної поверхні на квадратному контурі; напруження по Мізесу; переміщення; товщина оболонки мінімальної поверхні.

Анотація

Проектування – відповідальний етап створення будівельних конструкцій, в процесі якого визначаються технічні характеристики виробу і перевіряється можливість реалізації поставленої задачі. Закладені на даному етапі конструктивні рішення визначають ефективність конструкції в цілому, її міцнісні і експлуатаційні характеристики.

Необхідний комплекс врахування всіх вимог є основною проблемою проектування, яка в свою чергу вирішує будівельна і прикладна механіка. Процес створення найкращої конструкції отримала назву оптимізація, або оптимальне проектування. Метод оптимального проектування має велике значення, який впливає на результат ефективності будівельної конструкції  в цілому.

Велике значення має розрахунок міцності, який дозволяє зробити оцінку життєздатності силових схем, порівнюючи оцінку вагової характеристики компоновки з різних матеріалів, знайти основні розміри, при яких вага конструкції буде мінімальною.

Розрахунок конструкції  на стійкість проводиться по руйнуючим навантаженням і зводиться до визначення критичного навантаження втрати стійкості, яка повинна бути не менше чим експлуатаційне навантаження. Коефіцієнти безпеки, як і для конструкції, які працюють на міцність, приймаються різними значеннями в залежності від класу наслідків будівництва СС1, СС2, СС3.

При проектуванні, як правило,  виникає питання вагової оптимізації. При цьому необхідно швидко визначити вагу конструкцій при заданих габаритах і зовнішньому навантаженні, знайти її основні геометричні параметри. Щоб знайти правильне конструктивне рішення, яке забезпечує мінімальну вагу конструкції, необхідно розуміти, як ті чи інші параметри і якою мірою впливають на стійкість.

Дослідження стійкості з урахуванням геометричної нелінійності, а саме ітераційне завантаження, дає можливість ефективно використовувати матеріал. Максимальні напруження становлять 240 МПа, максимальні переміщення 73 мм. Власні значення коефіцієнту запасу дорівнює 1.005756 – це означає, що запас по міцності і стійкості в оболонці відсутній, і ми можемо далі використовувати ці результати для багатокритеріальної параметричної оптимізації, а результати дослідження підтверджені методикою авторів для об’єктів де врахована оптимізація геометрії оболонок. 

Біографія автора

Олександр Кошевий, Київський національний університет будівництва і архітектури

д. ф. (Ph.D.), доцент

Посилання

Література

Герасимов, Е.Н., Почтман Ю.М., Скалозуб В.В. Многокритериальная оптимизация конструкций. Донецк: Вища шк. Главное Изд-во Киев, 1985. 134 с.

Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. Москва : Мир, 1985. 509 с.

Ігнатишин М. І. Механіко-математичне моделювання елементів мостових конструкцій (опора, балка, плита): монографія. Мукачево: РВВ МДУ, 2017. 172 с.

Іванченко Г.М., Кошевий О.О. Чисельне дослідження параметричної оптимізації вимушених частот коливань оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». К.: КНУБА, 2022, Випуск 102 – С. 67 – 83.

Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Жупаненко І.В. Параметрична оптимізація вимушених частот коливання оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2022. № 50 (1). С. 22–34.

Іванченко Г.М., Кошевий О.О., Кошевий О.П. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на квадратному контурі при термосиловому навантаженні / Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. Київ : КНУБА, 2022. Вип. 109. С. 50-65

Іванченко Г.М., Кошевий О.О. Параметрична оптимізація вимушених частот коливання двозв’язної конусної оболонки мінімальної поверхні при термосиловому навантаженні / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ : КНУБА, 2022. Вип. 10. С. 67 – 81.

Кошевий О.О. Оптимальне проектування циліндричних резервуарів з жорсткими оболонками покриття / Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. Київ : КНУБА, 2019. Вип. 103. С. 253-265.

Кошевий О.О. Оптимізація стального звареного резервуару при обмеженні: напружень, переміщень, власних частот коливання / Будівельні конструкції. Теорія і практика: наук.-техн. збірник. Київ : КНУБА. 2018. Вип.3. С.34 – 50.

Кошевий О.О., Кошева І.С. Багатокритеріальна параметрична оптимізації в парі цільових функцій: вага і переміщення оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантажені / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2022. № 49 (1). С. 66-78.

Кошевий О.П. Кошевий О.О. Чисельне дослідження власних коливань розтягнутих оболонок утворених мінімальними поверхнями / Містобудування та територіальне планування. Київ : КНУБА, 2015. Вип. 55. С. 215-227.

Кошевий О.П. Кошевий О.О. Власні коливання оболонок мінімальних поверхонь на круглому та квадратному контурі / Містобудування та територіальне планування. Київ, КНУБА, 2016. Вип. 59. С. 234-244

Кошевий О.О., Кошевий О.П., Григор’єва Л.О. Чисельна реалізація багатокритеріальної параметричної оптимізації оболонки мінімальної поверхні на прямокутному контурі при термосиловому навантаженні / Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірник. Київ : КНУБА, 2022. Вип. 108. С. 309–324.

Кривошапко С.В., Иванов В.Н., Халаби С.М. Аналитические поверхности: материалы по геометрии 500 поверхностей и информация к расчету на прочность тонких оболочек. Москва : Наука, 2006. 544 с.

Referenсes

Herasymov, E.N., Pochtman YU.M., Skalozub V.V. Mnohokryteryalʹnaya optymyzatsyya konstruktsyy. (Multicriteria optimization of structures). Donetsk : Vyshcha shk. Hlavnoe Yzd-vo Kyev,1985. 134 s.

Hyll F., Myurrey U., Rayt M. Praktycheskaya optymyzatsyya (Practical optimization). Moscow : Myr, 1985. 509 s.

Ihnatyshyn M. I. Mekhaniko-matematychne modelyuvannya elementiv mostovykh konstruktsiy (opora, balka, plyta). (Mechanical and mathematical modeling of elements of bridge structures (support, beam, slab)): monohrafiya. Mukachevo : RVV MDU, 2017. 172 s.

Ivanchenko G.M., Kosheviy O.O. Chysalne doslidzhennia parametrychnoi optymizatsii vymushenykh chastot kolyvan obolonky minimalnoi poverkhni na kvadratnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni. (Numarical study of the parametric optimization of the forced frequency of oscillations of the minimum surface shell on the square contour under thermal load) / Interdepartmantal scientisic and technical collection “Applied geometry and engineering graphics”. Kyiv : KNUBA, 2022. Issue 102. P. 67-83.

Ivanchenko G.M., Kosheviy O.O., Zhupanenko I.P. Parametrychna optymizatsiia vymushenykh chastot kolyvannia obolonky minimalnoi poverkhni na priamokutnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni. (Parametric optimization of frequency oscillation minimum surface shell on a rectangular contour under thermal load) / Ways to increase the efficiency of construction in the conditions in the formation of market relations. 2022. No. 50(1). P. 22-34.

Ivanchenko G.M., Kosheviy O.O., Koshevyi O.P. Chyselna realizatsiia bahatokryterialnoi parametrychnoi optymizatsii obolonky minimalnoi poverkhni na kvadratnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni. (Numerial implementation of multicriteria parametric optimization of minimum surface shell on a square contour under thermforce loading) / Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and technical collected articles. Kyiv : KNUBA, 2021. Issue108. P. 309–324.

Ivanchenko G.M., Kosheviy O.O. Parametrychna optymizatsiia vymushenykh chastot kolyvannia obolonky minimalnoi poverkhni na priamokutnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni. (Parametric optimization of forced frequencies of oscillation of a double-connected coned shell of minimum surface under thermal loading) / Interdepartmantal scientisic and technical collection “Applied geometry and engineering graphics”. Kyiv : KNUBA, 2022. Issue 103-P. 67-81.

Kosheviy O.O. Optymalne proektuvannia tsylindrychnykh rezervuariv z zhorstkymy obolonkamy pokryttia. (Optimal design of cylindrical tanks with rigid coating shells) / Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and technical collected articles. Kyiv : KNUBA, 2019. Issue103. P. 253–265.

Koshevyi O.O. Optymizatsiya stalʹnoho zvarenoho rezervuaru pry obmezhenni: napruzhenʹ, peremishchenʹ, vlasnykh chastot kolyvannya. (Optimization of steel welded tank with limitation: stresses, displacements, natural frequencies of oscillations) / Budivelʹni konstruktsiyi. Teoriya i praktyka: nauk.-tekhn. zbirnyk. Kyiv : KNUBA. 2018. Vyp.3. P.34 – 50.

Kosheviy O.O., Kosheva I.S. Bahatokryterialna parametrychna optymizatsii v pari tsilovykh funktsii: vaha i peremishchennia obolonky minimalnoi poverkhni na priamokutnomu konturi pry termosylovomu navantazhenni. (Multicriterial parametric optimization in a pair of target functions: weight and movement of the shell minimum surface on the straight) / Ways to increase the efficiency of construction in the conditions in the formation of market relations. 2022. No. 49(1). P. 66-78.

Koshevyi O.P. Koshevyi O.O. Chyselʹne doslidzhennya vlasnykh kolyvanʹ roztyahnutykh obolonok utvorenykh minimalʹnymy poverkhnyamy. (Numerical study of natural oscillations of stretched shells formed by minimal surfaces) / Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Kyiv : KNUBA, 2015. Vyp. 55. s. 215-227.

Koshevyi O.P. Koshevyi O.O. Vlasni kolyvannya obolonok minimalʹnykh poverkhonʹ na kruhlomu ta kvadratnomu konturi. (Own oscillations of shells of minimal surfaces on a round and square contour) / Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Kyiv : KNUBA, 2016. Vyp. 59. s. 234-244

Koshevyi O.O., Koshevyi O.P., Grigoryеva L.O. Numerical implementation of multicriteria parametric optimization of minimum surface shell on a rectangular contour under the rmalloading. (Numerical implementation of multicriteria parametric optimization of minimum surface shell on a rectangular contour under the rmalloading) / Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and technical collected articles. Kyiv: KNUBA, 2021. Issue108. P. 309–324.

Kryvoshapko S.V., Yvanov V.N., Khalaby S.M. Analytycheskye poverkhnosty: materyaly po heometryy 500 poverkhnostey y ynformatsyya k raschetu na prochnostʹ tonkykh obolochek. (Analytical surfaces: materials on the geometry of 500 surfaces and information for the calculation of the strength of thin shells). Moscow : Nauka, 2006. 544 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-06